12. SınıfTarih DersiTarih Konu Anlatımları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2020-2021)

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 12. Sınıf İnkılap Tarih Dersi Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinde otuz sekiz, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinde kırk altı, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinde otuz yedi, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinde yirmi dokuz, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinde on üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinde yirmi dört, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinde yirmi üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinde otuz olmak üzere toplamda 240 konu başlığı bulunmaktadır 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 12. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı;

12. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Mustafa Kemal’in Hayatı

Mustafa Kemal’in Ailesi

Bir Önder Yetişiyor

Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu

Selanik Askerî Rüştiyesi

Manastır Askerî İdadisi

Harp Okulu ve Harp Akademisi

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler

İz Bırakan Şehirler

Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar ve Düşünürler

2. Konu: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Siyasi Durum

II. Meşrutiyet’in İlanı

Trablusgarp Savaşı

1. Balkan Savaşı

2. Balkan Savaşı

Sosyal Durum

Ekonomik Durum

3. Konu: I. Dünya Savaşı (1914-1918)

I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi

Savaşın Başlaması

İtilaf ve İttifak Devletleri

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Cephelerde Osmanlı Devleti

Kafkas Cephesi

1915 Olayları

Kafkas İslam Ordusu

Kanal Cephesi

Çanakkale Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi

Irak Cephesi

Suriye-Filistin Cephesi

Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri

Savaş Sona Ererken

I. Dünya Savaşı’nda Anadolu

Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılmasını Öngören Gizli Antlaşmalar

4. Konu: Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması

Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler

Yeni Bir Dünya Hayali (Wilson İlkeleri)

Barışa Son Veren Barış

Versailles (Versay) Antlaşması

Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması

Triannon (Tiriyanon) Antlaşması

Paris Barış Konferansı ve Osmanlı

12. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele’ye Hazırlık

Ateşkes Dönemi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu

Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı

Millî Varlığa Düşman Cemiyetler

Kürt Teali Cemiyeti

İslam Teali Cemiyeti

Wilson Prensipleri Cemiyeti

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Mavri Mira

Etniki Eterya

Pontus Rum Cemiyeti

Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri

Millî Cemiyetler

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti

Millî Kongre Cemiyeti

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)

Misak-ı Millî

İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

2. Konu: Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar

BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

İstiklal Mahkemeleri

3. Konu: Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

4. Konu:  Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi

Gümrü Barış Antlaşması

Güney Cephesi

5. Konu:  Millî Mücadele’de Batı Cephesi

Düzenli Ordunun Kurulması

I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)]

İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)

Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)

Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)

Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)

6. Konu: Mudanya’dan Lozan’a

Mudanya Ateşkes Anlaşması

Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

12. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Türk İnkılabı

2. Konu: Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılapçılık

3. Konu: Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması

Ankara’nın Başkent Oluşu

Cumhuriyetin İlanı

Halifeliğin Kaldırılması

Anayasa Hareketleri

1924 Anayasası

1921 ve 1924 Anayasaları Arasındaki Farklılıklar

4. Konu: Hukuk Alanındaki Yenilikler

Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi

Türk Medeni Kanunu

5. Konu: Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Harf İnkılabı

Tarih Alanındaki Çalışmalar

Dil Alanındaki Çalışmalar

Üniversite Reformu

Güzel Sanatlar ve Spor

6. Konu: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

Soyadı Kanununun Kabulü

Türk Kadınına Verilen Haklar

7. Konu: Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi

Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Denizcilik Alanındaki Gelişmeler

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

8. Konu: Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemı̇

12. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler

I. Meclis ve II. Meclis

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler

Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)

Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi)

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Serbest Cumhuriyet Fırkası

2. Konu: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Yunan Başbakanı Venizelos’un Türkiye Ziyareti

Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu

5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması

Türkiye-Fransa İlişkileri

Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)

Balkan Antantı (1934)

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)

Sadabat Paktı (1937)

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)

Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Atatürk’ün Ardından Ne Dediler, Ne Yazdılar?

3. Konu: İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları

Milletler Cemiyetinin Kurulması (10 Ocak 1920)

Locarno Antlaşması (1 Aralık 1925)

Briand-Kellog Paktı (27 Ağustos 1928)

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)

İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler

Almanya’da Nazizm

İtalya’da Faşizm

Rusya’da Bolşevik İhtilali

12. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar

Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu

2. Konu: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler

Millî Korunma Kanunu (18 Ocak 1940)

Varlık Vergisi (11 Kasım 1942)

Toprak Mahsulleri Vergisi (26 Nisan 1944)

İç Politika Gelişmeleri

3. Konu: II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu

12. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

Siyasi Hayat

1946 ve 1950 Yılları Arasında Kurulan Partiler

Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

14 Mayıs 1950 Seçimlerinin Sonuçları

Ekonomik Hayat

Sosyal ve Kültürel Hayat

2. Konu: İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

Doğu Bloku

Doğu Bloku Teşkilatları (Cominform, Comecon, Varşova Paktı)

Batı Bloku

Batı Blokunun Teşkilatları

Truman Doktrini

Marshall Planı

NATO’nun Kuruluşu

Avrupa Konseyi

Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye

Türkiye-SSCB İlişkileri

Türkiye ve Truman Doktrini

Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması

Türkiye’nin NATO’ya Katılması

Türk Askeri Kore’de

3. Konu: 1950’li Yıllarda Türkiye

Siyasi Hayat

2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri Sonuçları

27 Ekim 1957 Genel Seçimleri Sonuçları

Ekonomik Hayat

Sosyal ve Kültürel Hayat

12. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

Bloklar Arası Rekabet

Arap-İsrail Savaşları

Süveyş Bunalımı

Altı Gün Savaşı

Yom Kippur Savaşı

Camp David Antlaşmaları

İran-Irak Savaşı

2. Konu: 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı

Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması

Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”

Türk-Yunan İlişkileri

Ege Adaları Sorunu

Kıta Sahanlığı Sorunu

Batı Trakya Türk Azınlık Sorunu

Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü

3. Konu: 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Askerî Darbeler

1961 ve 1982 Anayasaları

Göçler ve Sosyal Hayat

Ekonomide Yaşanan Gelişmeler

24 Ocak 1980 Kararları

İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

12. Sınıf 8. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

Ekonomik Krizler

Millî İradeye Darbeler

28 Şubat Darbesi

28 Şubat Kararları

27 Nisan E-Muhtırası

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi

Terörle Mücadele

Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler

2. Konu: 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması

SSCB’nin Dağılması

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

Yunus Emre Enstitüsü

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye

Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler

21 Kasım 1995 Dayton Barış Antlaşması

Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler

Siyonizm Sorunu ve Filistin

Körfez Savaşları

I. Körfez Savaşı

II. Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak’ı İşgali

Arap Baharı

11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör

Irak ve Suriye’de Yaşananlar

Irak’taki Gelişmeler

Suriye’deki Gelişmeler

Suriyeli Mülteciler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak sitemizin yayın yapmasına destek olun. Tarayıcınızdaki reklam engelleyicisini kapatarak sitemize giriş yapabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İletişim: bilgi@derstarih.com