Ders: Tarih
Türkiye'nin Tarih Dersi Sayfası! Tarih dersi ve Tarih ile ilgili özgün yazılı ve görsel içerikler. Tarih ile ilgili her şey burada!

Tarih Dersi Yazılı Sınavları – Yeni Müfredata Göre (2018-2019)

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Hazırlanır? Tarih Yazılı Soruları ve Cevapları

Tarih dersi yazılı sınavları, öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için yapılır. Tarih yazılı sınav soruları ve cevapları bu yazıda!

Tarih Dersi Sınavları
29 50.745

Bu yazımızda öğrenci başarısını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tarih dersi yazılı sınavları konusunu inceledik. Bu yazımızda, Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Hazırlanır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Ne Zaman Yapılır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Hangi Konuları Kapsar? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Uygulanır? Tarih Dersi Yazılı Sınavları Sonuçları Nasıl Değerlendirilir? Tarih Öğretim Programlarına Göre Tarih Yazılı Sınavları Nasıl Olmalıdır? sorularına yanıt vermeye çalıştık.

En son 16 Eylül 2017’de güncellenen Mı̇lli Eğı̇tı̇m Bakanlığı Ortaöğretı̇m Kurumları Yönetmelı̇ğı̇’ne göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri olan yazılı sınavları birlikte inceleyelim.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Hazırlanır?

Bir tarih öğretmeni tarih dersi yazılı sınav soruları hazırlamadan önce mutlaka ilgili tarih dersinin öğretim programını incelemelidir. Çünkü Mı̇lli Eğı̇tı̇m Bakanlığı Ortaöğretı̇m Kurumları Yönetmelı̇ğı̇’ne göre tarih dersi yazılı sınavları öğretim programındaki öğrenme kazanımları temel alınarak hazırlanır. Elbette tek başına kazanımlar değil öğretim programında belirtilen beceriler de göz önüne alınmalıdır.

Tarih dersi yazılı sınavları eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen nitelikte olmalıdır. Tarih dersi yazılı sınav sorularının, bir önceki yazılı sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilerek geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması gerekmektedir.

Tarih dersi yazılı sınavlarından önce tarih soruları hazırlanırken bununla birlikte yanıt anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır. Tarih dersi yazılı sınav kâğıtlarıyla birlikte yanıt anahtarları da saklanmalıdır. Yanıt anahtarlarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Gerekirse sınav sorularını analiz eden bir belirtke tablosu da hazırlanabilir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitim öğretim yılını 36 hafta olarak planlamaktadır. Tarih dersi haftada en az iki saatlik zorunlu bir ders olduğu göz önüne alınırsa bir eğitim öğretim yılında bir tarih dersi en az 72 ders saatidir. Bu 72 dersin 36’sı birinci dönem 36’sı ikinci dönemdir.

Tarih dersinden her dönem en az iki yazılı sınav olacağı göz önüne alınırsa birinci dönem birinci sınav için okullar açıldıktan sonraki dokuzuncu hafta ideal bir zamandır. Böylelikle tarih dersinden 4 sınav yapılacaksa eğer her sekiz-dokuz haftada bir tarih yazılı sınavı yapmak uygundur.

2018-2019 eğitim öğretim yılında birinci yazılı sınav için en ideal tarih 12-16 Kasım 2018 tarihleri arasıdır. İkinci yazılı için ise en ideal tarih aralığı 14-18 Ocak 2019’dur. Üçüncü yazılı için 1-5 Nisan 2019 tarihleri arası, dördüncü sınav içinse 10-14 Haziran 2019 tarihleri uygun görülmektedir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Hangi Konuları Kapsar?

Tarih dersi yazılı sınavları için ortalama tarih aralıkları yukarıda verilmiştir. Haftada iki saat olan tarih dersleri için dört yazılı sınav yapmak isteyen bir tarih öğretmenin birinci yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;
9. sınıflarda ikinci ünitenin sonlarında
10. sınıflarda ikinci ünitenin ortalarında
11. sınıflarda ikinci ünitenin başlarında
12. sınıflarda ikinci ünitenin ortalarında

İkinci yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;
9. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
10. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
11. sınıflarda dördüncü ünitenin başlarında
12. sınıflarda üçüncü ünitenin sonlarında

Üçüncü yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;
9. sınıflarda beşinci ünitenin ortalarında
10. sınıflarda beşinci ünitenin ortalarında
11. sınıflarda dördüncü ünitenin sonlarında
12. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında

Dördüncü yazılı yoklama için yıllık planda konu olarak aşağı yukarı;
9. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında
10. sınıflarda yedinci ünitenin sonlarında
11. sınıflarda altıncı ünitenin sonlarında
12. sınıflarda sekizinci ünitenin sonlarında

olması beklenmektedir. Elbette hazırlanan yıllık planlara ve ders saatine göre bu konular farklılık gösterecektir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Nasıl Uygulanır?

Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı dışında tüm düzeylerinde tarih dersi haftada 2 saat olmak üzere zorunludur. Ancak bazı ortaöğretim kurumlarında okulun türüne veya sınıf düzeyine göre tarih dersi iki saatten fazla olabilir. Tarih dersi haftada kaç saat olursa olsun tarih dersinden en az iki yazılı sınav yapılması gerekmektedir. Bu noktada sınav sayısının ve tarihlerinin her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenmesi ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilmesi zorunludur.

Tarih öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerinin sağlanabilmesi için birden fazla şubede okutulan tüm tarih derslerinin yazılı sınavları ortak yapılmalıdır ve ortak değerlendirilmelidir. Sorular ve yanıt anahtarları tarih zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanmalıdır ve sınav sonunda ilan edilmelidir. Ayrıca bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılmalıdır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, tarih dersi zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilerek konu ve kazanım eksikliği giderilmelidir.

Zorunlu herhangi bir durum yoksa tarih dersi yazılı sınavı bir ders saati süresinden (40 dakika) çok olmamalıdır.

Tarih dersi yazılı sınavları, tarih dersi öğretim programlarında öngörülen ölçme ve değerlendirme ölçütlerine göre yapılmalıdır. Tarih sınavları açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama biçiminde yapılması zorunludur. Ancak tarih dersinin sınavlarından dönemde bir tanesi kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Tarih dersi yazılı sınavları, tarih dersi öğretim programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır.

Tarih öğretmenleri, tarih sınavından sonra başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek ilgili konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik önlem almak zorundadır.

Tarih dersi yazılı sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

 • 85,00 – 100 Pekiyi
 • 70,00 – 84,99 İyi
 • 60,00 – 69,99 Orta
 • 50,00 – 59,99 Geçer
 • 0 – 49,99 Geçmez

Tarih öğretmenleri, tarih dersi sınavı sonuçlarını öğrencilere bildirdikten sonra tarih dersi sınavı analizlerine göre ortak hataları açıklamalıdır. Tarih dersi yazılı sınavları değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihten sonra 10 işgünü içinde öğrenciye duyurulmalıdır ve e-Okul sistemine işlenmelidir.

Tarih Öğretim Programlarına Göre Tarih Yazılı Sınavları Nasıl Olmalıdır?

Tarih dersi öğretim programı bir öğrencinin bir başkasının birebir aynısı olmadığını ön kabul etmektedir. Bu sebeple tarih öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın doğasına ters olduğunun altını çizmektedir. Bu sebeple tarih derslerinde ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi gerekmektedir.

Bir ölçme ve değerlendirme aracı olan tarih dersi yazılı sınavları hazırlanırken belirli ilkelerin göz önüne alınması gerekmektedir. Tarih yazılı sınav soruları, tarih dersi öğretim programlarında belirtilen tarih dersi kazanımlarının dışına çıkmamalıdır. Tarih dersi yazılı sınav sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınmalıdır. Tarih dersi yazılı sınavlarının bir amaç değil araç olduğu unutulmamalıdır.

Tarih Dersi Yazılı Sınavları Örnekleri

Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili örnek sınavlar aşağıda hazırlanmıştır. Tarih dersi birinci yazılı sınavlarının tamamı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak ikinci yazılı sınavların içine kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli test gibi sorular da eklenmiştir.

Aşağıdaki örnek tarih dersi yazılı sınavları örneklerinin tamamı 2018-2019 eğitim öğretimi yılı için yeni müfredata göre hazırlanmıştır. Her yazılı sınavda sınav kapsamındaki ilgili kazanımlardan 10 soru bulunmaktadır. Tarih dersi yazılı sınavları içerisinde analiz ve değerlendirme düzeyindeki kazanımlara yönelik birden fazla soru yer almaktadır. Tarih dersi yazılı sınavları içerisinde yer alan sorular puanlanmamıştır. Puanlama işi tarih öğretmenine bırakılmıştır.

Şimdilik zorunlu tarih derslerinin yazılı sınavları eklenmiştir. Seçmeli tarih derslerinin yazılı sınavları çok yakında hazırlanıp buradan paylaşılacaktır. Tarih dersi öğretim programında yer alan becerilere ve kazanımlara göre hazırlanan tarih dersi yazılı sınavları örneklerini bilgisayarınıza kopyalayarak üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

Not: Tarih dersi yazılı sınavları yanıt anahtarlarını isteyen tarih öğretmenleri yorum bölümü üzerinden bizimle iletişime geçebilirler. Yorum bölümüne e-posta adresini yazan öğretmenlerimizle iletişime geçeceğiz.

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………… LİSESİ
9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. Tarih bilimi ile diğer toplum bilimleri ve doğa bilimleri arasındaki farklılıklar ve aynılıklar nelerdir?

2. Milli kimlik nedir? Milli kimliğin oluşmasında hangi unsurlar etkilidir?

3. Kozmografya nedir? Takvimlerin ortaya çıkmasında kozmografyanın rolü ne olmuştur?

4. Bereketli Hilal nedir? İnsanların yerleşik yaşama geçmesinde Bereketli Hilal’in etkisi ne olmuştur?

5. Toplumlar, hangi temel gereksinimleri karşılamak üzere yazıyı, sayıları ve takvimi bulup ortaya çıkarmıştır?

6. Yunanistan’da düzenlenen Olimpiyat oyunlarıyla Yunanların dini inançları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

7. Deniz Kavimleri Hareketi’nin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.

8. Mezopotamya’da bir kentin veya ülkenin yönetiminde nasıl söz sahibi olunuyordu? Yöneticiler nasıl belirleniyordu? Egemenliğin kaynağı nedir?

9. Hititlerde yargının kollektif cezalar vermesinin nedenleri neler olabilir?

10. Karum nedir? Karumların ortaya çıkış amacını açıklayınız.

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………… LİSESİ
10. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasında Büyük Selçuklu Devleti’nin ve yöneticilerinin etkileri nelerdir?

2. XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya Türkiye denilmesinin nedenleri neler olabilir?

3. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’da ne gibi toplumsal ve kültürel değişiklik oluşturmuşlardır?

4. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirmek için neler yapılmıştır?

5. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemi nedir?

6. Baba İshak İsyanı’nın Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki etkileri neler olmuştur?

7. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda ve kısa sürede gelişiminde hangi faktörler etkili olmuştur?

8. Osman Gazi, Osmanlı Beyliği’nin merkezini Bilecik’e taşımasının nedeni neler olabilir?

9. Rumeli’de yapılan fetihlerin Osmanlı Devleti’ne katkıları ve kazanımları neler olmuştur?

10. Osmanlı Devleti’nde İstimalet anlayışı nedir? Açıklayınız.

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………… LİSESİ
11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. Devletler neden ittifak kurma gereksinimi duyarlar? 17. yüzyılda dünya üzerinde kurulmuş bir ittifka örnek veriniz.

2. Mütekabiliyet nedir? Karlofça Antlaşması’nda Mütekabiliyet nasıl uygulanmıştır?

3. Fransa’nın Levant (Doğu Akdeniz ticareti) ticaretinde gücünü yitirmesinin nedenleri nelerdir?

4. Westphalia Barışı’ndan sonra ortaya çıkan seküler (laik) sistem nasıl uygulanmıştır?

5. Otuz Yıl Savaşları’na Osmanlı Devleti neden ve nasıl katılmıştır?

6. Hollanda’nın çok kısa bir sürede sömürge imparatorluğuna dönüşümü nasıl olmuştur?

7. Osmanlı Devleti Karadeniz’de ve Akdeniz’deki üstünlüğünü nasıl kaybetmiştir?

8. XVIII. yüzyılın başında Osmanlı Devleti’ni hızlı bir biçimde kalyon üretimine sevk eden nedenler neler olabilir?

9. Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı nasıl kaybetmiştir? Tarihi süreç içinde kronolojik olarak açıklayınız.

10. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur?

2018-2019 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………… LİSESİ
12. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüne yaşamında Selanik şehrinin etkisi ne olmuştur?

2. 31 Mart Ayaklanması’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir?

3. Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’nda Turancılık düşüncesi doğrultusunda nasıl bir politika izlemiştir?

4. Sykes-Picot Antlaşması ile Türkiye üzerinde planlanan faaliyetler nelerdi?

5. Mondros Ateşekes Antlaşması’na Türk halkının tepsiki ne olmuştur?

6. Wilson Prensipleri’nin 12. maddesinde neler yazmaktadır? Bu madde Türk halkı tarafından neden destek görebilmiştir?

7. Kuvay-ı Millîye ilk direnişini nerede, ne zaman ve nasıl başlatmıştır?

8. Misak-ı Milli’de ulusal sınırlar nasıl belirlenmiştir?

9. Büyük Millet Meclisi’nin adının başına “Türkiye” sözcüğü neden getirilmiştir?

10. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulma amacı nedir?

 

Not: Aşağıda listesi verilmiş olan tarih dersi yazılı sınavları hazırlanmaktadır.

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2018-2019 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2018-2019 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

29 Yorumlar
 1. Abdulkadir Horuz Diyor ki:

  cevapları gönderebilir misiniz?

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

   1. Abdulkadir Horuz Diyor ki:

    Teşekkür ederim.

  2. Eylül Diyor ki:

   11.sınıf soruları cevap anahtarı lütfen

 2. Serap Serap Diyor ki:

  Cevap anahtarı lütfen.

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 3. Melek Diyor ki:

  cevap anahtarı

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 4. Gökhan Diyor ki:

  cevapları gönderebilir misiniz

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 5. Neriman Diyor ki:

  Cevap anahtarı lütfen

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 6. Umut Diyor ki:

  Cevap anahtarını atar mısınız

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 7. Yasin Diyor ki:

  11. Sınıf cevap anahtarı lütfen

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 8. Ali Diyor ki:

  11.sinıf 1.dönem 1.yazili cevapları gönderirmisiniz

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 9. Ali Diyor ki:

  11.sınıf cevap anahtarını atarmisiniz

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 10. Furkan Yıldırım Diyor ki:

  11.sınıf cevaplar acill

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 11. Semih Diyor ki:

  Cevap anahtarını atarmisiniz.Keske buraya ekleseydiniz iyi olurdu.

 12. Eylül Diyor ki:

  Cevap anahtarları lütfen

 13. Engiz Diyor ki:

  Cevap anahtarlarını gönderbilirmisiniz?

 14. ENGİZ Diyor ki:

  Cevap anahtarını atabilirmisiniz

 15. ENGİZ Diyor ki:

  i.altinisik@hotmail.com.tr mail adresimdir.

  1. Editör Diyor ki:

   Tarih dersi yazılı sınavlarının yanıt anahtarları en kısa sürede mail adresinize gönderilecektir.

 16. ENGİZ Diyor ki:

  i.altinisik@hotmail.com.tr bu mail e cevap anahtarını gönderirseniz sevinirim.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi