Tarih Dersi İçerikleri

Tarih Dersi Projeleri – Yeni Müfredata Göre (2023-2024)

Bu yazımızda öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için verilen tarih dersi proje konuları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu yazımızda, Proje nedir? Tarih dersi projeleri nasıl verilir ve bu tarih dersi projeleri nasıl değerlendirilir? sorularına yanıt vermeye çalıştık.

En son 16 Eylül 2017’de güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin başarısı; öğretim programlarındaki öğrenme kazanımları temel alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile belirlenir. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri olan proje konularını birlikte inceleyelim.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

Proje Nedir?

Mı̇lli Eğı̇tı̇m Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre proje, öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda belirledikleri bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma yani yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar sonucunda ortaya koydukları üründür. Proje adı verilen bu ürün, ders öğretmeninin kılavuzluğunda bireysel veya grup olarak yapılabilmektedir.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirmeleri ve bilgi üretebilmeleri Ortaöğretim kurumlarının temel amaçları arasında yer almaktadır. Tarih dersi de öğrencilerin proje hazırlayabilecekleri bir alandır.

Tarih Dersi Projeleri Nasıl Verilir?

Öğrencilerin, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirmeleri gerekmektedir. İsteyen öğrenciler birden fazla dersten de proje hazırlayabilirler. Öğrencilerin hangi dersten veya derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.

Bu noktada okul yönetimi tarih dersi projeleri çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan etkili ve verimli bir biçimde yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Tarih dersi projeleri verilmeden önce proje çalışmaları ile ilgili değerlendirme ölçekleri tarih öğretmenleri tarih zümresi kararları ile belirlemelidir. Çünkü tarih öğretmenlerinin temel görevleri arasında öğrencilere tarih ile ilgili konularda proje danışmanlığı ve kılavuzluk yapmak da bulunmaktadır.

Değerlendirme Ölçeği: Tarih dersi projeleri için hazırladığımız değerlendirme ölçeği aşağıda yer almaktadır.

Tarih Dersi Projeleri Nasıl Değerlendirilir?

Tarih dersi projeleri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

 • 85,00 – 100 Pekiyi
 • 70,00 – 84,99 İyi
 • 60,00 – 69,99 Orta
 • 50,00 – 59,99 Geçer
 • 0 – 49,99 Geçmez

Tarih projelerini teslim etmeyen veya zamanında teslim etmeyen öğrenciler eğer özürlerini belgelendirebilirlerse projelerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Geçerli bir özrü olmadan tarih projelerini teslim etmeyen öğrencilere puan verilemez. Tarih projelerini getirmeyenlerin e-Okuldaki puan hanesine “G” yazılır ve bu durum aritmetik ortalamaya dahil edilir.

Öğrencilerin Tarih dersi projeleri ile ilgili değerlendirme sonuçları, projelerin teslim tarihini izleyen 10 işgünü içinde öğrencilere duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. Uygun görülen tarih projeleri, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

Tarih Projeleri Değerlendirme Ölçeği

Tarih öğretmenleri tarih dersinde verdikleri projeleri değerlendirebilmeleri için bir değerlendirme ölçeğine gereksinim duymaktadırlar. Tarih dersi projelerinin değerlendirebilmesi için bir değerlendirme ölçeği hazırladık. Tarih dersi projeleri değerlendirme ölçeğini aşağıdaki görsele tıklayarak bilgisayarınıza word olarak indirebilirsiniz. Değerlendirme ölçeğini verdiğiniz proje konusuna göre üzerinde düzenlemeler yaparak özelleştirebilirsiniz.

Tarih Dersi Proje Değerlendirme Ölçeği (Word)

Örnek Tarih Projeleri – Tarih Dersi Proje Konuları

Aşağıda yeni müfredata göre hazırlanmış örnek tarih proje konuları yer almaktadır. Bu tarih dersi projeleri örnektir. Özellikle proje konularında içinde yer alan yerel tarih ile ilgili projeler İstanbul üzerinden hazırlanmıştır. Siz okulunuzun bulunduğu bölgeye göre yerel tarih projeleri konularını özelleştirebilirsiniz.

Bize Yazın: Aşağıdaki tarih dersi projeleri (proje konusunun verilmesi, değerlendirilmesi vs.) ile ilgili sorularınız olursa yorum bölümünü kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Proje Konuları

9. sınıf tarih dersi ile ilgili önerdiğimiz örnek tarih proje konuları aşağıda yer almaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan bu tarih projelerini öğrencilerinize verebilirsiniz. Bu tarih dersi projeleri yeni müfredattaki 9. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır.

1. KONU: İstanbul’daki Müzeler ve Müze Eğitimi

 • İstanbul’daki resmi ve özel müzeler hangileridir ve bu müzelerin barındırdıkları eserler nelerdir?
 • Bu müzelerin tarih öğretimi için gezilmesi, görülmesi uygun olanlar hangileridir?
 • Türkiye’de müzelerin gezilip görülmesinde karşılaşılan sorunlar veya zorluklar var mıdır, varsa bunlar nelerdir
 • Türkiye’de Müze Eğitimi adında bir derse gerek var mıdır? Varsa bu dersin içeriği nasıl olmalıdır? (Bu dersin programı, yıllık planı ve günlük planı hazırlanacaktır.)

2. KONU: Türk Tarih Kongresi Tutanaklarına Göre Tarih Öğretimi (Amaç, Gerekçe ve Yöntem)

 • Türk Tarih Kongresi Tutanakları (Zabıtları)’na göre Türkiye’de tarih öğretiminin amaçları, gerekçeleri ve yöntemi nedir?
 • Türkiye’de tarih öğretiminin amaçları, gerekçeleri ve yöntemini belirleyen iç ve dış etkenler nelerdir?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde resmi müfredatın yanında alternatif müfredat oluşturulabilir mi, oluşturulabilirse bu durumun dayandığı gerekçeler nelerdir?

3. KONU: Türkiye’deki Tarih Dergilerinin Tarih Derslerinde Kullanımına İlişkin Öneriler (Basılı ve Elektronik Dergiler) (2023 Yılında Yayında Olan)

 • Türkiye’de tarih öğretiminde dergiler kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek dergiler hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde dergilerin derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek ders planı hazırlanacaktır)

4. KONU: Ulusal Bir Gazetede Arkeoloji Çalışmaları İle İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi (2000-2024 Arasında)

 • Türkiye’de tarihe yardımcı bir bilim olarak arkeoloji konusunda çalışmalar ne durumdadır?
 • Türkiye’de tarihe yardımcı bir bilim olarak arkeoloji çalışmalarına yazılı basının yaklaşımı nedir (haber taraması)?
 • Bu haberlerden yola çıkarak Türkiye’de arkeoloji bilimi, arkeoloji kazıları, arkeolojinin tarih bilimine katkısı, tarihi yerlerin ve tarihi eserlerin durumu başlıkları altında toplumun bu haberlere bakışına göre nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

5. KONU: Orkun Yazıtları’nda Özel Adların (Kişi, Topluluk, Yer) Tarihi Bilgiler Işığında Değerlendirilmesi

 • Türkçenin en eski örneklerinden olan Orkun Yazıtları’nda yer alan özel adlar hangileridir?
 • Orkun Yazıtları’nda yer alan özel adlardan günümüzde kullanılanlara dair bir karşılaştırmada hangi sonuçlarla karşılaşılır?
 • Orkun Yazıtları’nda yer alan özel adlardan yola çıkarak Göktürklere dair bir tarih yazımı gerçekleştirilebilir mi?

6. KONU: Kutsal Kitap’ta (Tevrat ve Zebur) İlk Çağ Uygarlıkları

 • Bir dini kitap olan Kutsal Kitap’ta yer alan İlk Çağ uygarlıkları ve toplumları bu kitabın hangi bölümün hangi babında ve cümlesinde yer almaktadır?
 • Kutsal Kitap’ın, İlk Çağ uygarlıkların ve toplumların tarihlerine, kültürlerine dair üzerinde durduğu noktalar nelerdir?

7. KONU: İlk Çağ Anadolu Uygarlıklarından Hititlerde (Etilerde) Yazının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (Hitit Çivi Yazısı Yazma Denemesi)

 • Hititçenin çözülme süreci nasıl olmuştur? (Hititçe bilen bir kişinin yaşamından yola çıkarak bilgi verilecektir)
 • Hititçe günümüzde yazılabilirlik ve okunabilirlik zorluğunun düzeyi nedir? (öğrenciler üzerinde uygulama) (toprak tablet üzerine çivi yazı ile yazma denemeleri)

8. KONU: Divan-ı Lügatit Türk’te Eğitim ve Bilim ile İlgili Sözcüklerin Günümüz Türkçesinde Kullanımına İlişkin Öneriler

 • Divan-ı Lügatit Türk’te yer alan eğitim ve bilim ile ilgili sözcükler hangileridir? Bu sözcüklerin anlamları nelerdir?
 • Divan-ı Lügatit Türk’te yer alan eğitim ve bilim ile ilgili sözcüklerin günümüzde kullanılabilirlik durumu nedir?
 • Bu sözcükler günümüzde neyi anlatmada veya hangi yabancı sözcüğün yerine kullanılabilir?

9. KONU: İlk Çağ Yerleşim Yerlerinden Bir Örnek Çatalhöyük

 • Çatalhöyük yerleşim yeri nerededir, ilk yerleşim ne zaman ortaya çıkmıştır, ilk yerleşenler kimlerdir gibi sorulardan yola çıkarak Çatalhöyük nasıl bir yerleşim yeridir?
 • Çatalhöyük yerleşim yerine dair elde edilen bilgilerden yola çıkarak Çatalhöyük ve o dönemin koşulları maket parçalarıyla betimlenmesi, tarih derslerinde nasıl kullanılabilir?

10. KONU: Müzelerin Tarih Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

 • Müzelerin Tarih Öğretiminde Kullanımına İlişkin tarih öğretmenlerinin ve tarih dersine girmiş öğrencilerin görüşleri nelerdir? (anket çalışması)
 • Bu görüşlerin sonunda müzelerin tarih öğretiminde kullanımına ilişkin tarih dersleri için örnek ders planları nasıl hazırlanabilir?

11. KONU: Mısır Ölüler Kitabı’na Göre Mısır Uygarlığında Ölü Gömme Gelenekleri

 • Mısır Ölüler Kitabı’na göre Mısır Uygarlığında ölü gömme gelenekleri nelerdir?
 • Mısır Uygarlığında ölü gömme geleneklerindeki ritüellerin kaynakları veya nedenleri nelerdir?

12. KONU: Örnek Gazete Tasarımı (Tarih Dersinde Kullanıma Yönelik)

 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazeteler kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek gazeteler hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazetelerin derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek gazete hazırlanacaktır) (örnek ders planı hazırlanacaktır)

13. KONU: Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Kitapların Tanıtımı ve Söylev’in 9. Sınıf Tarih Dersinde Kullanımına İlişkin Öneriler

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı kitaplar nelerdir, bu kitaplardan tarihi bilgi içerenler hangileridir?
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Söylev (Nutuk) adlı kitap Tarih derslerinde kullanımına ilişkin bir değerlendirme sonuçları neler olabilir? (Örnek ders planları hazırlanacaktır.)

14. KONU: Koleksiyonerliğin Tarih Öğretiminde Kullanımına İlişkin Öneriler (Sözlü Tarih Çalışması)

 • Koleksiyonerliğin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? (bir koleksiyonerle söyleşi yapılacaktır)
 • Koleksiyonerliğin tarih öğretiminde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek ders planları hazırlanacaktır)

15. KONU: 65 Yaş Üstü Bir Kişinin Tarihini Yazma (Tarihi Biliminin Yöntemine Göre)

 • 65 yaş üstü bir kişiyle söyleşi yapılarak ve ona dair bilgiler, belgeler toplanarak onun tarihinin yazımı nasıl sonuçlar doğurabilir?

16. KONU: Göktürkler Döneminde Türk Kültüründe Giysiler (Maket Yapımı Çalışması)

 • Göktürkler dönemi kaynaklarına göre (Yazıtlar, Seyahatnameler, Çin Yıllıkları, Destanlar, Arkeolojik Buluntular vb.)
 • Göktürkler giysileri nelerdir ve nasıldır?
 • Dönemin koşullarına göre belli başlı giysilerin maketlerle tanıtılması tarih öğretiminde nasıl kullanılabilir?

17. KONU: Eski Eserlerin Türkiye’ye Getirilmesi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 • Günümüzde yurt dışında bulunan eski eserler ve daha önce yurdumuza getirilen eski eserler hangileridir? (listeler T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde elde edilecektir)
 • Eski eserin ne olduğu, eski eserlerin niçin ve nasıl yurt dışına götürüldüğü süreci, eski eserlerin niçin ve nasıl yurda getirildiği süreci, sayısal değerlendirmesi ve sonuç-öneri başlıkları çerçevesinde bir değerlendirme nasıl yapılabilir?
 • Eski eserlerin korunmasına yönelik öneriler nelerdir? (Bu öneriler için ilgili kişilerle söyleşiler yapılacaktır. Örneğin, Kadıköy İlçe Kültür ve Turizm Müdürü)

18. KONU: İstanbul’da Roma Dönemi Yapıtlarının (Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı, Kariye Müzesi) Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Yerel Tarih Çalışması)

 • İstanbul’da Roma döneminde yapılan yapıtlardan Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı,
 • Kariye Müzesi’nin kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir? Bu tanıtım için öneriler nelerdir?
 • Bu tanıtım kitapçıkları hangi alanlarda nasıl kullanılabilir?

19. KONU: Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

 • Türkiye’de tarih öğretiminde filmler kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek filmler hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde filmlerin derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek ders planı hazırlanacaktır ve bu ders uygulanacaktır)

20. KONU: Türk Mitolojisi’nde Gök Tengri Kavramı

 • Türk Mitolojisi’nin kökenleri, Türk mitolojisinde varlıklar, Türk mitolojisinde olaylar ve olgular vb. başlıkları altında Türk Mitolojisi dayanakları nelerdir?
 • Türk Mitolojisi’nde Tengri’nin Gökyüzünde yaşamasının kaynakları neler olabilir?
 • Mitoloji ve Dinlerde Tengri (Tanrı) ve Gökyüzü ilişkisi nasıl ele alınmaktadır?
 • Türk Mitolojisi ile Yunan Mitoloji’sinde Tengri (Tanrı) karşılaştırmasının sonuçları nelerdir?

21. KONU: Tarih Öğretiminde Destanların Yeri ve Önemi

 • Türkiye’de tarih öğretiminde destanlar kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek destanlar hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde destanların derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek ders planı hazırlanacaktır ve bu ders uygulanacaktır.)

22. KONU: Büyük İskender ve İstanbul’da Büyük İskender Dönemi Yapıtları

 • Büyük İskender kimdir? Büyük İskender’in siyasi ve askeri çalışmaları nelerdir? Büyük İskender’in İstanbul’da yaptırdığı yapıtlar hangileridir?
 • Büyük İskender döneminde İstanbul’da yapılan yapıtların kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir?

23. KONU: Göktürkler Döneminde Kullanılan Para Örnekleri

 • Göktürkler döneminde kullanılmış paralardan arkeolojik buluntularla ortaya çıkarılanlar hangileridir?
 • Göktürk dönemi paralarından yola çıkarak orta öğretim tarih ders kitapları için alternatif
 • Göktürk tarihi yazımının sonuçları neler olabilir?

24. KONU: Evlerdeki Müzeler: “Ata Yadigârı”

 • Ailenizde veya çevrenizdeki ailelerde ev içinde uzun süredir tutulan, saklanan eşyalar nelerdir?
 • Eşyaların tarihine tanık olmuş birileri bulunarak onların bu eşya ile manevi ilişkisine ve eşyanın saklanma nedenine yönelik söyleşilerin sonuçları nelerdir?
 • Bu eşyaların toplandığı bir “ulusal müze” açılmasına yönelik bir tasarı (proje) geliştirilebilir mi?

25. KONU: Öğrencilerin Bakış Açısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Orta Öğretim Tarih Ders Müfredatı

 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Orta Öğretim Tarih Ders Müfredatı nasıldır? (Azerbaycan’da bir veya birkaç orta öğretim öğrencisiyle arkadaşlık kurulacaktır ve bu arkadaşlarla uzaktan yazışmalar yapılacaktır.) (Bu mektup arkadaşlığı sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde orta öğretim tarih ders müfredatına dair ulaşılan bilgi ve belgeler resmi kaynaklarla karşılaştırılarak sunulacaktır.)
 • Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Ortaöğretim Tarih Ders Müfredatı ile Türkiye Cumhuriyeti
 • Ortaöğretim Tarih Ders Müfredatı arasındaki aynılıklar veya değişiklikler nelerdir?

26. KONU: Latin Abecesini Yerine Orkun (Göktürk) Abecesinin Kullanılabilirliğinin Denenmesi (…….. İlkokulu Örneği)

 • “Türkçenin ses yapısına en uygun abece Orkun (Göktürk) abecesidir” denencesinden yola çıkarak bu denence ile ulaşılan bilgilerin karşılaştırılmasının sonuçları nelerdir?
 • İlkokul öğrencilerinin sözcük ve tümce yazma denemelerinin sonuçları nelerdir?

27. KONU: Türk Halk Kültüründe Geyik

 • Türk halk destanlarında, öykülerinde, şiirlerinde, türkülerinde, manilerinde, atasözlerinde, bilmecelerinde, sinema filmlerinde, ağıtlarda ve yer adlarında geyik hangi biçimde görülmektedir?
 • Geyiklerin halk kültüründe yer ettiği biçimin hayvanat bahçelerinde ve belgesel görüntülerinde gözlemlenmesinin sonuçları nelerdir?
 • Gözlem sonuçları, 1969 yapımı “Ala Geyik” adlı film de izlenilerek karşılaştırıldığında neler elde edilebilir?

10. Sınıf Tarih Proje Konuları

10. sınıf tarih dersi ile ilgili önerdiğimiz örnek tarih proje konuları aşağıda yer almaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan bu tarih projelerini öğrencilerinize verebilirsiniz. Bu tarih dersi projeleri yeni müfredattaki 10. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır.

1. KONU: Örnek Gazete Tasarımı (Tarih Dersinde Kullanıma Yönelik)

 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazeteler kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek gazeteler hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazetelerin derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek gazete hazırlanacaktır) (örnek ders planı hazırlanacaktır)

2. KONU: Kadıköy’ün Sokak Adlarında Osmanlı Devleti’nin Yöneticileri ve Sanatçıları (Cadebostan ve Suadiye Mahallelerinde) (Yerel Tarih Çalışması)

 • Yaşadığımız kenti ne denli tanıyoruz, sokak adlarındaki kişi adlarını ne kadar biliyoruz? sorularından yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin yöneticilerine ve sanatçılarına dair alternatif bir araştırma nasıl yapılabilir?

3. KONU: Kadıköy’ün Dini Yapılarının (Kiliseler, Camiiler, Havralar ve Cemevleri) Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Osmanlılar Dönemi) (Yerel Tarih Çalışması)

 • Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan dini yapılardan Kadıköy’de bulunanları hangileridir?
 • Bu dini yapıların içinde bulunduğu durum nasıldır ve var olan sorunları nelerdir?
 • Bu yapıların kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir?

4. KONU: Osmanlı Devleti’nde El Sanatlarından Ebru (Belgesel Hazırlama Çalışması)

 • Osmanlı Devleti’nde geleneksel el sanatları hangileridir? Ebru bu sanatların neresindedir?
 • Ebru sanatı nedir, nasıl yapılır? (belgesel hazırlanacaktır)

5. KONU: 17. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a Göçün Ortaya Çıkardığı Sorunların Çözümüne Dair Bir Risale (Layiha) Tasarımı (Dönemin Padişahına Sunulmak Üzere)

 • 17. Yüzyılda Anadolu’dan İstanbul’a göçün nedenleri nelerdir ve bu göçün ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
 • Bu göçün ortaya çıkardığı sorunlar nasıl çözümlenebilir? (Layiha tasarımı)

6. KONU: Osmanlı Devleti’nde Devlet Görevlilerin Giysileri (Maket Yapım Çalışması)

 • Osmanlı Devleti kaynaklarına göre Osmanlı devlet görevlilerinin giysileri nelerdir?
 • Dönemin koşullarına göre belli başlı giysilerin maketlerle tanıtılması tarih öğretiminde nasıl kullanılabilir?

7. KONU: Kadıköy’ün Çeşmelerinin Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Osmanlılar Döneminde Yapılan) (Yerel Tarih Çalışması)

 • Osmanlı Devleti’nden günümüze ulaşan çeşmelerden Kadıköy’de bulunanları hangileridir?
 • Bu çeşmelerin içinde bulunduğu durum nasıldır ve var olan sorunları nelerdir?
 • Bu yapıların kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir?

8. KONU: Ulusal Bir Haber Ajansında Osmanoğulları İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi

 • Türkiye’de Osmanoğulları ailesi üzerine çalışmalar ne durumdadır?
 • Türkiye’de Osmanoğulları ailesine yazılı basının yaklaşımı nedir? (haber taraması)
 • Bu haberlerden yola çıkarak Türkiye’de Osmanoğulları ailesine dair haberlere toplumun bakışına göre nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

9. KONU: İstanbul’un Fethi’nden Sonra Kurulan İlk Mahalle Saraçhane’nin Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Yerel Tarih Çalışması)

 • İstanbul’un Fethi sonrası Saraçhane semtine ilk yerleşim ne zaman ve kimler tarafından gerçekleştirilmiştir?
 • Bir kitapçık veya afiş çalışması, Saraçhane’nin kültür turizmi için tanıtımında nasıl yardımcı olabilir?

10. KONU: Örnek Tarih Dersi Ünite Tasarımı (Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Işığında) (Sorunlar ve Çözümler)

 • Tarih dersi için kullanılan tarih ders kitaplarında yer alan ünitelerin sorunları nelerdir?
 • Tarih dersi için kullanılan ders kitaplarında yer alabilecek örnek bir ünite tasarımı öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda nasıl olmalıdır? Bu tasarım var olan sorunlara çözüm getirebilir mi?

11. KONU: Osmanlı Devleti’nde Şair Padişahlar ve Padişahlar İçin Şiir Yazımı

 • Osmanlı Devleti’nde şiir ile uğraşan şair padişahlar hangileridir? Padişahlar niçin şiir yazmakla uğraşmıştır?
 • Padişahların şiirlerinde seçtikleri konular nelerdir? Padişahların şiir yazarken kullandıkları mahlaslar nelerdir ve neden bu mahlası seçmiş olabilirler?
 • Osmanlı Devleti’nde şair padişahlara ithafen şiir yazma denemeleri nasıl sonuç verebilir?

12. KONU: İstanbul’un Üç Büyük Camisinin Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet) (Yerel Tarih Çalışması)

 • İstanbul’da Osmanlılar döneminde yapılan camilerden Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet’in kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir? Bu tanıtım için öneriler nelerdir?
 • Bu tanıtım kitapçıkları hangi alanlarda nasıl kullanılabilir?

13. KONU: Osmanlı Devleti’nin Padişahlarının Mezarlarının Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (İstanbul’daki Mezarlar) (Yerel Tarih Çalışması)

 • İstanbul’da Osmanlı Devleti’nin padişahlarının mezarlarının kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir? Bu tanıtım için öneriler nelerdir?
 • Bu tanıtım kitapçıkları hangi alanlarda nasıl kullanılabilir?

11. Sınıf Tarih Proje Konuları

11. sınıf tarih dersi ile ilgili önerdiğimiz örnek tarih proje konuları aşağıda yer almaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan bu tarih projelerini öğrencilerinize verebilirsiniz. Bu tarih dersi projeleri yeni müfredattaki 11. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır.

1. KONU: Uluslararası Haber Ajanslarından Reuters’a Göre Ermeni Sorunu

 • Ermeni sorunun Avrupa’da çalışan uluslararası bir haber ajansı tarafından nasıl ele alınmaktadır?
 • Ermeni sorunu ile ilgili tüm haberler (2000-2024) toplandıktan sonra ele alınış biçimine göre hangi bölümlere ayrılmaktadır?

2. KONU: Osmanlı Devleti’nin Subayı Olarak Enver Paşa’nın 1. Dünya Savaşı Sürecini Kapsayan Günlüğünü Oluşturma

 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum nedir?
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde yöneticilerin kararlarında etkili olan nedenler nelerdir?
 • Enver Paşa’nın gözünden Birinci Dünya Savaşı nasıl gelişmiş ve sona ermiştir?

3. KONU: 1915 Olayları Bir Soykırım mıydı? Yoksa Tehcir Yasası Bir Zorunluluk muydu? (Kaynak Temelli Tarih Öğretimi Denemesi)

 • 1915 olayları var olan kaynaklara göre nasıl değerlendirilmektedir?
 • Var olan kaynaklara göre öğretmen ve öğrencilerin 1915 olaylarına yaklaşımı nasıldır? (anket çalışması)
 • Var olan tüm kaynaklardan seçmeler doğrultusunda 1915 olaylarının tarih öğretiminde anlatımına ilişkin “kanıt temelli tarih öğretimi denemesi” nasıl sonuçlar verebilir?

4. KONU: Kadıköy’deki Boğa Yontusunun (Heykelinin) Tarihi (Maket Yapım Çalışması) (Yerel Tarih Çalışması)

 • Uzun zamandır Kadıköy’de bulunan ve Kadıköy’ün simgesine dönüşen Boğa yontusu nereden, ne zaman, nasıl, kim için getirilmiştir?
 • Kadıköy’de bulunan Boğa yontusu üzerine maket çalışması, Kadıköy’ün kültür turizmi için tanıtımında nasıl yardımcı olabilir

5. KONU: Osmanlı Tarihi Dersinde Ermeni Sorunu’nun Öğretiminin Değerlendirilmesi (Var Olan Ders Kitapları ve Öğrenci Görüşleri Işığında Yeni Bir Ünite Tasarımı)

 • Osmanlı Tarihi dersinde Ermeni Sorunu nasıl öğretilmektedir?
 • Osmanlı Tarihi dersinde Ermeni Sorunu’nun öğretilmesinde öğrenci görüşleri nelerdir?
 • Var olan ders kitapları ve öğrenci görüşleri ışığında yeni bir ünite tasarımı nasıl yapılabilir?

6. KONU: Osmanlı Devleti’nde Latin Abecesine Geçiş Denemeleri (Amaç, Gerekçe ve Yöntem)

 • Osmanlılar hangi abeceleri kullanmışlardır? Arap abecesi ile yazmanın yarar ve zararları nelerdir?
 • Osmanlılar neden Latin abecesini kullanmak istemişlerdir? (Amaç, Gerekçe ve Yöntem)
 • Osmanlılarda Latin abecesine geçiş denemelerin tarihi süreci nasıl gelişmiştir?

7. KONU: İstanbul’un Ulaşım Tarihi ve Atlı Tramvaylar (Yerel Tarih Çalışması)

 • İstanbul’da kent içi ulaşım nasıl yapılmaktadır? Bu ulaşım yöntemlerinin ve ağlarının tarihi süreç içinde gelişimi nasıl olmuştur?
 • İstanbul kent içi ulaşım tarihinde atlı tramvayların yeri ve önemi nedir?

8. KONU: 2. Abdülhamit Dönemi Basın Çalışmaları (Örnek Bir Gazete Tasarımı) ve Gazeteci Tutuklamaları (Amaç, Gerekçe ve Yöntem)

 • Osmanlılarda 2. Abdülhamit dönemi basın çalışmalarını tarihi süreç içinde gelişimi nasıl olmuştur?
 • Osmanlılarda 2. Abdülhamit döneminde gazeteci tutuklamalarının amacı, gerekçesi ve yöntemi nedir?

9. KONU: Tasvir-i Efkâr Gazetesi (1862-1869) Haberlerine Göre Osmanlı Devleti’nin Eski Eserlere Yaklaşımı

 • Türkiye’de eski eserler üzerine çalışmalar ne durumdadır?
 • Osmanlıların eski eserlere yaklaşımı nasıl olmuştur? (haber taraması)
 • Bu haberlerden yola çıkarak Osmanlıların eski eserlere yaklaşımına dair haberlere toplumun bakışına göre nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

12. Sınıf Tarih Proje Konuları

12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili önerdiğimiz örnek tarih proje konuları aşağıda yer almaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan bu tarih projelerini öğrencilerinize verebilirsiniz. Bu tarih dersi projeleri yeni müfredattaki 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır.

1. KONU: T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Ermeni Sorunu’nun Öğretiminin Değerlendirilmesi (Var Olan Ders Kitapları ve Öğrenci Görüşleri Işığında Yeni Bir Ünite Tasarımı)

 • Osmanlı Tarihi dersinde Ermeni Sorunu nasıl öğretilmektedir?
 • Osmanlı Tarihi dersinde Ermeni Sorunu’nun öğretilmesinde öğrenci görüşleri nelerdir?
 • Var olan ders kitapları ve öğrenci görüşleri ışığında yeni bir ünite tasarımı nasıl yapılabilir?

2. KONU: Örnek Tarih Dersi Ünite Tasarımı (Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Işığında) (Sorunlar ve Çözümler)

 • Tarih dersi için kullanılan tarih ders kitaplarında yer alan ünitelerin sorunları nelerdir?
 • Tarih dersi için kullanılan ders kitaplarında yer alabilecek örnek bir ünite tasarımı öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda nasıl olmalıdır? Bu tasarım var olan sorunlara çözüm getirebilir mi?

3. KONU: Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadıköy’e Gelişleri ve Bu Gelişlerde Moda Deniz Kulübü’nün Yeri (Yerel Tarih Çalışması)

 • Mustafa Kemal Atatürk, Kadıköy’e neden gelmiştir? Bu gelişlerde nerelere uğramıştır?
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Kadıköy’e gelişlerinde Moda Deniz Kulübü’nün yeri ve önemi nedir?

4. KONU: Mustafa Kemal Atatürk’ün Yazdığı Kitapların Tanıtımı ve Söylev’in T. C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Kullanımına İlişkin Öneriler

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı kitaplar nelerdir, bu kitaplardan tarihi bilgi içerenler hangileridir?
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Söylev (Nutuk) adlı kitap Tarih derslerinde kullanımına ilişkin bir değerlendirme sonuçları neler olabilir? (Örnek ders planları hazırlanacaktır.)

5. KONU: Örnek Gazete Tasarımı (Tarih Dersinde Kullanıma Yönelik)

 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazeteler kullanılmakta mıdır? (öğretmen ve öğrenci görüşleri alınacaktır -anket çalışması-)
 • Türkiye’de tarih öğretiminde kullanılabilecek gazeteler hangileridir ve nasıl kullanılabilirler?
 • Türkiye’de tarih öğretiminde gazetelerin derslerde kullanımına ilişkin öneriler nelerdir? (örnek gazete hazırlanacaktır)

6. KONU: Mustafa Kemal Atatürk’ün “Söylev” Adlı Kitabı ile Kazım Karabekir’in “İstiklal Harbimiz” Adlı Kitaplarının Karşılaştırılması

 • Kurtuluş Savaşı’nın tarihi kaynakları nelerdir? Bu kaynaklardan “Söylev” ve  “İstiklal Harbimiz” adlı kitaplar Kurtuluş Savaşı için nasıl kullanılabilir?
 • “Söylev” ve  “İstiklal Harbimiz” adlı kitaplardaki aynılıklar ve değişiklikler nelerdir?

7. KONU: Kazım Karabekir’in Kızı Timsal Karabekir ile Ermeni Yetimlere Dair Söyleşi

 • Kazım Karabekir ve Timsal Karabekir kimdir? Kazım Karabekir’in askerlik görevi dışındaki toplum yararına yaptığı çalışmalar nelerdir?
 • Türkiye’de Ermeni yetimlerin yararına nasıl çalışmalar yapılmıştır? Kazım Karabekir’in bu çalışmalarda yeri ve önemi nedir?

8. KONU: Mustafa Kemal Atatürk ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Gidenler

 • Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a niçin ve nasıl gitmiştir?
 • Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun’a gidenler kimlerdir? Bu kişilerin Samsun’a gitmekteki amaçları ve beklentileri nelerdir?

9. KONU: Kadıköy’de Cumhuriyet Döneminde Yapılmış Yapıların Kültür Turizmi İçin Tanıtımı (Yerel Tarih Çalışması)

 • Kadıköy’de Cumhuriyet döneminde yapılmış yapıların kültür turizmi için tanıtımı nasıl yapılabilir? Bu tanıtım için öneriler nelerdir?
 • Bu tanıtım kitapçıkları hangi alanlarda nasıl kullanılabilir?

10. KONU: Uluslararası Haber Ajanslarından Reuters’a Göre Karabağ Sorunu

 • Karabağ sorunun Avrupa’da çalışan uluslararası bir haber ajansı tarafından nasıl ele alınmaktadır?
 • Karabağ sorunu ile ilgili tüm haberler (2000-2024) toplandıktan sonra ele alınış biçimine göre hangi bölümlere ayrılmaktadır?

Bize Yazın: Yukarıdaki tarih dersi projeleri (proje konusunun verilmesi, değerlendirilmesi vs.) ile ilgili sorularınız olursa yorum bölümünü kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Tarih Dersi Performans Çalışmaları – Yeni Müfredata Göre (2023-2024) başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.