11. SınıfTarih DersiTarih Konu Anlatımları

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2021-2022)

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 11. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. sınıf tarih dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinde yirmi bir, 11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinde yirmi, 11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinde yirmi, 11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇ ünitesinde kırk dokuz, 11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinde altı, 11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinde yedi olmak üzere toplamda 123 konu başlığı bulunmaktadır 11. sınıf tarih ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 11. sınıf tarih dersi konu anlatımı;

11. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Avusturya ile Uzun Savaşlar Dönemi

Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1639)

Sınırları Belirleyen Antlaşma: Kasr-ı Şirin (1639)

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı

Karlofça Antlaşması Sonrası Dış Siyaset

3. Konu: Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları

Modern Devlet

4. Konu: XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri

Sömürgecilik Hızlanıyor

Osmanlı Denizciliğinde Kadırgadan Kalyona Geçiş

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Egemenliği Zayıflıyor

5. Konu: Fetihlerden Savunmaya

Prut Sonrası Gelişmeler

Doğu’da Mücadele ve Safevilerin Sonu

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

11. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Avrupa’da Değişim Çağı 

Rönesans ve Reform

Bilim Devrimi

Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı

XVII-XVII. Yüzyıllarda Avrupa Düşünürleri

Copernicus

Machiavelli

Thomas Moore

Immanuel Kant

Jean Jacques Rousseau

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Değişim

Avrupa’ya Akan Servet 

Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm 

Yeniçerilerin Sayısındaki Artış

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri

Kapitülasyonların Sürekli Hale Getirilmesi

Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler

Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

3. Konu: Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

Celâli ve Suhte İsyanları

Yeniçeri İsyanları

Ekber ve Erşed Sistemi

Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı

Lâle Devri Yenilikleri

Matbaa ve Bilginin Üretilmesi

İlim ve İrfan Erleri

Kâtip Çelebi

Naima Efendi

Evliya Çelebi

Yanyalı Esad Efendi

11. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

2. Konu: Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projesi

Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler

Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar

Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Kurulması

Kırım Savaşı (1853-1856) ve Paris Konferansı (1856)

30 Mart 1856 Paris Antlaşması

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Berlin Kongresi

13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması

Berlin’de Ermeni Meselesi

Berlin’de Makedonya Sorunu

Siyasi Birliklerini Sağlayan Almanya ve İtalya

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Oluşumları

3. Konu: Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

Vehhabilik Hareketi

4. Konu: Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Boğazlar Sorunu

Reval Görüşmeleri ve Balkanlar 

Londra Antlaşması

I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları

11. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İhtilaller Çağı 

1789 Fransız İhtilali

İhtilalin Başlaması ve Gelişimi

İhtilalin Sonuçları

Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi

Sırp İsyanı (1804-1817)

Yunan İsyanı (1820-1829)

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

Yeni İhtilallere Giden Yol

1830 İhtilalleri

1848 İhtilalleri

Liberalizm

Kapitalizm 

Sosyalizm

Marksizm

Mutlak Monarşiden, Anayasal Monarşiye Geçiş

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

Zorunlu Askerlik Sistemi 

Osmanlı Ordusunda Modernleşme

Nizam-ı Cedit Ordusu

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu

Osmanlı Devleti’nde Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş

3. Konu: XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 

Nüfus ve Nüfuz

Ulaşım ve Haberleşme

Ulus Devlet ve Vatandaş

Zorunlu Eğitim ve Askerlik

Osmanlı Devleti’nde Modern Eğitim Kurumları

Hendesehane

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun

Mühendishane-i Berr-i Hümâyun

Mekteb-i Harbiye

Mekteb-i Tıbbiye

Mekteb-i Mülkiye

Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar

II. Abdülhamit Dönemi’nde Devlet Tarafından Açılan Okullar

Sosyal Devlet ve II. Abdülhamid 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

4. Konu: Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı’nın Hazırlanışı

Islahat Fermanı ve İlanı

Islahat Fermanı’nın Devlet Yönetimine Etkileri 

Kanun-i Esasi

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki Hukuksal Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde Seçim

II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler

Üç Tarz-ı Siyaset

Türkçülük Fikrinin Güçlenmesinin Nedenleri

5. Konu: Osmanlı Devleti’nde Darbeler

1876 Darbesi

1909 Darbesi

1913 Darbesi

Balkanlardaki Toprak Kayıpları

11. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: El Emeğinden Makineleşmeye

Üretim Tarzları Arasındaki Farklar

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi (1838)

Kapitalist Avrupa’nın Sömürgeciliği

3. Konu: Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

Millî İktisat Politikası

11. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus 

Ulus Devlet Anlayışının Osmanlı Devleti’ne Etkisi 

Anadolu’ya Göçler ve Sonuçları

2. Konu: Modern Hayattaki Sosyal Değişim

Kamuoyu 

Popüler Kültür 

Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi (adblock) kapatarak web sitemizin yayın yapmasına destek olunuz. Ders: Tarih Ekibi tamamen gönüllü çalışarak Türkiye’de tarih öğretiminin niteliğinin geliştirilmesine kaktı sunmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalarımız için tek gelir kaynağımız reklamlar. Bu noktada bie destek olursanız çok seviniriz.