Tarih Dersi İçerikleri

Tarih Dersi Ödev Konuları – Güncel Müfredata Göre (2023-2024)

Bu yazımızda öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için verilen tarih dersi ödev konuları hakkında bilgi vermeye çalıştık.

Yönetmelikte Tarih Ödevi

En son 16 Eylül 2017’de güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ödev, öğrencilerin ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik bir üründür. Ödev adı verilen bu ürün, ders öğretmeninin gözetiminde ve kılavuzluğunda bireysel veya grup olarak yapılabilmektedir.

Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmaya yönelik yaptırılan ödev, Ortaöğretim kurumlarının temel amaçları arasında yer almaktadır. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri olan ödev konularını birlikte inceleyelim.

Örnek Tarih Dersi Ödev Konuları

Aşağıda yeni müfredata göre hazırlanmış örnek tarih ödev konuları yer almaktadır. Bu tarih dersi ödevleri örnektir. Siz bu tarih ödev konularını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Sorum Var: Aşağıdaki tarih dersi ödev konuları ile ilgili sorularınız olursa yorum bölümünü kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Tarihi bir kişilik belirleyerek bu kişiliğin günümüz sorunlarından biri hakkında ne düşündüğünü içeren bir yazı yazma
 • Tarihi bir kişiliğin biyografisini yazma
 • Tarih ile ilgili bir konu hakkında bilgi yarışması hazırlama
 • Mısır piramitleri maketi yapma
 • Türkiye’deki antik kentleri gösteren turizm amaçlı harita ve broşür hazırlama
 • 13. yüzyılda yaşamış Türk ve İslam bilginleri hakkında bilgi veren kartlar hazırlama
 • 24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili tablo oluşturma
 • 7. ve 13 yüzyıl arasında yaşamış Türk-İslam bilginlerinin biyografilerinin metin ya da sunu şeklinde hazırlama
 • Coğrafi Keşifler‘in ardından kurulan sömürge imparatorluklarını harita üzerinde gösterilme
 • I. Dünya Savaşı’nda savaşılan cepheleri harita üzerinde gösterme
 • Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimi ile ilgili sunu hazırlama
 • Divan-ı Hümayun‘un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama
 • Şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirleri ve buradaki işleriyle ilgili metin ya da sunu hazırlama
 • (Sefer-i hümayun) Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, ekserlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama
 • Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinleri inceleme
 • Türk denizciliğinin gelişiminin araştırarak sunu ya da metin hazırlama
 • Fransız İhtilali ile ilgili sunu hazırlama
 • ABD’nin kurulması ile ilgili sunu hazırlama
 • Osmanlı Devleti’nde fikir hareketleri hakkında araştırma yaparak sunu hazırlama
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kabartma haritası yapma
 • (Kurultaydan Meclise) Devletle ilgili bir kararın farklı dönemlerde nasıl alındığına, karar aşamasında söz sahibi olanlara ilişkin drama yapma
 • (Değişen Toplum Değişen Yaşamlar) Fotoğraf, gravür ve resimlerden yararlanarak gündelik yaşamdaki değişimi anlatan tarih şeridi hazırlama
 • (Kadı Burhaneddin) Divan-ı Mezalim’in işleyişi ile ilgili drama çalışması yapma
 • (Han Duvarları) İpek, Baharat ve Kürk Yolu ile ilgili sunu hazırlama
 • (Atatürk ve Kültür) Atatürk’ün Türk tarihine, diline, eğitim, bilim ve sanat hayatına kazandırdıkları ile ilgili araştırma yapma
 • Mukavva vb. malzemeden Anıtkabir maketi yapma
 • Çanakkale Cephesi savaşları haritası hazırlama
 • Atatürk’ün hayatı ile ilgili sunu hazırlama
 • Atatürk İnkılâpları ile ilgili sunu hazırlama
 • Kurtuluş Savaşı haritası ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama
 • Trablusgarp Savaşı ile ilgili sunu hazırlama
 • Balkan Savaşları ile ilgili sunu hazırlama
 • Çanakkale Savaşları ile ilgili sunu hazırlama
 • (Ermeni sorunu) 1915 olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin faaliyetleri ile ilgili araştırma yapma
 • Truva Atı maketi hazırlama
 • Orhun Abideleri maketi hazırlama
 • Mukavva vb. malzemeden Çin Seddi maketi yapma
 • Dört Halife devri ile ilgili sunu hazırlama
 • İlk Türk devletleri ile ilgili sunu hazırlama
 • Bir tarihçinin biyografisini metin ya da sunu şeklinde hazırlama
 • Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama
 • 1881-1919 arası Mustafa Kemal zaman şeridi hazırlama
 • Mustafa Kemal’in fikri gelişimini etkileyen 5 şehir (Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya) ile ilgili afiş hazırlama
 • Milli Mücadele’nin hazırlık dönemi posteri hazırlama
 • I. Dünya Savaşı‘nda cepheler posteri hazırlama
 • Çanakkale Savaşları ile ilgili afiş çalışması yapma
 • Fotoğraflarla Çanakkale Savaşı’nın sunusu hazırlama
 • Mustafa Kemal’in ölümüyle ilgili basına yansıyanları afiş haline getirme
 • Fotoğraflarla TBMM sunumu hazırlama
 • Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerle ilgili harita çalışması yaparak tarih şeridi hazırlama
 • Mustafa Kemal’in silah arkadaşları ile ilgili biyografi çalışması yapma
 • Kurtuluş Savaşı sırasında kadınların cephede, cephe gerisinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili sunu hazırlama
 • İsmet İnönü’nün hayatını araştırarak biyografi çalışması yapma
 • Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu‘nun kuruluş amaçlarını ve faaliyetlerini araştırma
 • Medeni Kanun‘un aile yaşamına getirdiği değişimi inceleme
 • Atatürk’ün 1919’a kadar üstlendiği görevler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden yola çıkarak Atatürk’ün Milli Mücadele lideri olmasını hazırlayan gelişmeleri anlatan bir kitapçık hazırlama
 • Atatürk’ün 1881–1919 yılları arasındaki dönüm noktalarını içeren bir zaman şeridi hazırlama
 • Mustafa Kemal’in okul hayatı ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Batı Cephesi ile ilgili haritalar hazırlayarak, düzenli ordunun gerekliliğini anlatan bir yazı hazırlama
 • Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanlardan birini okuyup özetini bir yazı halinde sunma
 • Siyasi alanda yapılan inkılaplar ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Türk kadınının kazandığı siyasal ve sosyal hakların diğer ülkelerle karşılaştığı eş zamanlı tarih şeridi hazırlama
 • Samsun’a çıkıştan, Misak-ı Milli‘ye kadar yaşanan gelişmeleri anlatan bir yazı hazırlama
 • Atatürk inkılâplarını, hangi alanlarla ilgili olduğuyla ilgili pano hazırlama
 • 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ile ilgili haritalı bir kitapçık hazırlama
 • Cumhuriyetin ilk yıllarında yetişmiş sanatçıların hayatı ile ilgili bir biyografi çalışması yapma
 • Atatürk dönemi (1923-1939) dış politika ile ilgili bir yazı oluşturma
 • Ülkemizde çok partili hayata geçiş denemeleri ile ilgili kitapçık hazırlama
 • Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştıran pano hazırlama
 • İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasını gösteren siyasi haritalar hazırlama
 • Nutuk’u okuyarak özetini çıkarma
 • Fransız İhtilali ile ilgili sunu hazırlama
 • Soğuk Savaş’ın Türkiye’deki etkilerini anlatan bir sunu hazırlama
 • Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini inceleme
 • Devşirme Sistemi ile ilgi sunu hazırlama
 • Yeniçeri Ocağı ve kaldırılması ile ilgili sunu hazırlama
 • Osmanlılarda devlet anlayışı ile ilgili sunu hazırlama
 • Osmanlı Devleti’nde hukuk ile ilgili sunu hazırlama
 • Osmanlı Devleti’nde toprak dağılımı ve yönetimi ile ilgili sunu hazırlama
 • İslamiyet’in Türk dünyasındaki etki ve değişimlerini araştırma
 • Anadolu’nun Türkleşmesini anlatan bir sunu hazırlama
 • Tımarlı Sipahilerin kuruluşu, faaliyetleri ve sonunu araştırma
 • Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I. Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi’ni araştırma
 • 17. yüzyılda çıkan iç isyanların sebep ve sonuçlarını araştırma
 • 17. yüzyıl ıslahatları ile ilgili bir sunu hazırlama
 • III. Selim dönemi ıslahatları ile ilgili bir sunu hazırlama
 • II. Mahmut dönemi ıslahatları ile ilgili bir sunu hazırlama
 • 20. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin katıldığı savaşları araştırma
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ve bu süreçte meydana gelen gelişmeleri anlatan bir sunu hazırlama
 • Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi‘ni araştırma
 • İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemini araştırma
 • Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve sonuçlarını anlatan bir sunu hazırlama
 • Osmanlı’dan günümüze azınlık ve yabancı okulları anlatan bir sunu hazırlama
 • Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve faaliyetlerini araştırma
 • Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme sürecini araştırma
 • Gerileme Dönemi padişahları ve ıslahatları ile ilgili bir sunu hazırlama
 • Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beylikleri ile ilgili bir sunu hazırlama
 • Kösedağ Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan beylikleri anlatan bir sunu hazırlama

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.