11. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleri

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 6. Ünite (2023-2024)

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 11. sınıf tarih ders kitabındaki 6. ünitenin içinde yer alan tüm soruların cevaplarını hazırladık. 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 6. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlanalım” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 6. ÜNİTE İÇİNDE: “Tartışalım”, “Cevaplayalım”, “Yorumlayalım”, “Araştıralım” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 6. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

11. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat, iki kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu iki kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Kavramlar Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin Kavramlar bölümünde yer alan 8 kavramı yanıtladık.

Demografi Nedir?

Demografi bir bilim dalı olmak ile beraber nüfusun yapısını, dinamiğini ve genel özelliklerini inceler. Bu doğrultuda, ölüm-doğum arasında ilişki ve göçler gibi konular ele alınır.

Asimilasyon Nedir?

Asimilasyon, bireyin benliğini ve yargılarını kaybederek başka bir kesimin değerlerini özümsemesi olarak ifade edilmektedir. Asimile olan birey, başkaları gibi yaşamaya ve görünmeye çalışabilir.

Modernite Nedir?

Modernite, XVII. yüzyılda oluşturulan ve tüm dünya çapında ses getiren bir sistemi ifade etmektedir. Gelenekçilik ve muhafazakârlığa karşılık olarak ortaya çıkan bu organizasyonda, birey ve toplumun dönüşümü ön plana çıkmaktadır.

Tüketim Nedir?

Tüketim, bireylerin ihtiyaç ve arzularını karşılamaları adına üretilen ürünlerden yararlanmaları anlamına gelmektedir.

Popüler Kültür Nedir?

Popüler kültür, ya da kısaca Pop Kültürü, modernleşmenin hızlanması ile beraber toplumda yer almaya başlayan yeni kültürel uygulamaları barındırmaktadır.

Kültür Endüstrisi Nedir?

Kültür Endüstrisi, genel bir terim olmak ile birlikte popüler kültürü bir araya getiren faktörleri tanımlamak için kullanılır. Bu noktada günlük hayatın standart bir parçası haline gelen ögeleri kapsar. Bu ögeler; müzik, radyo, dergi, gazete, kitap ve televizyon olabilir. Bu kavram, Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno sayesinde geliştirilmiştir.

Kamuoyu Nedir?

Kamuoyu halk tarafından onaylanan ortak fikir anlamına gelmektedir. Özellikle demokratik devletlerde, ülke çapında kararla verilirken kamuoyuna sıkça başvurulur.

Sosyal Değişim Nedir?

Sosyal Değişim, toplum içerisindeki sistemin ya da toplumun yapısının değişmesini ifade eden bir kavramdır. Bu değişim yapısal olabileceği gibi kültürel, kurumsal veya davranışsal da olabilir.

Hazırlanalım Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin Hazırlanalım bölümünde yer alan 2 soruyu yanıtladık.

Gazete ve Diğer Süreli Yayınların, Kamuoyu Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Gazete ve diğer süreli yayınların kamuoyu üzerindeki etkisin anlamak için önce kamuoyunun neyi ifade ettiğini kesin olarak anlamamız gerekir. Bilenebilen kadarıyla kamuoyu kavramı ilk defa 1741 yılında İngilizler tarafından “halkın düşüncesi” anlamında sonrasında ise Fransızlar tarafından “toplumun tavrı” anlamında kullanılmıştır. Bundan yola çıkarak kamuoyunun toplumda bulunan kişileri ve bu kişilerin bakış açılarını simgelediğini söyleyebiliriz. 19. yüzyılda Batı Avrupa’da kamuoyu kavramının ortaya çıkmasının nedeni ise kültürel, siyasal, ekonomik ve sosyal koşullar olarak açıklanmaktadır. Özellikle Fransız İhtilali ile ortaya atılan “özgürlük” düşüncesi ise kamuoyu kavramının ortaya çıkmasında oldukça etkili olmuştur. Özgür olabileceğinin farkına varan halk kendi fikirlerinin önemli olduğunun farkına varmış ve kamuoyu olarak karar vermeye yönelmiştir.

Bu durumda kamuoyunun demokratik ve özgür ülkelerde ortaya çıktığını söyleyebiliriz çünkü demokraside halkın verilen kararlara katılması ya da katılmaması oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle Osmanlı’da kamuoyunun önem kazanması Tanzimat Dönemi’nde başlamıştır. Bu dönemde basının gelişmesinin ve Batılılaşmanın halka olan etkilerinin en büyüğü ise okur yazar oranındaki artıştır. Böylece gazete ve süreli yayınların da okunma sayıları oldukça artmış ve halk, ülkenin iç ve dış gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Bu süreçteki olumsuz taraf ise basının kolayca kamuoyunu kontrol edebilmeye başlaması ve kamuoyunu kontrol etmek isteyen devletin ise öncelikle basını kontrol etmeyi hedeflemesidir. Ne kadar dikkat edilse de tek bir perspektiften anlatılan olayların kişisel yargı ve düşünceleri aktarması nedeniyle gazete ve diğer süreli yayınların kamuoyu üzerinde etkisi sorgulanmaz bir gerçektir.

Osmanlı Devleti’nin Balkan Topraklarını Kaybetmesinin Anadolu’ya Olan Sosyo-Kültürel Etkileri Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını kaybetmesinin Anadolu’ya olan sosyo-kültürel etkilerini tartışmadan önce bunun nedenini bilmemiz gerekir. 1789 yılında başlayan Fransız İhtilali tüm toplumları milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlığa sürüklemiş bunun bir sonucu olarak da birçok devletin içinde anlaşmazlıklar ve başkaldırılar yaşanmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti himayesi altında olan devletler de bu isyana uymuş ve bağımsızlık talep etmişlerdir. Bu isyanlar bir süre sonra başa çıkılamaz hale gelmiş toplumun düzenini ve refahını etkilemeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nin giderek zayıflaması ve başka devletlerin kışkırtmaları nedeniyle Balkan toprakları kaybedilmiştir. Tam bu sırada yaşanan Osmanlı-Rus savaşı da bu sürecin gerçekleşmesini hızlandırmıştır.

Bu savaş sonrasında imzalanan Edirne ve Berlin Antlaşmalarıyla ise Yunanistan, Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsızlıklarını ilan etmiş olmuşlardır. Balkanlarda bu devletlerin ortaya çıkması ise önemli sonuçlar yaratmıştır. Balkanlarda Hristiyan devletlerin kurulmasını destekleyen Avrupa Devletleri Osmanlı ve Balkanları tamamen ayırmayı hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Bu süreçte Osmanlı devleti yıkma isteğinde olan devletler oldukça kazançlı çıkmışlardır. Bunun sonucu olarak Balkanlardan Osmanlı topraklarını büyük oranda zorunlu göçler yaşanmış Balkanlarda kalan Türkler ise baskı altında yaşamaya zorlanmıştır. Binlerce insanın göç etmesinin en önemli nedenlerinden biri ise Türklerin karşılaştıkları zulüm, gasp ve saldırılar olmuştur. Böylece kültürel olarak araya belirli bir çizgi çekilmiş ve her iki taraf için de düzen bozulmuştur.

Konu İçindeki Sorular

11. sınıf tarih dersinin altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

93 Harbi Sonrasında Anadolu’ya Yapılan Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Sonuçları Neler Olabilir?

Osmanlı Rus Savaşı ya da 93 Harbi sonrasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Kırım’ı kaybetmesine neden olmuştur. Gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu Balkan bölgesinin dışında Müslümanların çoğunlukta olduğu Kırım bölgesinin de kaybedilmesiyle Osmanlı Devleti’ni birçok soruna sürüklemiştir. Kırım’daki halkın isyanlarına karşın Kırım Hanlığı Osmanlı Devletinden tamamen ayrılmış ve hemen sonrasında da Rus işgaline uğramıştır. Bunun sonucunda ele geçirilen bölgeler Ruslaştırılmaya başlanmış ve özellikle Türklere karşı göç baskısı yapılmaya başlanmıştır. Milliyetçilik düşüncesi ise bu süreçte Ruslar tarafından Balkanlarda din birliğini oluşturmakla başlamış ve binlerce Türk’ün gasp edilmesine ve saldırılara uğramasına neden olmuştur.

Osmanlı Devleti ise bu sırada göç edenlere önce geçici sonra kalıcı bir konaklama yeri bulmak zorunda kalmış ve bu kişilere ayrıcalık gösterme durumunda bırakılmıştır. Bu ayrıcalıkların sağlanmasının nedeni ise göçmenlerin yerleştikleri yerlerde iyi karşılanmamaları ve kendilerini yabancı hissetmeleri olarak özetlenebilir. Bu göçler nedeniyle Osmanlının topraklarındaki kayıplarıyla beraber nüfusunda da bir düşüş görülmüştür, gayrimüslimlerin toprakların büyük bir kısmı artık bağımsızlıklarını sağlamışlardır. Bağımsızlığına kavuşan devletler ise kendi komuta sistemlerini kurmuş ve bölgede kalan Müslümanlara zorluk çıkarmışlardır. Osmanlı topraklarına dönen göçmenler ise ikamet ettikleri yerlerdeki harabe ve boş yerleri ziraata açmış ve kendi yerleşim yerlerini kurmuşlardır. Sonuç olarak kendi masraflarıyla zor başa çıkabilen Osmanlı Devleti bu masrafların da eklenmesiyle dışa bağımlı bir hal almıştır.

XIX ve XX. Yüzyılda Popüler Kültürün, Sosyal Hayata Etkileri Neler Olabilir?

Batı’da özellikle sanayi devrimi sonrası etkisini gösteren kapitalizm, kültürel olarak etkisini gözlemleyebileceğimiz bir konudur. Ekonomi ve siyasi hayatın yanında kültür, sosyal hayat ile ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Böylece Sanayileşmenin etkisinde toplumları birbirinden ayrılan en büyük özellik olarak kültür bir ticaret haline getirilmiştir. Bununla ilintili olarak popüler kültür ise bizleri tüketim çılgınlığına iten en güçlü araç olmuştur. Yani popüler kültürden bahsettiğimizde aslında anlatmak istediğimiz Sanayileşmenin kültürler üzerine olan etkilerini ve bu etkilerin oluşturduğu kültür endüstrisidir. Kültür endüstrisi bireyi genellikle ihtiyacı olmayan şeylere itmek ve buna ihtiyacı olduğunu düşündürmektir.

Popüler kültür insanlarda özgürlük hissi oluşturarak kendi sınırlarında insanı tüketim hırsı içine sokmak ve çıkmaza sürüklemek amacıyla ilerler. Bu dönemde özgürlük hissini arayanlar ise bu çıkmaza kolayca sürüklenir. Toplumda tek tip düşünce ve tek tip bireyler yaratılmaya çalışılır ve böylece toplumun her kesiminin isteyeceği ya da ihtiyacı olduğunu sandığı ürünler gereğinden fazla pazarlanmış olur. Önemli olan bir diğer nokta ise maddi kayıplar yaşarken zamanın da bununla birlikte kaybolmasıdır. Çoğu pazarlamalar kite iletişim araçlarıyla yapılır; radyo, televizyon, gazete ve dergiler bu durumla oldukça etkilidir. Dergilerde görülen renkli reklamlar ya da radyodan haberleri dinlerken araya giren ürün tanıtımları her seferinde günümüzden birkaç dakika çalıyor ve bizi bu ürünleri incelemeye ya da almaya itiyor. Modernleşme, endüstrileşme ve kapitalizmin etkileri bu yüzden günlük hayatımızda boş zamana alışmamıza, kar ve maliyet hesapları yapmamıza yani kendi hayatımızı bu düzlemde planlamamıza neden olmuştur.

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

11. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

A Bölüm Cevapları

Aşağıdaki İfadeleri Birer Cümleyle Açıklayınız.

Modernleşme Nedir?

Gelişmiş ülkelerin düzenlemeleri, yenilikleri vb.

Kamuoyu Nedir?

Kamu halk demektir, halkın düşüncesi anlamına gelir.

İhtisab Nezareti Nedir?

Bir nevi belediye denebilir.

B Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Osmanlı Devleti’nin XIX. Yüzyılda “Mürur Tezkiresi”ni Uygulamasının Amacı Nedir?

Kontrol açısından daha kolaydır.

Tanzimat Dönemi’nde Kamuoyu Kavramı Niçin Önem Kazanmıştır?

Tanzimat Dönemi; 1839 yılında Osmanlı devletinde Tanzimat fermanının okunması ile başlayan, yenileşmeyi ve modernleşmeyi hedefleyen bir dönemin ismidir. Bu dönem itibari ile ‘’kamuoyu’’ kavramı oldukça önem kazanmıştır. Bunun nedeni ise Tanzimat dönemi ile beraber öne çıkan ‘’hürriyet, demokrasi, meşrutiyet’’ gibi kavramlardır. Tanzimat döneminde bu kavramlar ilk kez kamuoyuna sunulmuştur. Bunun yanı sıra gazetecilik anlayışı değişmiş bu sayede basın yolu ile kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştır.

“İnsan Tüketirken Tükenir.” Sözünü Popüler Kültür Anlayışıyla Açıklayınız.

Halk da kısmen yönetime katılması nedeniyle önem kazanmıştır.

İstanbul’un XIX. Yüzyılda Büyük Değişimler Yaşamasının Sebepleri Nedir?

Tanzimat en büyük nedendir.

Balta Limanı Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Batı’ya Bağımlı Hale Gelmesinin Nedenleri Nedir?

Maddeleri gereği Osmanlı ticarette söz hakkının büyük bölümünü kaybetti.

C Bölüm Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2.E 3.E 4.C 5.A 6.B

Ç Bölüm Cevapları

Aşağıdaki soruları “Edebiyatımızda Selanik” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

Selanik’in Seçkin Bir Kültür Merkezi Olmasının Nedenleri Nelerdir?

Kara ve liman ticaretinin oldukça yoğun merkezlerinden biri olması ve çok uluslu yapısı gereği bu durum ortaya çıkmıştır.

Selanik’in Türk Siyasi Tarihindeki Önemi Nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehirdir.

Selanik’i Konu Alan Romanlar Hangileridir?

Suskun Güvercin ve Balkan Acısı gibi pek çok roman konu almıştır.

“Atatürk’e Adanmış” İfadesi Hangi Anlamlara Gelmektedir?

Atatürk için yazılmış demektir.

Övünç Ne Demektir?

Övgü duymak, övünmek demektir.

Hangi Şehirle İlgili Bir Roman Yazmak İsterdiniz? Neden?

İstanbul ve Bağdat şehirleri ile ilgili bir roman yazmak isterdim. Çünkü tarih boyunca çok önemli yerlere sahip olmuşlardır. Ayrıca birçok medeniyete ev sahipliği yapmışlardır. Bu nedenle her iki şehrin de köklü bir tarihi vardır.

Seçtiğiniz Şehrin Önemli Özelliklerini Belirttiğiniz Kısa Bir Roman Özeti Yazınız.

Roman 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş savaşı arasındaki dönemde İstanbul’da geçmektedir. Roman bulunulan dönemde İstanbul’un toplumsal yapısını çok keskin bir şekilde yansıtmaktadır. Gerek sosyal yapı gerek ekonomik yapı ile kültürel çeşitliliği gözlemlemek mümkündür. Bunun yanı sıra işgallerle beraber yıkılan bir imparatorlukta bu farklı milletlerden farklı kültürlerden insanların kendi özerkliklerini kazanmak için verdikleri mücadele de gözlemlenmektedir. Azınlıklar tarafından bir bağımsızlık mücadelesi, yerel halk tarafındansa devlet zor durumda iken yapılan bir hainlik olarak ele alınan bu hareket. Romanda çok farklı karakterlerin farklı bakış açıları ile işlenmiştir.

Aşağıdaki soruları “Anadolu’ya Göç” başlıklı metinden ve tablodan hareketle cevaplayınız.

Anadolu’ya Gelen Muhacirlerin, İlk Olarak Batı Anadolu’ya Yerleşmelerinin Nedenleri Neler Olabilir?

Muhacir, göçmenlere verilen isimdir. Anadolu’ya gelen muhacirlerin, göçmenlerin ise yerleşmek için ilk olarak Batı Anadolu’yu tercih etmelerinin ilk nedeni dil bakımından diğer yerlere oranla daha yakın olmaları olabilir. Buna ek olarak eski dönemlerde de göçmenlerin yerleşmek için Batı Anadolu’yu tercih etmeleri de yeni gelen diğer göçmenlerin de burayı tercih etmelerine neden olmuş olabilir.

Gayrimenkul Ne Demektir?

Emlak olarak da bilinen gayrimenkul, belirli bir toprak parçası üzerinde bulunan bina, bahçe gibi taşınamaz mülktür.

Osmanlı Devleti, Göçmenlerin İskan Edilmesi İçin Ne Gibi Çalışmalar Yapmıştır?

İskan, yerleştirme anlamına gelir. İskan politikası ise fethedilen bölgeyi Türkleştirme ve İslamlaştırmasını sağlamak amacı ile kişileri fethedilen bölgeye yerleştirip, orada onlara iş imkanı sağlayan bir tür politikadır. Osmanlı devleti ise göçmenlerin iskan edilmesi için fethedilen bölgedeki sorun çıkaran veya sorun çıkarma ihtimaline sahip olan bir aile ile Anadolu’da yaşayan aynı durumdaki bir aileyi değiştirir. Bu sayede hem bölgedeki asayiş sağlanmış olur. Hem de fethedilen bölge daha hızlı Türkleştirilir. Ayrıca iskan edilen göçmenlere iş imkanı sağlanılarak göçmenlerin iskan edilmesini kolaylaştırılmıştır.

Tabloda Verilen Yerleşim Birimlerinin Hangilerinin Batı Anadolu’da Olduğunu İşaretleyiniz.

– Adalar
– Bursa
– Aydın
– Bergama
– Biga
– İzmit
– Edirne
– Karahisar-ı Sahib
– Üsküdar
– Eskişehir
– Alemdağı
– Nazilli
– Mihalıç
– Bandırma
– İzmir

Günümüzde Suriye’den Gelen Muhacirlerin Hangi Yerleşim Birimlerine Yerleştirildiğini Gösteren Bir Tablo Hazırlayınız.

Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş


Not: 11. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamı için 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2023-2024) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları destek@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.