11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2020-2021)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabındaki 2. ünitenin içinde yer alan tüm soruların cevaplarını hazırladık. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

 • 1. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlanalım” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
 • 1. ÜNİTE İÇİNDE: “Tartışalım”, “Cevaplayalım”, “Yorumlayalım”, “Araştıralım” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
 • 1. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Kavramlar Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin Kavramlar bölümünde yer alan 12 kavramı yanıtladık.

Lale Devri Nedir?

Avusturya ile imzalanmış olan Pasarofça Antlaşması ile 1718 yılından 1730 yılına kadar sürmüştür. Tarihe ise eğlencenin ve zevkin büyük rol oynadığı dönem olarak geçmiştir.

Reform Nedir?

Diğer adıyla Yenilikçi Devrim, 16. yüzyılda başlamış ve Avrupa devletlerini etkilemiştir. Katolik Kilisesi’ni desteklememeye yönelik bir dinsel eylemdir. Kilisenin bozulmaya başlaması ve bununla beraber ıslahat fikrinin ortaya çıkması. Rönesans hareketleri. Almanya’da siyasal birliğin olmaması ve prenslerin dinde yenilikler yapmaya çalışanları desteklemesi.

Rönesans Nedir?

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelen bir kavramdır. Eski Yunan – Roma kültüründe olan özgür düşüncenin yeniden doğuş sürecidir.

Merkantilizm Nedir?

Ekonomiyi güçlü kılmak için ihracatın ithalattan daha önemli bir konumda olması gerektiğini savunan Batı Avrupa kaynaklı bir teoridir.

Ruhban Sınıfı Nedir?

Genellikle Hristiyanlıkta görülen din büyüklerinin, meslek olarak da din adamlığını yapması dolayısıyla verilen isimdir.

Matbaa Nedir?

Yazıları ve işlenmiş görüntü birimlerini çoğunlukla kağıt üzerine olmak üzere işleyen bir matbaa makinelerinin bulunduğu yerin ismidir.

Hümanizm Nedir?

Düşünce kaynağı ve merkezi olarak insanı alan bu düşünce biçimindeki en önemli etken insanın ta kendisidir.

Kapitülasyon Nedir?

Bir devletin başka bir devlete genellikle savaşlar sonrasında gerçekleşen bir antlaşma sonucunda sosyal ve ekonomik olarak tanıdığı ayrıcalıklardır.

Burjuvazi Nedir?

Sosyal konumunu almış olduğu eğitiminden, parasından ve başka insanları çalıştıran statüsünden alan bir sosyal sınıftır. Yerel halk ve işçiler bu sınıfa dahil değillerdir.

Sekülerleşme Nedir?

Dinlerin bize dayatmış olduğu ahiret ve diğer dini sorumluluklardan ziyade şu an yaşanılan hayata odaklanmanın gerekli olduğunu savunan bir hareket biçimidir.

Rasyonalizm Nedir?

Diğer adıyla Akılcılık, bilginin temel kaynağının duyumlar veya deneyimler üzerinden değil de insanın zihnindeki düşüncelerden oluştuğunu savunan bir görüştür.

Bilim Devrimi Nedir?

Rönesans dönemi içerisinde gelişen bu değişim; tıp, gökbilim, matematik, biyoloji, kimya ve fizik gibi bilim alanlarında yaşanan aydınlanmalar ve değişimlerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Hazırlanalım Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin Hazırlanalım bölümünde yer alan 4 soruyu yanıtladık.

Orta Çağ Avrupası’nda Öne Çıkan Kurumlar Hangileridir?

Orta Çağ’da Avrupa’daki en önemli ve güçlü kurum dini bir kurum olan Roma Katolik Kilisesi ve bu kiliseye bağlı Papalık makamıdır. Özellikle Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Avrupa’daki güç dengesi bozulmuş ve halk bir otorite arayışı içerisine girmiştir. Oluşan bu otorite boşluğunu Papalık makamı doğru zamanlarda attığı politik adımlarla doldurmuştur ve böylece İtalyan şehir devletleri arasında öne çıkarak Avrupa genelinde söz hakkına sahip olmuştur. Ayrıca Papalık makamı, dönemin önde gelen üniversiteleri üzerinde de büyük bir etkiye sahip olmuş ve bu kurumları kendi bağlı olduğu öğretilerini yaymak için kullanmıştır. Sahip olduğu güç ile kendi mahkemelerini kurmuş ve kendisine ve öğretilerine karşı çıkanları bu mahkemelerde yargılayarak bilimsel çalışmaları engellemiş ve kendi otoritesini de sağlamlaştırmıştır. Kilisenin kazandığı güçle beraber vergiler toplamaya başlamış ve böylece Papalık giderek zenginleşmiş ve ruhban sınıfı artan ekonomik gücüyle beraber otoritesini arttırmıştır.

Dini hayatın dünyevi ve ekonomik hayattan daha önemli olduğuna inanan kilise mülkiyet sisteminin tartışılmasını yasaklamış, başka kişilere ait olan varlıkları kendi hazinelerine eklemiş. Böylece kilisenin çok fazla artan gücü ve zenginliği aristokrat ve burjuva kesim üzerinde hoşnutsuzluklara yol açarak bir anlamda kendi sonunu getirmiştir. Aristokratlar maddi kaynak için tüccarlara başvurmuş ve böylece Burjuvazi güç kazanmış ve kilise ile Papalık makamının Avrupa üzerindeki etkileri giderek azalmıştır. Böylece Rönesans ve Reform hareketleri sonucu Orta Çağ’ın en güçlü kurumu kilise eski otoritesini kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Avrupalı Devletlere Kapitülasyonlar Vermesinin Dış Politikadaki Etkileri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1569 yılında Fransızlara verilmiştir. 18. yüzyılda kapitülasyon anlaşmalarının tek taraflı olmaktan çıkıp iki taraflı olmasına kadar dönemin padişahının yabancılar için bir inayeti olmuştur. Böylece kapitülasyonlar dış politikada olumlu etkiye sebep olarak Osmanlı ile Avrupalı devletler arasındaki ilişkileri güçlendirmiş ve zenginleşen Avrupa ülkelerinin vatandaşları ticaretleri sırasında Osmanlı limanlarını kullanması Osmanlı ekonomisine canlılık katmıştır. Padişahın istediğinde geri alabildiği ve her yeni padişahın tahta çıkmasıyla yenilenen bu anlaşmalar 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile iki taraflı hale gelmiştir. Kapitülasyonlar 18. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin ekonomisi üzerinde negatif etkilere sahip olmaya başlamıştır.

Avrupalı devletler daha fazla kapitülasyon elde edebilmek için giderek eski gücünü kaybeden Osmanlı Devleti’ni baskı altına almış ve zorlamaya başlamıştır. Kapitülasyonların içerikleri değiştirilerek Avrupalı devletler için Osmanlı açık pazar ve ucuz ham maddenin kaynağı haline gelmiştir. Öyle ki 1788 yılında Fransız elçisi Osmanlı Devleti için “Fransa’nın çok zengin bir kolonisi” ifadesini kullanmıştır. Böylece kapitülasyonlar Osmanlı Devleti’nin dış politikada giderek güçsüzleşmesine ve Avrupalı Devletlerin istedikleri her konuda Osmanlının iç işlerine karışmasına zemin sağlamıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bankaların, demiryollarının vb. işletmelerin yabancıların kontrolüne geçmesi geçmesi ekonomiyi çökertmiş, gayrimüslimlerin Avrupalı elçiliklerden imtiyazlar kazanması Osmanlının kendi içindeki otoritesini azaltmıştır. Sonuç olarak kapitülasyonların tek taraflı olduğu dönemde Osmanlı Devleti’nin dış politikasını güçlendirecek halde olduğunu, ancak Pasarofça Antlaşmasıyla yanlış dış politikalar izlemesine ve ülkede Avrupalı tüccarların istediklerini yapabildiği bir duruma yol açarak ekonominin ve otoritenin zarar görmesine sebep olmuştur.

Amerika’nın Keşfinin Avrupa’da Meydana Gelen Ekonomik Gelişmelere Etkileri Nelerdir?

Rönesans sonrası Avrupa toplumlarındaki bilimsel gelişmeler, beraberinde ekonomik gelişmeleri de getirmiştir. Bunun sonucunda Avrupa’da ham maddeye ihtiyaç artmış, ancak Avrupa kıtasındaki kaynakların yetersizliği nedeniyle ekonomi çıkmaza girmiştir ve ham madde arayışı başlamıştır. Bu nedenle kaşifler yeni rotalar ve kaynaklar için gemileriyle denizlere açılıp zengin kaynaklar aramışlardır. Amerigo Vespucci’nin Amerika kıtasının keşfi Avrupa devletleri için ekonomik çıkmaz için bir umut sağlamıştır. Sonrasında yaşanan göç dalgasıyla Avrupa’nın o dönemki güçlü devletleri İngiltere, İspanya, Hollanda ve Portekiz gibi devletler gittikleri yerlerdeki kaynaklara el koymaya ve sömürgeler oluşturmaya başlamıştır. Avrupa’daki düşük gelirli kesim için Amerika kıtası yeni iş alanları sağlaması açısından da hem Avrupa’nın o dönem içinde bulunduğu durumu göstermekte hem de Amerika kıtasının Avrupa için bir çıkış yolu olduğunu göstermiştir.

Ekonominin denizaşırı topraklardaki kaynaklarla desteklenmesi deniz ticaretinin ve taşımacılığının önemini arttırmıştır. Ancak bu yeni kaynaklar Avrupalı devletler arasında rekabetin artmasına neden olmuştur. Aniden zenginleşen İspanya İngiltere ile mücadele etmesi ve zenginliğin paylaşımı düzenleyecek bir düzen tutamaması nedeniyle ekonomik ve yönetimsel açıdan zarar görmeye başlamıştır. Bunun yanında Avrupalı devletler gibi sömürge elde edemeyen Osmanlı Devleti Amerika kıtasından gelen altın ve gümüş akışı nedeniyle parasının değer kaybetmesiyle yeni madenler açmaya zorlanmış ve ekonomik zorluklar içine girmiştir. Böylece Osmanlı Avrupalıların yeni kaynak keşifleri sonrasında ekonomik üstünlüğünü yitirmiş, Akdeniz ticaretinin de azalmasıyla gerileme dönemine girmiştir.

Matbaanın Kullanımının Okuryazar Sayısının Artmasına Katkısı Nelerdir?

Rönesans ve Reform süreci sonrasında ortaya çıkan özgür düşünce ortamı Avrupa’yı bilimin merkezi haline getirmiştir. Bu yeni kaynakların büyük kitlelere ulaştırılmasında en önemli unsurlardan biri de matbaa olmuştur. Modern anlamdaki ilk matbaa Alman Gutenberg tarafından geliştirilmiştir ve sonrasında, özellikle 19. yüzyıldan sonra, Almanya ve İtalya’da kullanımı artmıştır. Matbaanın yaygınlaşmasıyla o döneme kadar yalnızca üst sınıflarda bulunan ruhban ve aristokratların yararlanabildiği kitaplara halk da ulaşabilmiştir. Çünkü artık matbaa yaygınlaşmış, kağıt ucuzlamış ve seri üretim artmış ve böylece daha çok kitap basılabilmiş ve kitap fiyatları düşmüştür. Gutenberg’den sonraki yarım asırda Avrupa genelinde yüzlerce şehirde 1.700’den fazla matbaa açılmıştır.

Bu durum Viyana İmparatorluk Kütüphanesinde seksen yılda 70.000 kitap artışıyla seksen bine, Berlin Kraliyet Kütüphanesinde ise 1786 yılına kadar yine seksen bin kitaplık civarı bir miktara ulaşmıştır. Böylece kitaplara ulaşım kütüphanelerde kitap sayısının artmasıyla da kolaylaşmıştır. Halihazırda Rönesans sonrası bilginin ve antik Yunan filozoflarının düşüncelerinin önem kazanması öğrenme isteğine sahip olan halkın kitaplara ulaşması eğitimin de artmasıyla okuma oranında önemli ölçüde ilerleme kaydedilmesini sağlamıştır. Bu dönemde Avrupa ortaya çıkan bilime değer veren ortam ve eğitimli kitlenin yarattığı temel günümüzde bile Avrupa’nın bilginin ve gelişmenin merkezi olmasına yol açmıştır. Matbaanın önemini belirtmek gerekirse, örneğin Osmanlının matbaaya geçişinin daha sonra olması Avrupa’daki gelişime ayak uyduramamasına ve sonucunda yeni düzen içinde yerini koruyamayacak parçalanmasına sebep olan nedenlerden biri olmuştur.

Konu İçindeki Sorular

11. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

 • Marc Bloch’a Göre Üç Esasın, Bugünkü Avrupa Medeniyetine Etkileri Neler Olabilir?

 • Aydınlanma Çağı’nın Günümüz Bilim Dünyasına Etkileri Nelerdir?

 • Görsellerde Verilen Gelişmeler, Avrupa’da Hangi Yapıları Sarsmıştır?

 • Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri Neler Olabilir?

 • Enflasyonun Siyasi ve Sosyal Hayata Etkileri Neler Olabilir?

 • Osmanlı Devleti’nde Nüfus Artışının ve Fetihlerin Durmasının Ekonomiye Etkileri Neler Olabilir?

 • XVI. Yüzyılın İkinci Yarısından İtibaren Yeniçeri Sayısındaki Ani Artışın Nedenleri Neler Olabilir?

 • Kapitülasyonların Tek Taraflı Verilmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

 • Kapitülasyonlar, Osmanlı Devleti’ni Hangi Alanlarda Etkilemiştir?

 • Osmanlı Devleti’nde, Vergi Sisteminin Oluşumuna Etki Eden Unsurlar Hangileridir?

 • Ayan ve Eşraf Zümresinin Devlet İçerisinde Güç Kazanmasının Nedenleri Nelerdir?

 • Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler, Osmanlı Devlet İdaresinde ve Toplum Düzeninde Ne Gibi Değişikliklere Sebep Olmuştur?

 • Balkanlardaki Nüfus Artışının Anadolu’ya Göre Daha Fazla Olmasının Sebepleri Neler Olabilir?

 • Anadolu ve Balkanlarda Görülen Nüfus Artışının, Osmanlı Devleti’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri Neler Olabilir?

 • Orta Batı Anadolu ve İç Anadolu Karşılaştırıldığında Nüfus Artış Hızında Görülen Farklılığın Nedenleri Neler Olabilir?

 • Celali İsyanlarının, Avusturya ve İran’la Yapılan Savaşlar Üzerinde Etkileri Nelerdir?

 • Asafname’ye Göre Devletin Eski Gücüne Ulaşması İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Layiha Yazarlarının, Devlet Düzenindeki Bozulmalarla İlgili Tespitlerinde Yapmış Oldukları Hatalar Nelerdir?

 • Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabalarının Bir Halk Hareketi Olmamasının Sebepleri Nelerdir?

 • Lale Devri’nde, Hangi Alanlarda Islahatlar Yapılmıştır?

 • Bir Ülkede İlmi Faaliyetlerin Artırılması İçin Yapılması Gereken Çalışmalar Neler Olabilir?

 • Katip Çelebi’nin, Yaşadığı Dönemde En Önemli Üç Alimden Biri Sayılmasının Sebepleri Nelerdir?

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

A Bölüm Cevapları

Aşağıdaki İfadeleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Hümanizm Nedir?

 

Mukataa Nedir?

 

Ekber ve Erşed Nedir?

 

Katip Çelebi Kimdir?

 

B Bölüm Cevapları

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Orta Çağ Avrupası’nda Bilimin Gelişmemesinin Nedenleri Nelerdir?

 

Ulus Devletler, Mali Sorunlarını Çözmek İçin Hangi Politikaya Yönelmiştir?

 

Avrupa’nın Askeri Gücünü Yakalamak İçin Osmanlı Devleti’nin Yapmış Olduğu Çalışmalar Hangileridir?

 

Celali İsyanlarının Çıkmasında Etkili Olan Nedenler Nelerdir?

 

Osmanlı Devleti’nde, Lale Devri’nde Gerçekleştirilen Yenilikler Nelerdir?

 

C Bölüm Cevapları

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

 

Ç Bölüm Cevapları

Aşağıdaki Soruları Osmanlı Devleti’nin Gelir-Gider Durumu (XVI Ve XVII. Yüzyıllar) Başlıklı Grafikten Hareketle Cevaplayınız.

1592-1598 Yıllarında Giderlerde Artış Görülmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

 

XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Devlet Birçok Problem Yaşarken Devletin Gelirlerinde Belirgin Bir Artış Görülmesinin Sebepleri Neler Olabilir?

 

XVI. Yüzyılda Gelir ve Giderlerin Birbirine En Yakın Olduğu Yıl Aralığı Hangisidir?

 

Aşağıdaki Soruları Şark Mektupları Başlıklı Metinden Hareketle Cevaplayınız.

Batılı Seyyahların Türklere Karşı Ne Gibi Ön Yargıları Olabilir?

 

Muhakeme Ne Demektir?

 

Montagu, Türk Kadınıyla İlgili Hangi Bilgileri Yazmıştır?

 

Mektuplar, Avrupa’da Hangi Alanlarda Faydalı Olmuştur?

 

Aşağıdaki Soruları Müteferrika Ve Matbaa Başlıklı Metinden Hareketle Cevaplayınız.

İbrahim Müteferrika’nın Matbaanın Faydaları İle İlgili Görüşleri Nelerdir?

 

Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Büyükelçi Olarak Görevlendirilmesinin Nedenleri Nelerdir?

 

Risale Ne Demektir?

 

Sizce, Matbaanın Bilimin Gelişmesine Olan Etkileri Nelerdir?

 

Günümüzde Matbaa Fuarlarında Hangi Tür Etkinlikler Yapılabilir?

 

Aşağıdaki Soruları Copernicus Teorisi Başlıklı Metinden Hareketle Cevaplayınız.

Copernicus’un En Önemli Özellikleri Nelerdir?

 

Batlamyus’a Ait Olan Evren Modeli İle Copernicus Teorisi Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

 

Copernicus’un Teorisini Ömrünün Son Yıllarında Dile Getirmesinin Gerekçeleri Nelerdir?

 

Hangi Bilim İnsanıyla İlgili Bir Doodle Yapmak İsterdiniz? Neden?

 

Seçtiğiniz Bilim İnsanıyla İlgili Bir Doodle Hazırlayınız.

 


Not: 11. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamı için 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2020-2021) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi