11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (2018-2019)

MEB 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

MEB 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (2018-2019)
0 35.764

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabı içindeki ünitelerin sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı ve en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında Ders Kitabı Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı bölüm yer almaktadır. Bu bölümde tarih ders kitabı soruları ve cevapları hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Tarih ders kitabı ünite sonu ölçme ve değerlendirme bölümlerinde dokümanlarla veya görsel ögelerle (resim, fotoğraf, grafik, tablo vb.) desteklenmiş, düşünme becerilerini kullanmayı gerektirecek ve öğrencilerin konuyla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli, açık uçlu sorulara yer verilmelidir. Sorular yapılandırılırken soruların kazanımların gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlere uygun olmaları göz önüne alınmalıdır.

Bu doğrultuda 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımızın içindeki cevaplar, tarih dersi öğretim programlarında belirtildiği gibi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulara (kısa ve uzun cevaplı) aittir.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Üniteleri

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı tarih dersi öğretim programında 11. sınıf tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 11. Sınıf Tarih Dersi altı üniteden oluşmaktadır.

  1. Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)
  2. Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  3. Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
  4. Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇
  5. Sermaye ve Emek
  6. XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

11. sınıf tarih ders kitabı da bu altı üniteye göre hazırlanmıştır. Aşağıda tarih ders kitabında yer alan ünite sonu ölçme değerlendirme bölümü cevaplarını inceleyebilirsiniz.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774), beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

1. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Garp Ocakları

2. Levant Company

3. Konsolosluk

4. Venedik

1. Ünite 2. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Zitvatoruk Antlaşması

6. İngiltere- Hollanda

7. Kutsal İttifak

8. Kasr-ı Şirin Antlaşması

9. Küçük Kaynarca Antlaşması

10. Kadırga

1. Ünite 3. Bölüm Cevapları

 Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

11. Gelecek zamanlarda devletler arası ilişkilerin kesin olmaması ve olası bir anlaşmazlık durumunda bu anlaşmalar nedeniyle devletlerin rahat karar alması engellenmemesi için antlaşmalara belli bir süre eklenmiştir. Ayrıca zaman ilerledikçe teknolojik gelişmeler vb. dönemin şartlarını çok değiştirmektedir ve geçmişte imzalanmış bir antlaşma dönemin koşullarına uygunluk gösteremeyebilir.

12. Rusya bu antlaşmayla beraber Osmanlı’nın iç işlerine karışmaya başlamış, Karadeniz’deki etkinliğini arttırmıştır. Ayrıca Rusya’nın iç işlerine karışması Osmanlı’nın hem ülke içi hem de ülke dışı siyasette gücünü kaybetmesine sebep olmuş ve bu durum ülke içinde karışıklıklara neden olmuştur. 

13.Rusya uzun yıllardan beridir sıcak denizlere inmeyi hedeflemektedir ve Osmanlı da bu hedeflerine ulaşabilmeleri için en mantıklı hedef olmuştur. Ayrıca Panslavizm politikası da Rusya’nın Osmanlı’yla bu şekilde bir ilişki yürütmesine neden olmuştur.

14. Bu mağlubiyetlerden sonra Osmanlı toprak genişletme politikasından vazgeçip sahip olduklarını koruma politikasına adım atmıştır. Ayrıca iç işlerinde sıkıntılar oluşmuş, halkın güvenini kaybetmiştir. Bu durum Osmanlı’yı hem ekonomik hem de siyasi bir kayba sokmuştur ve ülkede ayaklanmalar, huzursuzluklar baş göstermeye başlamıştır. 

1. Ünite 3. Bölüm Cevapları

Aşağıda verilen 15-19. soruları “Osmanlı Devleti” adlı metinden yola çıkarak cevaplandırınız.

15. Doğru Cevap: E şıkkı yani Etnik yapıdan kaynaklı isyanların başlaması

16. Ülkede adaletsizlikler ve halkın bu adaletsizlik sonucu rahatsızlığı ve huzursuzluğu ortaya çıkabilir. Yönetimine güvenmeyen bir halk ülkenin dış ilişkilerde de sıkıntıya girmesine den olur. Diğer ülkeler de Osmanlı’ya güvenmemeye başlar ve onlarla ticari ya da diplomatik ilişkilerden kaçınırlar.

17. Kendi kültürlerini rahatlıkla devam ettirebilme şansı elde etmişlerdir. Ayrıca ülkenin onlara sağladığı ayrıcalıklardan dolayı kendi ya da başka ülkelerde ulaşamayacakları bir huzur ve rahatlık seviyesine ulaşabileceklerdir.

18. Osmanlı’da yavaş yavaş güven ve barış ortamı bozulmaya başlamış, halkta huzursuzluklar ve bu konuya serzenişler başlamıştır. Aynı zamanda dönemin gelişmelerinden geri kalan devlet ekonomik ve siyasal olarak sıkıntılar içine düşmüştür.

19. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek, ülke ekonomisini kalkındırmak için planlamalar yapmak, eğitim sistemini düzenlemek ve geliştirmek, bilim ve teknolojiye önem vermek, devlet yöneticilerini özenle seçmek.

1. Ünite 4. Bölüm Cevapları

Aşağıda verilen 20-22. soruları “Westphalia Barışı” adlı metinden yola çıkarak cevaplandırınız.

20. Doğru Cevap: B şıkkı yani Westphalia Barışı ile Habsburg Hanedanı sona ermiştir. 

21. Fransa

22. Siyasi alanda kendini geliştiren ve diğer ülkelerle ilişkilerini arttıran bir ülke bunun etkilerini hem sosyal hem de ekonomik alanda hisseder. Dış ticaret iyileşir, ülkedeki refah seviyesine de olumlu etkileri olur. Diplomaside kendini geliştirerek ülkeyi de gelişmiş ülkeler seviyesine uzun vadede getirebilir.

1. Ünite 5. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

23. E 24. D 25. C 26. E 27. E 28. B 29. C 30. D

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

2. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Evliya Çelebi

2. Esham

3. Merkantilizm

4. Layiha

5. İbrahim Müteferrika

2. Ünite 2. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. Enflasyon

7. Burjuva Sınıfı

8. Mültezim

9. Yavuz Sultan Selim

10. Mukataa

11. Kilise ve Din Adamları karşı çıkmıştır. Çünkü bu durum onların halk üzerindeki etkisini ve güvenilirliğine zarar verecekti. Ayrıca halkın dine olan sadakati de azalacağından bu durum onları ekonomik açıdan da olumsuz etkilecekti.

12. Kilisenin bozulmaya başlaması ve bununla beraber ıslahat fikrinin ortaya çıkması. Rönesans hareketleri. Almanya’da siyasal birliğin olmaması ve prenslerin dinde yenilikler yapmaya çalışanları desteklemesi.

13. Malikane sistemiyle beraber ekonomide vergi gelirlerinin artmasıyla beraber halkın üzerindeki ekonomi baskı artacaktı, bu durum beraberinde de rahatsızlıklar, huzursuzluklar ve halkın fakirleşmesiyle sonuçlanacaktı. Yani başta devletin rahatlaması amaçlanan bu sistem uzun vadede halkın üzerindeki yükü arttırarak devleti de kötü etkilemeye başlayacaktır.

14. Celali İsyanları Anadolu’da çıkmıştır ve halk tarafından çıkarılmıştır. Çıkma nedeni ise tımar sisteminin bozulması, vergilerin artması vb.dir. Yeniçeri isyanı ise Yeniçeriler tarafından devşirme sisteminin bozulmasına tepki olarak İstanbul’da çıkarılmıştır. Suhte İsyanı da medrese eğitim gören öğrenciler tarafından iş bulamama sıkıntısı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak üç isyan da çıkaran kişiler, çıktığı yerler ve etkiledikleri olaylar, neden ve sonuçları bakımında farklılık göstermektedir.

15. Hilal, Orhan, Akif

2. Ünite 3. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

16. D 17. D 18. B 19. B 20. E

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının üçüncü ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914), dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

3. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Vehhabilik

2. Carbonari

3. Panslavizm

4. 93 Harbi

5. Millet-i Sadıka

3. Ünite 2. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. Şark Meselesi

7. Ermeni

8. Mehmet Ali Paşa

9. İtalya – Almanya

10. Kutsal Yerler Sorunu

3. Ünite 3. Bölüm Cevapları

 Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

11. Osmanlı Devleti Çatalca sınırına kadar gerilemek zorunda kalmıştır. Yunanistan adaların egemenliğini ele geçirmiştir. Osmanlı devleti ordusu devlet işlerine karışmaya başlayarak devletin siyasal gücünü zayıflatmıştır. Osmanlı Devleti Balkanlardaki eski gücünü kaybetmiştir.

12. Evet, devam etmektedir. Bu durumun hala devam ettiğini avrupalı devletlerin Türkiye’ye olan şuanki tutumundan, geçerli olan birkaç antlaşmadan ve Türkiye’ye yer verilmeyen birkaç topluluktan anlayabilmekteyiz.

13. Çünkü Rusya’nın ekonomik olarak kazanç elde edebilmesi için Osmanlı Devleti gibi Karadeniz ve Akdeniz ticaretinde söz sahibi olan bir rakibi ortadan kaldırması gerekiyordu. Çünkü aynı rekabeti Orta Avrupa egemenliği için Osmanlı Devleti, Avusturya’ya karşı sürdürmüştü. Ülkelerin hayatta kalabilmeleri kaynağa ihtiyacı vardır, o yüzden ülkeler kaynak paylaşımı için birbirleriyle mücadele edip rekabet içinde olurlar.

3. Ünite 4. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

14. C 15. E 16. B 17. A 18. D

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının dördüncü ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇, beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

4. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

2. Sırplar

3. 1830

4. Asakir-i Mansure-i Muhammediye

5. Islahat Fermanı

6. Meşrutiyet

7. Osmanlıcılık

8. II. Abdülhamit

4. Ünite 2. Bölüm Cevapları

 Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

9. Yunanistan

10. Birinci Meşrutiyet’in ilanı

11. Mahmut Şevket Paşa

12. Darülaceze

4. Ünite 3. Bölüm Cevapları

Aşağıda yer alan soruları “Demir Yolları” başlıklı metne göre cevaplandırınız.

13. Dünya’da bir kaynak yetersizliği bulunmaktaydı ve bu durumda Osmanlı’nın kaynakları büyük önem taşıyordu. Ancak bu kaynaklar tüm ülkelere yetmeyeceği için bu kaynaklar için bir rekabete girme zorunluluğundaydılar. Ayrıca demiryolları ülkelerin ekonomik açıdan gelişebilmesi, ticarette önemli ülkeler arasına girebilmesi için önemliydi ve kritik merkezlere yapılan demir yollarının ülkelere getirileri büyük olacaktı. Bu yüzden de aralarında bir yarış bulunmaktaydı.

14. Teknolojik açıdan bu konuda yeterli değillerdi ve tek başlarına böyle bi yükün altına girmesi hem başarısızlıkla sonuçlanacak hem de ülkeyi ekonomik açıdan büyük bir yükün altına sokacaktı. Ayrıca bu tarz konularda dışa bağlı bir politika izleyen Osmanlı, bu şekilde dış ilişkilerin, güçlü tutabileceğini düşünmekteydi.

15. Bu şekilde diğer ülkelerden vergi toplanabilmekte ve ülkenin ekonomisine fayda sağlanabilecekti. Ayrıca yurt dışıyla olan hem ticari hem de siyasi ilişkiler güçlenecek, bu durum uzun vadede ülkeye fayda sağlayabilecekti.

16. Avrupalı devletler arasında, özellikle Almanya ve Fransa

4. Ünite 4. Bölüm Cevapları

Aşağıda yer alan soruları “Yabancı ve Misyoner Okulları” başlıklı metne göre cevaplandırınız.

17. Kendi dinlerinden öğrencileri destekleyip onları geliştirip sonraki dönemde Osmanlı yönetiminde siyasal bir güç elde etmeyi planlamışlardır.

18. Hristiyan din eğitimi vererek kendi dinlerinin gücünün artmasını sağlamak ve Osmanlı siyasetinde etkin bir rol oynamak istemişlerdir.

19. Tüm bu okulların denetimini tek bir kurumda toplardım ve tüm okullarda verilen eğitimin aynı olmasını kanun haline getirirdim. Böylece ülkemde öğretilenlerden daha rahat haberdar olabilir ve ülkemdeki siyasi gücüm artardı.

20. Olumsuz yönde etkilemiştir ve büyük zararlar vermişlerdir. ülkede insanlar arasında bir uçuruma ve dolayısıyla da farklı sıkıntıların oluşmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan çan eğrisindeki uçurum insanların birbirine olan davranışlarını kötü etkilemiştir.

4. Ünite 5. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. C

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının beşinci ünitesi olan Sermaye ve Emek, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

5. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Para

2. İngiltere

3. Sömürgecilik

4. Pazar

5. Baltalimanı Antlaşması

6. Duyun-u Umumiye

7. Milli İktisat

5. Ünite 2. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Frederich List

9. Kölelik düzeni, feodal düzen, atölye tipi üretim

10. Pamuklu dokuma

11. Islah-ı Sanayi Komisyonu

12. İngiltere

13. Muharrem Kararnamesi

5. Ünite 3. Bölüm Cevapları

Aşağıda yer alan görseller ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

14. Tarımsal faaliyetler ikinci plana atılmıştır, sanayi daha önemli hale gelmiştir.

15. İnsan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır ancak yapılan işin süresi kısalmıştır. Maliyet azalmıştır. Dolayısıyla kısa zamanda daha az emekle daha fazla ürün elde edilebilmiştir. Ancak bu durum işsizliğe, beraberinde toplumsal problemlere neden olmuştur.

16. Hayır, birçok farklı alana etkisi vardır. Ekonomi, sosyal alanlar, meslek dağılımları, hayvancılık, ticaret ve hatta turizmde bile etkileri görülmektedir.

5. Ünite 4. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

17. E 18. D 19. D 20. B

 

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat, iki kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu iki kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

6. Ünite 1. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazınız.

1. Boş zaman

2. Takvim-i Vekayi

3. Demografik

4. Sanayi İnkılabı

5. Endüstri

6. Ünite 2. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. Şehir planlamaları ve nüfus sayımları yapılmıştır.

7. Çevre kirliliği, gürültü ve yoğun nüfus.

8. Milliyetçilik duygusu ve değerler. Halkın amaçları ve isteklerinin aynı olması ve ülkesi için en iyisini istemeleri. Refah ve huzur içinde yaşama isteği.

9. İşçi olarak çalışmışlardır.

10. Fabrikalar, kömür vb ile çalışan araçlar, hayatın her alanına giren teknolojik aleler ve zamanla teknolojisiz yaşanmayan bir hayat.

6. Ünite 3. Bölüm Cevapları

Aşağıda yer alan soruları “Fransız İhtilali” başlıklı metne göre cevaplandırınız.

11. Mutlak monarşi yıkılmış, Katolik kilisesi reforma zorlanmıştır.

12. Kültürel bir atılım gerçekleştirmiştir, olaylara eleştirel yaklaşmaya başlamıştır, bilinçlenmiştir.

13. Halkın olaylardan haberdar olmasını sağlamıştır, bu durum milli birlik ve beraberliği beraberinde getirmiştir.

6. Ünite 4. Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

14. E 15. B 16. A 17. C 18. D 19. E


Not: 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımız yalnızca ünite sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. Kitap içinde yer alan diğer soruları Öğrenciler Soruyor bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi