Tarih Dersi İçerikleriTarih SınavlarıYazılı Sınavlar

Tarih Dersi Yazılı Sınavları – Yeni Müfredata Uygun (2023-2024)

Bu yazımızda öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tarih dersi yazılı sınavları konusunu inceledik. Bu yazımızda, Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Hazırlanır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Ne Zaman Yapılır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Hangi Konuları Kapsar? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Uygulanır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Sonuçları Nasıl Değerlendirilir? Tarih Öğretim Programlarına Göre Tarih Yazılı Sınavları Nasıl Olmalıdır? sorularına yanıt vermeye çalıştık.

En son 2 Eylül 2020’de güncellenen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, e-sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri olan yazılı sınavları birlikte inceleyelim.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Hazırlanır?

Bir tarih öğretmeni tarih dersi yazılı sınav soruları hazırlamadan önce mutlaka ilgili tarih dersinin öğretim programını incelemelidir. Çünkü Mı̇lli Eğı̇tı̇m Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre tarih dersi yazılı sınavları öğretim programındaki öğrenme kazanımları temel alınarak hazırlanır. Elbette tek başına kazanımlar değil öğretim programında belirtilen beceriler de göz önüne alınmalıdır.

Tarih dersi yazılı sınavları eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen nitelikte olmalıdır. Tarih dersi yazılı sınav sorularının, bir önceki yazılı sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilerek geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması gerekmektedir.

Tarih dersi yazılı sınavlarından önce tarih soruları hazırlanırken bununla birlikte yanıt anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır. Tarih dersi yazılı sınav kâğıtlarıyla birlikte yanıt anahtarları da saklanmalıdır. Yanıt anahtarlarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Gerekirse sınav sorularını analiz eden bir belirtke tablosu da hazırlanabilir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitim öğretim yılını 36 hafta olarak planlamaktadır. Tarih dersi haftada en az iki saatlik zorunlu bir ders olduğu göz önüne alınırsa bir eğitim öğretim yılında bir tarih dersi en az 72 ders saatidir. Bu 72 dersin 36’sı birinci dönem 36’sı ikinci dönemdir.

Tarih dersinden her dönem en az iki yazılı sınav olacağı göz önüne alınırsa birinci dönem birinci sınav için okullar açıldıktan sonraki dokuzuncu hafta ideal bir zamandır. Böylelikle tarih dersinden 4 sınav yapılacaksa eğer her sekiz-dokuz haftada bir tarih yazılı sınavı yapmak uygundur.

2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci yazılı sınav için en ideal tarih 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasıdır. İkinci yazılı için ise en ideal tarih aralığı 15-19 Ocak 2024’dir. Üçüncü yazılı için 1-5 Nisan 2024 tarihleri arası, dördüncü sınav içinse 3-7 Haziran 2024 tarihleri uygun görülmektedir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Hangi Konuları Kapsar?

Tarih dersi yazılı sınavları için ortalama tarih aralıkları yukarıda verilmiştir. Haftada iki saat olan tarih dersleri için dört yazılı sınav yapmak isteyen bir tarih öğretmenin birinci yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;

 • 9. sınıflarda ikinci ünitenin sonlarında
 • 10. sınıflarda ikinci ünitenin ortalarında
 • 11. sınıflarda ikinci ünitenin başlarında
 • 12. sınıflarda ikinci ünitenin ortalarında

İkinci yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;

 • 9. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
 • 10. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
 • 11. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
 • 12. sınıflarda üçüncü ünitenin sonlarında

Üçüncü yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;

 • 9. sınıflarda beşinci ünitenin ortalarında
 • 10. sınıflarda beşinci ünitenin ortalarında
 • 11. sınıflarda dördüncü ünitenin sonlarında
 • 12. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında

Dördüncü yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;

 • 9. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında
 • 10. sınıflarda yedinci ünitenin sonlarında
 • 11. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında
 • 12. sınıflarda sekizinci ünitenin sonlarında

olması beklenmektedir. Elbette hazırlanan yıllık planlara ve ders saatine göre bu konular farklılık gösterecektir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Uygulanır?

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dışında tüm düzeylerinde tarih dersi haftada 2 saat olmak üzere zorunludur. Ancak bazı ortaöğretim kurumlarında okulun türüne veya sınıf düzeyine göre tarih dersi iki saatten fazla olabilir. Tarih dersi haftada kaç saat olursa olsun tarih dersinden en az iki yazılı sınav yapılması gerekmektedir. Bu noktada sınav sayısının ve tarihlerinin her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenmesi ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilmesi zorunludur.

Tarih öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerinin sağlanabilmesi için birden fazla şubede okutulan tüm tarih derslerinin yazılı sınavları ortak yapılmalıdır ve ortak değerlendirilmelidir. Sorular ve yanıt anahtarları tarih zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanmalıdır ve sınav sonunda ilan edilmelidir. Ayrıca bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılmalıdır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, tarih dersi zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilmelidir.

Zorunlu herhangi bir durum yoksa tarih dersi yazılı sınavı bir ders saati süresinden (40 dakika) çok olmamalıdır.

Tarih dersi yazılı sınavları, tarih dersi öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılmalıdır. Tarih sınavları açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama biçiminde yapılması zorunludur. Ancak tarih dersinin sınavlarından dönemde bir tanesi kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Tarih dersi yazılı sınavları, tarih dersi öğretim programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır.

Tarih öğretmenleri, tarih sınavından sonra başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek ilgili konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik önlem almak zorundadır.

Tarih dersi yazılı sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

 • 85,00 – 100 Pekiyi
 • 70,00 – 84,99 İyi
 • 60,00 – 69,99 Orta
 • 50,00 – 59,99 Geçer
 • 0 – 49,99 Geçmez

Tarih öğretmenleri, tarih dersi sınavı sonuçlarını öğrencilere bildirdikten sonra tarih dersi sınavı analizlerine göre ortak hataları açıklamalıdır. Tarih dersi yazılı sınavları değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihten sonra 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulmalıdır ve e-Okul sistemine işlenmelidir.

Tarih Öğretim Programlarına Göre Tarih Yazılı Sınavları Nasıl Olmalıdır?

Tarih dersi öğretim programı bir öğrencinin bir başkasının birebir aynısı olmadığını ön kabul etmektedir. Bu sebeple tarih öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın doğasına ters olduğunun altını çizmektedir. Bu sebeple tarih derslerinde ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi gerekmektedir.

Bir ölçme ve değerlendirme aracı olan tarih dersi yazılı sınavları hazırlanırken belirli ilkelerin göz önüne alınması gerekmektedir. Tarih yazılı sınav soruları, tarih dersi öğretim programlarında belirtilen tarih dersi kazanımlarının dışına çıkmamalıdır. Tarih dersi yazılı sınav sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınmalıdır. Tarih dersi yazılı sınavlarının bir amaç değil araç olduğu unutulmamalıdır.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Örnekleri

Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili örnek sınavlar aşağıda hazırlanmıştır. Tarih dersi birinci yazılı sınavlarının tamamı yönetmelik gereği açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak ikinci yazılı sınavların içine kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli test gibi sorular da eklenebilir.

Aşağıdaki örnek tarih dersi yazılı sınavları örneklerinin tamamı 2023-2024 eğitim öğretimi yılı için güncellenen yeni müfredata göre hazırlanmıştır. Her yazılı sınavda sınav kapsamındaki ilgili kazanımlardan 10 soru bulunmaktadır. Tarih dersi yazılı sınavları içerisinde analiz ve değerlendirme düzeyindeki kazanımlara yönelik birden fazla soru yer almaktadır. Tarih dersi yazılı sınavları içerisinde yer alan sorular puanlanmamıştır. Puanlama işi tarih öğretmenine bırakılmıştır.

Yalnızca zorunlu tarih derslerinin yazılı sınavları değil seçmeli tarih derslerinin yazılı sınavları da aşağıda paylaşılmıştır. Tarih dersi öğretim programında yer alan becerilere ve kazanımlara göre hazırlanan tarih dersi yazılı sınavları örneklerini bilgisayarınıza kopyalayarak üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

Not: Tarih dersi yazılı sınavlarını incelemek için aşağıda yer alan ilgili sınavın başlığına veya görseline tıklamanız yeterlidir.

Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavları

2023-2024 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınav
12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavları

2023-2024 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
10. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf İnkılap Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavları

2023-2024 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

2023-2024 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavları

2023-2024 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

9. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

10. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavı
10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Tarih Dersi Yazılı Sınavları
11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Yazılı Sınavı
11. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

2023-2024 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Yazılı Sınavı
12. Sınıf Seçmeli Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

 


Tarih Sınavlarına Hazırlık

Tarih sınavlarına hazırlık yaparak başarınızı gösterin! Örnek Tarih Soruları Çözün! Örnek sınav içindeki soruları yanıtlayarak uzaktan eğitim süreci sonunda yapılacak olan ilk tarih sınavına hazırlanabilirsiniz.

Çevrimiçi tarih sınavına girmek için;
Adres: https://b.socrative.com/login/student/
Room Name: DERSTAR
“Join” butonuna basarak tarih sınavına başlayabilirsiniz. Başarılar!

Örnek tarih sınavları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://derstarih.com/tarih-sinavlarina-hazirlik/


Görsele tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

38 Yorum

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

  1. 2018 2019 tarih dersi yazılı soruları harika emeğinize sağlık. Ancak sanki tarih sınavları biraz zor gibi.

  1. Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 1. Hocam paylaşım için teşekkürler. Bİr soru bankası şeklinde yapsanız ne güzel olur.

 2. Tarih Dersi Yazılı Sınavları – Yeni Müfredata Göre (2019 – 2020) adlı bu yazı beni gerçekten çok etkiledi. Bu yazı sayesinde bu seneki tarih sınavlarımdaki soruları öğrenmiş oldum. BU sayede tüm soruları çözeceğim ve tarih sınavlarından kesinlikle yüz alacağım ve bu yüzden de beni tarih hocam çok sevecek. Hem sınavda kopya çekememe de gerek kalmayacak. -b

 3. Merhaba,Tarih Dersi yazılı sınavlarının tamamının cevaplarını gönderebilir misiniz?Teşekkürler Ayrıca mümkünse tüm tarih ders notlarınızı da gönderme imkanınız varsa memnun olurum.Başarılı bir çalışma olmuş.Emeğinize sağlık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.