11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 1. Ünite (2020-2021)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabındaki 1. ünitenin içinde yer alan tüm soruların cevaplarını hazırladık. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 1. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlanalım” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 1. ÜNİTE İÇİNDE: “Tartışalım”, “Cevaplayalım”, “Yorumlayalım”, “Araştıralım” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 1. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 1. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774), beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Kavramlar Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin Kavramlar bölümünde yer alan 10 kavramı yanıtladık.

Otuz Yıl Savaşları Nedir?

Otuz Yıl Savaşları, ilk olarak 1618 ile 1648 yılları arasında Orta Avrupa’da yapılmıştır. Savaşlarda kaybedilen toplam asker ve sivil sayısının 4.5 ila 8 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir, ölümlerin çoğu hastalık ve açlıktan kaynaklanmıştır. Avrupa devletlerinin çoğu bu savaşa katılmıştır.

Modern Devlet Nedir?

Modern devlet, iktidar yapısı ve alınan siyasal kararlar bakımından bölünmeden uzak ve merkezileşme yolunda önemli adımlar atmayı başarmış devlettir.

Kalyon Nedir?

Kalyonlar, ilk olarak Yelken Çağı sırasında (16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar) silah ve mermi taşıma amacıyla Avrupalılar tarafından kullanılan yelkenlilerdir. Osmanlı’da ilk olarak 2. Bayezid döneminde kullanılmıştır. Bu dönemde “Göke” ismiyle de anılmakladır. Kalyonlar çok güvertelidir ve yelken donanımı olarak oldukça gelişmiştir.

Kutsal İttifak Nedir?

Kutsal ittifak tarihin çeşitli dönemlerinde farklı devletlerle kurulmuş ittifaklardır. Papa, yani Katolik Kiliselerindeki yetkili merci, çeşitli Avrupa ülkeleriyle ittifaklar kurmuştur. Kurulan bu ittifakların çoğunun hedefi de Osmanlı Devleti’ne karşı bir saldırı düzenlemektir. Tarihte kurulmuş 6 Kutsal İttifak’tan ilki Fransa’ya karşı, ikincisi ise Venedik Cumhuriyeti’ne karşı kurulmuştur. Geri kalan ittifak ise Osmanlı Devleti’ni hedeflemektedir.

Diplomasi Nedir?

Diplomasi, temel anlamda ülkelerin dış ülkelerle olan çoğunlukla politik sorunlarını, savaşa veya tehdide gerek kalmadan uzlaşma yöntemiyle çözmeye çalışmasını ifade eder. Diplomasi, ilk olarak toplumların kendi içlerinde bir araya gelerek küçük örgütlenmeler oluşturmalarıyla ortaya çıkmıştır.

Sömürgecilik Nedir?

Sömürgecilik, bir devletin başka devletleri, siyasi oluşumları ya da insan topluluklarını egemenliği altına almasıdır. Bu egemenlik siyasal karar alma ve ekonomiyi kapsar. Sömürgeciliğin benimsenmesindeki en büyük amaç, yayılma ve siyasal bir güç olmadır.

Mütekabiliyet Nedir?

Mütekabiliyet kelime anlamı olarak karşılıklı olmadır. Bu kavram çoğunlukla diplomatik bir terim olarak kullanılır. Diplomaside ise bir devletin kendisine karşı yapılan bir hamleye aynı çerçevede karşılık vermesidir.

Millî Monarşi Nedir?

Monarşi, bir devletin yönetiminin tek bir kişiye bağlı olmasıdır. Bu yönetim biçiminde yönetme yetkisine sahip olacak kişi kendisinden önceki yöneticinin soyundandır. Milli monarşi ise monarşi ile yönetilen bir devletin monarşi ile yönetilen başka bir devletten farklı yönetileceği esası göz önünde bulundurularak o devletin yönetim sistemine verilen özel bir addır. Monarşi çeşitlerinden biri değildir. Örneğin Osmanlı Devleti’nin Milli monarşi ile yürütülmesi, yönetim şeklinin Osmanlı Devleti’ne özgü olduğunu belirtir.

Konjonktürel İttifak Nedir?

Konjonktür, devlet yönetiminde göz önünde bulundurması gerekilen alanlarda belirli istatistikler ve yaşanmışlıklardan hareketle ön görme durumudur. Siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimlerin yol açacağı olası sonuçları kestirme anlamına gelir. Konjonktürel İttifak ise bu tarz olası sonuçlar ön görülerek oluşturulmuş ittifaklardır.

Stratejik Tehdit Nedir?

Stratejik tehdit, büyüklük olarak önemli düzeyde bir bölgeyi veya kalabalık insan gruplarını etkileme potansiyeline sahip, önemli olarak kabul edilmesi gereken tehdittir. Örnek olarak nükleer bir silah olan atom bombası üreten bir ülke, stratejik bir tehdittir.

Hazırlanalım Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin Hazırlanalım bölümünde yer alan 4 soruyu yanıtladık.

Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyılda Hangi Devletlerle Komşudur?

Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avusturya, Ukrayna, Rusya, İran ve Arabistan ülkeleri ile komşudur.

Avrupa’daki Mezhep Savaşlarının, Osmanlı Devleti’nin Batı Siyasetine Etkileri Nelerdir?

Mezhep Savaşları, Otuz Yıl Savaşları’na verilen başka bir isimdir. Bu savaşların başlamasındaki temel neden, öncülüğü Martin Luther tarafından yapılan reform hareketleridir. Kavram tanımlama kısmında da bahsedildiği üzere bu savaşlarda oldukça fazla sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Bu savaşların son bulması ise Westphalia Barışı sayesinde gerçekleşmiştir. Belirli bir toprak parçasına veya topluma hâkim olma düşüncesi ise üzerinde tekrar tartışılan bir konu haline gelmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucu merkezi Roma-Vatikan olan ve birleşik bir vaziyette olan Avrupa, parçalanmıştır. Ulusal devlet kavramı benimsenmiştir.

Osmanlı Devleti ise bu gelişmelerin yaşandığı sıralarda iç sorunlarıyla mücadele eder bir konumdadır, bu sebepten dolayı Avrupa ile ilgilenmesi güçleşmiştir. Fransa ise Avrupa’daki en güçlü devlet olma arzusuna sahiptir. Savaş temelde Almanya toprakları üzerinde şekillenmiştir. Savaşın Bohemya’da yaşanan kısmında Katolikler galip olmuştur ve bu galibiyet Fransa’yı endişeye düşürmüştür. Bohemya’daki bu isyana Osmanlı Devleti de destek olmuştur. Bu olay üzerine Polonya-Litvanya Birliği, Osmanlı Devleti’ne karşı bir savaş açma girişiminde bulunmuştur. Savaştan Osmanlı galip ayrılmıştır. 1621 yılında ise Hotin Barış Antlaşması imzalanmıştır ve bu anlaşma sayesinde cephe feshedilmiş, Osmanlı Devleti Otuz Yıl Savaşları’nın bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu noktada Osmanlı Devleti’nin özellikle Batı siyasetindeki konumunu belirleyen önemli faktörlerden biri Otuz Yıl Savaşları veya diğer adıyla Mezhep Savaşları olmuştur. Hotin Antlaşması da Osmanlı Devleti açısından savaş sürecini sonlandıran belge olmuştur.

Sömürgeciliğin Ortaya Çıkışına Etki Eden Unsurlar Nelerdir?

Sömürgecilik politikasının ortaya çıkışının nedenlerine bakmadan önce sömürgecilik politikasından bahsetmek gerekir. Sömürgecilik, farklı devletleri çoğunlukla siyasal ve ekonomik açından egemenlik altına alarak dünyaya yayılma politikasıdır. Tarihte belirli devletlerin bu politikayı izleme nedenleri ülke çıkarlarına göre farklılık gösterse de bu politikanın ortaya çıkışındaki belirli unsurlar ortaktır. Bu nedenlerden ilki ve en temeli toprak miktarıdır. Nüfus olarak genişleyen bir ülke, vatandaşlarını ve gerekli kuruluşlarını barındırmak için alana ihtiyaç duyar. Siyasal bir yayılım ise toprak bakımından zenginleşmek demektir.

Bir devletin sahip olduğu nüfus için toprak araması dışında yeni insanlara ihtiyaç duyması da sömürgeciliği benimsemesi için bir neden oluşturabilir. Birçok devlet gelişimleri için insan gücüne ihtiyaç duyar ve sahip oldukları üretimin büyük kısmını insan gücünden elde ederler. Yayılmacı bir politika vatandaş veya köle miktarında bir artışa sebep olacağından ülkelerin ihtiyaç duyduğu iş gücü ihtiyacına büyük bir katkı sunar. Üretimden bahsetmişken bu sürecin farklı bir gerekliliği olan hammadde ihtiyacından da bahsetmek gerekir. Devletlerin ilk olarak konumlandıkları bölgedeki madenlerin yetersiz gelmesi veya belirli bir madenden o bölgede bulunmaması, o devletin gelişim sürecinde bir yavaşlamaya sebep olabilir.

Bu nedenle yayılma politikasını benimsemek, kaynak açısından zenginleşmekle eş değer olacaktır. Yer altı zenginliklerinin yanında yer üstünde bulunan belirli doğal oluşumlar da devletlerin sömürgecilik politikasını benimsemesinde etki sahibidir. Son olarak bir din veya ideolojiyi yayma düşüncesi de sömürgeciliğin benimsenmesinin bir nedeni olabilir. Tarihte göz önünde bulundurulması gereken bir miktarda devletin bu tarz amaçlarla mücadele ettiği görülmüştür.

Osmanlı ve Safevi Devleti Arasındaki Mücadelelerin Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı ve Safevi Devleti arasında gerçekleşen savaşların temel nedeni olarak mezhep farklılıkları gösterilir. Ancak bu çatışma tamamıyla Sünni-Şii çatışması olarak nitelendirilemez. Bu mücadelenin en genel sebebi, Doğu’da kurulmuş bir devlet ile Batı’da kurulmuş bir devletin Anadolu toprakları üzerinde egemenlik kurma arzusudur. Safevi Devleti, İran topraklarında kurulmuştur. Safevi Devleti’nin kurucuları Anadolu Türkleridir. İran’ın özellikle siyasi ve askeri kaderi, büyük ölçüde Anadolu’dan gelen farklı aşiretlere ait birlikler tarafından belirlenmiştir. Safevi ordusunu çok büyük ölçüde bu birlikler meydana getirmiştir. İran’a gelen ve aynı zamanda Safevi destekçisi olan Türkmenler, kısmi olarak o bölgede bulunmuşlardır. Geri kalan kısım Anadolu ile ilgilenmektedir. Gözü Anadolu’da olan şahlar arasında Şah İsmail ve ondan sonra gelen şahlar vardır. Anadolu ile ilgilenmelerindeki asıl neden ise batıya doğru bir yayılım politikası izlemektir.

Osmanlı Devleti de bu amaçları doğrultusunda bir engel oluşturduğu için zayıflatılması gereken bir devlet olarak görülmüştür. Safevi devleti, bu amaç doğrultusunda Doğu Anadolu bölgesinde Alevilik mezhebinin yayılmasına destek olmuştur. Osmanlı topraklarındaki aşiretlerin taraf değiştirmesi, Osmanlı’nın zayıflaması için büyük bir etkendir. Safevi devleri aynı zamanda Alevi Türkmenlerin üzerinde halihazırda bulunan baskının da artmasına ortam hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nde barınan ve bir baskı altında tutulan Alevi inancına sahip bu Türkmenler, Şah İsmail yönetimindeki Safevi Devleti tarafından önem verilen topluluklar olmuşlardır. Kendilerine daha iyi davranıldığı kanısına varan Türkmenler, özellikle devlet yönetiminde görevi olanlar, Safevi Devleti’ne katılmışlardır. Osmanlı Devleti’nde göçmen olarak barınan bu Türkmenlerin haricinde yerleşik bir hayata sahip olan diğer Türkmenler de sık sık ayaklanmalar çıkarmışlardır. Türkmenlerin Safevi Devleti’ne bağlanmasını savunan bu isyanlar, Osmanlı Devleti için büyük bir sorun teşkil etmiştir.

Konu İçindeki Sorular

11. sınıf tarih dersinin birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

A Bölüm Cevapları

Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.

Zitvatorok Antlaşması Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Karlofça Antlaşması Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Westphalia Antlaşması Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Çeşme Baskını Nedir?

Hazırlanmaktadır…

B Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Zitvatorok Antlaşması’nın, Osmanlı Devleti’nin Batı Siyasetinde Meydana Getirdiği Etkiler Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Karlofça Antlaşması, Osmanlıların Siyasetinde Ne Gibi Değişikliklere Neden Olmuştur?

Hazırlanmaktadır…

Sömürgeciliğin Yaygınlaşmasında Etkili Olan Gelişmeler Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden Elde Ettiği Çıkarlar Hangileridir?

Hazırlanmaktadır…

C Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Hazırlanmaktadır…

Ç Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruları “Balkanlara Seyahat” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

Yazar Hangi Antlaşmadan Bahsetmektedir?

Hazırlanmaktadır…

Bu Antlaşmanın Sadece Osmanlı’nın Değil Avrupa Tarihinin En Önemli Antlaşmalarından Biri Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Antlaşmanın Yapıldığı Sremski Karlovci’deki Büyük Çadırın Yerine Bir Kilise İnşa Edilmesinin Nedenleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Çadırın Yerine Yapılan Kilisenin Doğu Kapısının Örülerek Türklerin Bir Daha Bu Kapıdan Girmemesinin Niyaz Edilişinin Nedenleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Yazar Seyahate Çıkarken Kitap Bavulunu Niçin Götürmüş Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Yazar Saraybosna’yı Niçin Bursa’ya Benzetmiş Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Sırbistan’ın, Osmanlı Tarihinin En Muhteşem Sahifeleri ile Dolu Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Yazarın Tuna Nehri’ni Çağdaş Türk Tarihinin Akıp Geçtiği Önemli Bir Podyuma Benzetmesinin Gerekçeleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Aşağıdaki soruları “IV. Murat” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

Sultan IV. Murad’ı Diğer Padişahlardan Farklı Kılan Özellikler Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

“Musikişinas” Ne Demektir?

Hazırlanmaktadır…

IV. Murad’ın Vesayet Altında Bulunmasının Sebepleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Bu Dönemde Çok Sayıda Alim, Şair ve Tarihçi Gibi Şahsiyetlerin Yetişmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

İradesi Kuvvetli Devlet Yöneticilerinin Devletin Bekasına Etkileri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Aşağıdaki soruları “Köprülü Mehmed Paşa” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

Köprülü Mehmed Paşa’nın Sadrazamlığa Getirilmesi, Hangi Yönden Daha Önce Benzeri Görülmemiş Bir Olaydır?

Hazırlanmaktadır…

Köprülü’den Önceki Sadrazamların Görevlerini Tam Olarak Yerine Getirememesinin Nedenleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Köprülü Mehmet Paşa’nın Tayin ve Azilleri Kendisinin Yapmak İstemesinin Nedenleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Selef Ne Demektir?

Hazırlanmaktadır…

“Padişah, Sadrazamla İlgili Olumsuz Söylentilere İtibar Etmeyecek.” Şartının İleri Sürülmesinin Sebebi Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Osmanlı Devleti Zamanında Sadrazamlığa Getirilmek İsteseydiniz Şartlarınız Neler Olurdu?

Hazırlanmaktadır…


Not: 11. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamı için 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2020-2021) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi