10. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleri

10. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri – Yeni Müfredata Göre (2023-2024)

Bu yazımızda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 10. sınıf tarih dersi etkinlikleri hazırladık. Yeni müfredata göre hazırladığımız 10. sınıf tarih dersi etkinlik örnekleri 10. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına uygundur.

10. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 2023’te güncellediği yeni tarih öğretim programında tarih dersi becerileri ve kazanımları açıklanmıştır. Yeni tarih müfredatında yalnızca tarih dersi becerileri ve kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. Tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırladığımız 10. sınıf tarih dersi etkinlikleri ünite başlıkları altında aşağıda yer almaktadır.

10. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırladığımız tarih dersi etkinlik örneklerini ünite başlıkları olarak aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki 10. sınıf tarih dersi ünitelerine ve tarih dersi konularına göre 10. sınıf tarih dersi etkinlikleri hazırladık. 10. sınıf tarih dersi etkinlik örnekleri için ilgili ünitenin üzerine tıklayarak tarih ders etkinliğine ulaşabilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Etkinlik Örnekleri

10. sınıf tarih dersi yedi üniteden oluşmaktadır. 10. sınıf tarih dersi etkinlikleri aşağıdaki ünite başlıklarında yer almaktadır.

  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
  • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
  • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde altı kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan altı kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.1.1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.1.2. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

10.1.3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.

10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

10.1.5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

HAZIRLANMAKTADIR…

Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde altı kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan altı kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.2.2. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.

10.2.3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.

10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

10.2.5. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.

10.2.6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.

10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

OSMANLI BAŞKENTLERİ VE ŞİİRLER

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ ROMANLARI

OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ OLAYLARI AKIŞ ŞEMASI

14. YÜZYILDA OSMANLI BEYLİĞİ VE ÇEVRESİ

 

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde üç kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan üç kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.3.1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar.

10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.

10.3.3. Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

DEVŞİRME SİSTEMİ

OSMANLILARDA ORDU

 

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde dört kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan dört kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.

10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.

10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

OSMANLILARDA HUKUK (YASAMA, YARGILAMA)

OSMANLILARDA MİMARİ

 

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde yedi kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan yedi kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

COĞRAFİ KEŞİFLER

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

YÜKSELME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

 

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde iki kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan iki kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

OSMANLILARDA SARAY

 

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni Ünitesi Ders Etkinlikleri

10. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde beş kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan beş kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.

10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.

10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

HAZIRLANMAKTADIR…


TELİF BİLDİRİMİ

© Tarih ders etkinlikleri derstarih.com ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Tarih ders etkinlik örnekleri içindeki tüm yazılı ve görsel içerik Creative Commons Lisansı ile korunmaktadır. Kaynak olarak aktif bağlantı (link) verilmeden bu içeriklerin başka bir web sitesinde kullanılması kesinlikle yasaktır! Tarih ders etkinliklerini tarih öğretmenleri derslerinde kullanabilir.

İletişim: destek@derstarih.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.