Avrupa TarihiOsmanlı Tarihi

Reval Görüşmeleri Nedir? Önemi ve Sonuçları

Bu yazımızda Reval Görüşmeleri nedir? Reval Görüşmeleri Ne zaman, nerede, niçin ve nasıl yapılmıştır? sorularını yanıtladık. Ayrıca Balkan Savaşları ve sonunda imzalanan Londra Antlaşması hakkında bilgi verdik.

Reval Görüşmeleri, Reval’de (Estonya) 9 Haziran 1908’de İngiltere Krallığı ile Rusya İmparatorluğu arasında gerçekleşen görüşmedir.

Reval Görüşmeleri Nedir?

Reval Görüşmeleri, 9 Haziran 1908 gününde Estonya’nın (o dönemde Rusya İmparatorluğu toprakları içerisinde bulunuyordu) Tallinn şehrinde Rus Çarı 2. Nikola ve İngiltere Kralı 7. Edward arasında gerçekleştirilmiş olan görüşmenin adıdır. O dönemde Osmanlı Devleti’nin padişahı olan 2. Abdülhamid’in hafiye teşkilatı, bu görüşmelerin Osmanlı Devleti açısından önemli olduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da padişah elinden geldiğince görüşmelerin yapılmasını engellemeye çalıştı. Ancak görüşmeler engellenemedi, İngiltere Kralı ve Rus Çarı bu görüşmeleri yine de gerçekleştirdiler.

Reval Görüşmeleri Niçin Yapıldı?

Bu görüşmelerin yapılmasının bazı nedenleri Rusya İmparatorluğu’nun Hindistan bölgesi üzerinde daha fazla hakka sahip olmayı istemesidir. Ayrıca İngiltere Krallığı’nın Kırım ve çevresinde bazı ekstra imtiyazlar talep etmesiydi. Almanya’nın zaman geçtikçe güçlenen sanayi gücünün ve ülkede gerçekleşen teknolojik gelişmelerin artmasının Almanya’nın hem İngiltere Krallığı hem de Rusya İmparatorluğu için tehlikeli hale gelmesinden endişelenen İngiltere Kralı ve Rus Çarı, bu konuyu da görüşmelerde ele almışlardır. Tarih boyunca Rusya İmparatorluğu’nun politikası hep “sıcak denizlere doğru ilerlemek” olmuştur. Ancak sıcak denizler (Akdeniz) ise Osmanlı Devleti’nin kontrolü altında bulunmaktadır. Bu yüzden Rusya İmparatorluğu’nun isteği hep Osmanlı Devleti’ni dağıtmak yönündedir.

Osmanlı Devleti’ni dağıtmak için ise bünyesinde bulunan bir sürü ırktan insanın içinde yaşadığı huzuru bozmayı seçmiştir. Bundan dolayı Rusya İmparatorluğu “Panslavizm” adlı, Slav kökenli halkların milliyetçilik duygularını kullanarak Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlar çıkarmalarını ve Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün bozulmasını sağlayan bir politika uygulamaya karar vermiştir. Bunun yanında o ana kadar İngiltere Krallığı, sömürgeleri ile arasında bulunan Osmanlı Devleti’nin ne kadar güçsüz olursa o kadar tehlikesiz olacağı düşüncesiyle Osmanlı Devleti’ne karşı barışçıl bir tutum sergilemiştir. Ancak zaman içerisinde içerisindeki ayaklanmalar ve isyanlardan dolayı gittikçe güçsüzleşen, bunlardan dolayı artık “hasta adam” olarak görülen Osmanlı Devleti’nin parçalanmasının her açıdan işlerini kolaylaştıracağına kanaat getiren İngiltere Krallığı, Osmanlı Devleti’ni parçalamayı kolaylaştıracağını düşünerek Rusya İmparatorluğu’nun uygulamayı planladığı “Panslavizm” politikasını desteklemeye karar verdi.

Reval Görüşmeleri Sonuçları (Alınan Kararlar)

Böylece Osmanlı Devleti içeriden parçalanacak, bunun sonucunda ise İngiltere Krallığı ve Rusya İmparatorluğu Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşabilecekti. Görüşme sırasında İran, Afganistan, Girit, Makedonya, Balkan demiryolları ve yine Almanya gibi güçlenen Avusturya hakkında da konuşulmuştur. Bu görüşme sonucunda alınan kararlar şunlardı: Rusya İmparatorluğu, Balkanlarda ve boğazlar çevresinde; İngiltere Krallığı ise Mısır, Güney Sudan ve Irak bölgelerinde rahat bırakılacak, Makedonya’da ıslahat gerçekleştirilecek, “hasta adam” Osmanlı Devleti üzerinde Panslavizm politikası uygulanacak ve Almanya üzerindeki baskı arttırılacaktı. Bunun dışında Reval Görüşmeleri 2. Meşrutiyet ilanının temel sebepleri arasında gösterilmektedir, bunun nedeni ise İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin padişahın devleti yönetemediğine kanaat getirmesi ve böylece 2. Meşrutiyet’e zemin hazırlanmasıdır.

Balkan Savaşları Hakkında Bilgi

Balkan Savaşları ve sonunda imzalanan Londra Antlaşması hakkında bilgi verelim. Balkan savaşları, Osmanlı Devleti ile bazı Balkan devletleri arasında 8 Ekim 1912 – 10 Ağustos 1913 tarihleri arasındaki süreçte gerçekleşen savaşlardır. Savaşların başlamasının nedenlerinden bazıları; Fransız halkının ülkedeki eşitsizlikten ve fakirlikten bıktığı için otoriteye karşı başlattığı isyanların genel adı olan Fransız Devrimi’nin sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı Devleti’nin bünyesindeki halkları da etkilemesi, Rusya İmparatorluğu’nun daha önce planladığı gibi Panslavizm politikasını Osmanlı Devleti’nin bünyesindeki Slav halklar üzerinde kışkırtma amacıyla uygulaması ve Balkanlı devletlerin Osmanlı Devleti’nin aynı dönemde içinde bulunduğu Trablusgarp Savaşı’nın yanında başka bir savaşta başarılı olamayacağını düşünmeleridir. Bu savaşlar Birinci Balkan Savaşı ve İkinci Balkan Savaşı şeklinde adlandırılmak üzere ikiye ayrılır.

Birinci Balkan Savaşı

Birinci Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan Krallığı, Yunanistan Krallığı, Karadağ Krallığı ve Sırbistan Krallığı arasında gerçekleşmiştir. 8 Ekim 1912 – 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaşın sonunda Bulgaristan Krallığı, Yunanistan Krallığı, Karadağ Krallığı ve Sırbistan Krallığı’nın birleşerek oluşturduğu Balkan Birliği Osmanlı Devleti’ni yenerek Balkanlardaki Osmanlı topraklarının büyük bir kısmını aldı. Bu savaş sonucunda ayrıca Arnavutluk Osmanlı Devleti’nden ayrıldı ve bağımsızlığını kazandı. Bu savaşın temel nedenleri Rusya’nın daha önce de planlandığı gibi Panslavizm politikasını uygulaması, böylece Slavları Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması ve Balkanlı devletlerin Osmanlı Devleti’nden toprak alarak ülke sınırlarını genişletmek istemeleriydi.

Osmanlı Devleti’nin bu savaşı kaybetme nedenleri çok çeşitliydi ancak bunlardan bazıları şöyledir: Osmanlı Devleti bu savaşta 4 cepheden aynı anda savaşı sürdürüyordu ki bu da ordunun gücünü zayıflattı; Osmanlı Devleti’nin ordusunun ihtiyaçları para sıkıntısından dolayı karşılanamıyordu, bundan dolayı savaşırken pek etkili değildi; orduya siyasetin karışması kendi içerisinde kargaşaya sebep oldu, bu ise savaş sırasında gerçekleştiği için savaş gücünü azalttı; son olarak ise Osmanlı Devleti bu savaşa gerekli önemi vermedi çünkü sıkıntı çıkacağı tahmin edilmemişti, oysaki sonunda Balkanlardaki topraklar kaybedildi. Bu savaş sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti, Bab-ı Ali baskınıyla Osmanlı Devleti’nin yönetimini ele geçirdi. Arnavutluk’un Osmanlı Devleti’nden ayrılması ise bu kargaşa sırasında gerçekleşti.

İkinci Balkan Savaşı

İkinci Balkan Savaşı ise Birinci Balkan Savaşı’nda Bulgaristan Krallığı’nın diğerlerinden fazla toprak ele geçirmesini kabul etmeyen Sırbistan Krallığı, Karadağ Krallığı, Yunanistan Krallığı’nın, bunun yanında Romanya ve Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu bir birliğin Bulgaristan Krallığı’na açtığı bir savaştır. 16 Haziran 1913 – 18 Temmuz 1913 tarihleri arasında gerçekleşen bu savaşta ise Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Karadağ Krallığı, Yunanistan Krallığı, Romanya ve Osmanlı Devleti’nden oluşan birliğe yenilmesi ve Bükreş Antlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı. Savaş devam ederken Osmanlı Devleti, Enver Paşa komutasındaki orduyla Edirne ve Kırklareli illerini geri aldı. Bu savaşın sonucunda Balkanlı devletler arasında Bükreş Antlaşması imzalandı. Bulgaristan Krallığı, bu devletlere toprak vermek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti bu savaşın sonucunda Yunanistan Krallığı ile Atina Antlaşması’nı, Bulgaristan ile ise İstanbul Antlaşması’nı imzaladı. Atina Antlaşması ve İstanbul Antlaşması ile Batı Trakya bölgesindeki ve Bulgaristan sınırları içerisindeki Türklerin durumu belirlenmiş oldu.

Balkan Savaşları sonucunda:
• Balkanlar’dan Anadolu’ya oldukça çok göç yaşandı.
• Osmanlı Devleti’nin Ege Denizlerinde kurmuş olduğu hakimiyet sona erdi.
• Osmanlı Devleti’nin o ana kadar uyguladığı ve Osmanlı Devleti bünyesindeki halkları birleştirme amacıyla ortaya çıkmış “Osmanlıcılık” politikasının işe yaramadığı ortaya çıktı, bu nedenle milliyetçilik akımından yola çıkan “Türkçülük” politikası benimsendi.

Londra Antlaşması

Londra Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşı’nda yenilmesinin sonucu olarak Bulgaristan Krallığı ile yaptığı antlaşmanın adıdır. Bununla beraber imzacı devletler arasında Rusya İmparatorluğu, Karadağ Krallığı, Sırbistan Krallığı, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Yunanistan Krallığı da yer almıştır. Londra Antlaşması 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanmıştır. Londra Antlaşması’nda şu kararlar alınmıştır:

  • Osmanlı Devleti’nin Batı sınırı İstanbul’un Batısı, Midye-Enez Hattı olarak belirlenmiştir. Bu hattın batısında kalan topraklar ise savaşa katılan Balkan devletleri (Bulgaristan Krallığı, Yunanistan Krallığı, Karadağ Krallığı ve Sırbistan Krallığı) arasında paylaşılacaktır.
  • Osmanlı Devleti Arnavutluk’un bağımsızlığını, Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır.
  • Ege Adaları’nın geleceğine büyük Avrupalı devletler karar verecektir.
  • Orta ve Kuzey Makedonya’nın Sırbistan’a ait olduğu kabul edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.