Tarih Dersi İçerikleri

Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2018’de hazırlanan yeni müfredat içerisinde lise tarih dersi konuları açıklanmıştır. Yeni hazırlanan tarih öğretim programında yalnızca tarih dersi konuları değil tarih dersi üniteleri ve tarih dersi kazanımları da yer almaktadır. Tarih dersi konuları başlıklı bu yazımızda 9. 10. 11. ve 12. sınıf tarih derslerinin üniteleri içerisinde yer alan 115 konu başlığını listeledik. Tarih dersi konularını ve alt başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Not: Lise tarih dersi konularından önce aşağıdaki başlıklarda yer alan yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredata Göre)

9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinde üç, 9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinde altı, 9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinde dört, 9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinde beş, 9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinde beş, 9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinde beş olmak üzere toplamda 28 konu başlığı bulunmaktadır. 9. sınıf lise tarih dersi konuları ve alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

9. Sınıf 1. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İnsanlığın Hafızası Tarih

 • Tarihin Konusu
 • Tarih Bilimin Yöntemi Nedir?
 • Kaynak ve Sınıflandırılması
 • Tarih ve Diğer Bilimler

2. Konu: Neden Tarih?

 • Tarihi Olaylara Bakış Açısı

3. Konu: Zamanın Taksimi

 • Tarihin Dönemlendirilmesi
 • Takvim Sistemleri
 • On İki Hayvanlı Türk Takvimi
 • Hicrî Takvim
 • Celâli Takvimi
 • Rûmî Takvim
 • Miladi Takvim

9. Sınıf 2. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İnsanlığın İlk İzleri

 • İlk İnsanların Hayat Tarzı ve Geçim Kaynakları
 • Yerleşik İnsan ve Medeniyet
 • Sözlü Kültür
 • Tarih Öncesi Dönemlendirme

2. Konu: Yazının Gelişimi

 • Yazılı Kültürün Başlaması
 • İlk Çağ’da Bilim

3. Konu: İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

 • İran Medeniyeti
 • Hint Medeniyeti
 • Çin Medeniyeti
 • Mezopotamya Medeniyetleri
 • Yunan Medeniyeti
 • Anadolu Medeniyetleri
 • Mısır Medeniyeti
 • Doğu Akdeniz Medeniyeti

4. Konu: İnsan ve Göç

 • Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri
 • Ege Göçleri
 • İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları
 • Asurlar
 • Fenikeliler
 • Lidyalılar
 • Soğdlar

5. Konu: Kabileden Devlete

 • İlk Siyasi Organizasyon Türleri
 • İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı
 • İlk Devletlerde Askeri, Sosyal ve Ekonomik Yaşam

6. Konu: Kanunlar Doğuyor

 • Hammurabi Kanunları
 • Hitit Kanunları
 • On Emir

9. Sınıf 3. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

 • İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum

2. Konu: Tarımdan Ticarete Ekonomi

 • Artı Üründen Sosyal Sınıflara
 • İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma
 • Orta Çağ’da Ticaret
 • İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları

3. Konu: Orta Çağ’da Ordu

 • Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar

4. Konu: Kanunlar Gelişiyor

 • 12 Levha Kanunları
 • Justinianus Kanunları
 • Cengiz Yasası

9. Sınıf 4. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Avrasya’da İlk Türk İzleri

 • Orta Asya Kültür Merkezleri
 • Anav Kültürü
 • Afanesyevo Kültürü
 • Andronova Kültürü
 • Karasuk Kültürü
 • Tagar Kültürü
 • İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Boylardan Devlete

 • Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı
 • Gücün Maddi ve Temel Kaynakları
 • Güç Paylaşımı ve Yönetim
 • Asya Hun Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • II. Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
 • İlk Türk Devletlerinde Töre
 • Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı

3. Konu: Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı

 • Türklerin Ana Yurttan Göçleri
 • Türklerde Askeri Kültür

4. Konu: Kavimler Göçü

 • Kavimler Göçü Ne Getirdi?
 • Avrupa Hun Devleti
 • Hazar Devleti
 • Karluklar
 • Avar Hakanlığı
 • Türgişler
 • Başkırtlar
 • Bulgarlar
 • Oğuzlar
 • Kıpçaklar
 • Peçenekler
 • Kırgızlar
 • Macarlar

5. Konu: İlk Türk Devletleri ve Komşuları

 • İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları

9. Sınıf 5. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

 • Bedevilik (Göçebelik)
 • Hadarilik (Şehirlilik)

2. Konu: İslamiyet Yayılıyor

 • İlk Toplumsal Sözleşme
 • Medine Sözleşmesi
 • İslamiyet’in Varoluş Mücadelesi
 • Bedir Savaşı
 • Uhud Savaşı
 • Hendek Savaşı
 • Hudeybiye Antlaşması
 • Hayber’in Fethi
 • Mute Savaşı
 • Mekke’nin Fethi
 • Huneyn Seferi
 • Taif Seferi
 • Tebük Seferi
 • Veda Hutbesi
 • Dört Halife Dönemi
 • İslam Dünyasında İlk Ayrılıklar

3. Konu: Emeviler

 • Avrupa’da İslamiyet’in Yayılması

4. Konu: Abbasi Devleti ve Türkler

 • Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler
 • Mısır’da Kurulan Türk-İslam Devletleri
 • Tolunoğulları Devleti
 • İhşîdîler
 • Eyyubiler
 • Memlûklular

5. Konu: Bilim Medeniyeti

 • İlimlerin Sınıflandırılması
 • İslam Alimlerinin İlme Bakışları
 • İslam Medeniyetinde Alimler
 • Endülüs Havzası
 • Bağdat Havzası
 • Horasan Havzası
 • Farabi
 • İbn-i Sina
 • İmam Gazali
 • İbn-i Rüşd
 • Ekoller
 • İslam Medeniyetinde Sanat

9. Sınıf 6. Ünite Tarih Konuları

9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Türklerin İslamiyet’i Kabulü

3. Konu: İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

 • Karahanlı Devleti
 • Gazneli Devleti
 • Türk İslam Dünyasında İlk Edebi Eserler
 • Kutadgu Bilig
 • Divânü Lûgati’t-Türk
 • Atabetü’l-Hakayık
 • Divân-ı Hikmet

4. Konu: Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı
 • Irak Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
 • Türkiye Selçukluları
 • Selçuklu Atabeylikleri

5. Konu: Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

 • Nizamiye Medreseleri
 • Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

10. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredata Göre)

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinde altı, 10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinde altı, 10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinde üç, 10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinde dört, 10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinde yedi, 10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinde iki, 10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinde beş olmak üzere toplamda 33 konu başlığı bulunmaktadır. 10. sınıf lise tarih dersi konuları ve alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

10. Sınıf 1. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Oğuz Göçlerı̇ ve Anadolu

3. Konu: Anadolu’nun İlk Fatihleri

 • Danişmentliler
 • Mengücekliler
 • Artuklular
 • Saltuklular
 • Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi
 • Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

4. Konu: Anadolu’nun Türkleşmesi

 • Boylar Birliğinden Devlete
 • Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı

5. Konu: Haçlılar Karşısında Türkler

 • Haçlı Seferleri’nin Nedenleri
 • Seferler Başlıyor
 • Haçlı Seferleri’nin Sonuçları

6. Konu: Anadolu’da Moğol İstilası

 • Selçuklu-Harzemşah-Moğol İlişkileri
 • Moğollar Anadolu’da
 • Kösedağ Savaşı
 • İkinci Beylikler Dönemi
 • Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

10. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

 • Anadolu’nun Jeopolitiği

2. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

3. Konu: Osmanlı-Bizans İlişkileri

4. Konu: Balkan Fetihleri

5. Konu: Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

6. Konu: Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

 • Ankara Savaşı
 • Fetret Devri (1402-1413)
 • Şeyh Bedreddin Olayı

10. Sınıf 3. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askeri Gücü

 • İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

2. Konu: Tımar Sistemi

 • Dirlikler
 • Osmanlı Toplumunda Askeriler ve Reaya
 • Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahiler

3. Konu: Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

 • Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler
 • Kapıkulu Ordusu

10. Sınıf 4. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Anadolu’nun Kandilleri

 • Ahmet Yesevî
 • Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektâş-ı Velî
 • Hacı Bayrâm-ı Velî
 • Ahî Evran

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Askeri Sınıf

 • Osmanlıda İlim ve İlmiye Sınıfı
 • Medreseler ve Tekkeler
 • Akşemsettin
 • Ali Kuşçu
 • Uluğ Bey

3. Konu: Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

 • II. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri
 • Şair Sultanlar

4. Konu: Fetihle Gelen Dönüşüm

 • Osmanlılarda El Sanatları
 • Dokumacılık
 • Ahşap İşlemeciliği
 • Çini Sanatı
 • Taş Süsleme Sanatı
 • Hat

10. Sınıf 5. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu:Fetih ve Fatih

 • Fethin Sebepleri
 • Fetih İçin II. Mehmet’in Yaptığı Hazırlıklar
 • Bizans’ın Muhasaraya Karşı Aldığı Tedbirler
 • Muhasaranın Başlaması
 • Fetih Gerçekleşiyor
 • Fethin Önemi
 • Fetihle Gelen Teşkilatlanma
 • II. Bayezid ve Cem Sultan

3. Konu: İslam Dünyası Liderliği

 • I. Selim Dönemi ve Safevilerle İlişkiler
 • Mısır Seferi

4. Konu: 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

5. Konu: Gücünün Zirvesinde Osmanlı

 • Belgrad’dan Haçova’ya Osmanlı Zaferleri
 • Mohaç Meydan Savaşı (1526)
 • I. Viyana Kuşatması (1529)
 • Almanya Seferi (1532)
 • Zigetvar Seferi (1566)
 • Osmanlı-Safevi İlişkileri
 • Irakeyn Seferi (1534-1535)
 • İran (Tebriz) Seferi (1548)
 • Nahçıvan Seferi (1553)
 • Osmanlı Devleti’nin Kapitülasyon Siyaseti

6. Konu: Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

 • Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

7. Konu: Karaların ve Denizlerin Hakimi

 • Osmanlılar Akdeniz’de
 • Coğrafi Keşifler’in Etkileri
 • Hint Deniz Seferleri
 • Akdeniz’de Güçler Değişiyor

10. Sınıf 6. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı

 • Birun
 • Enderun
 • Harem
 • Saray Görevlileri
 • Divân-ı Hümâyun Üyeleri

2. Konu: Padı̇şah, Hanedan ve Kanunname-i Alı̇ Osman

 • Siyasetnamelerde Padişahların Vasıfları
 • Şehzadelerin Eğitimi

10. Sınıf 7. Ünite Tarih Konuları

10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Toplumun Harcı, Millet Sistemi

2. Konu: Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

 • Osmanlı Şehirlerinde Yaşam
 • Osmanlı Mutfağı
 • Osmanlı’da Kılık Kıyafet

3. Konu: Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

 • Osmanlı Toprak Sistemi
 • Çifthane

4. Konu: Lonca Teşkilatı

 • Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları

5. Konu: Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

11. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredata Göre)

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinde beş, 11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinde üç, 11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinde dört, 11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇ ünitesinde beş, 11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinde üç, 11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinde iki olmak üzere toplamda 22 konu başlığı bulunmaktadır. 11. sınıf lise tarih dersi konuları ve alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

11. Sınıf 1. Ünite Tarih Konuları

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Uzun Savaşlardan Diplomasiye

 • Avusturya ile Uzun Savaşlar Dönemi
 • Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1639)
 • Sınırları Belirleyen Antlaşma: Kasr-ı Şirin (1639)
 • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası
 • Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı
 • Karlofça Antlaşması Sonrası Dış Siyaset

3. Konu: Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

 • Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)
 • Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları
 • Modern Devlet

4. Konu: XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri

 • Sömürgecilik Hızlanıyor
 • Osmanlı Denizciliğinde Kadırgadan Kalyona Geçiş
 • Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Egemenliği Zayıflıyor

5. Konu: Fetihlerden Savunmaya

 • Prut Sonrası Gelişmeler
 • Doğu’da Mücadele ve Safevilerin Sonu
 • 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı
 • Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

11. Sınıf 2. Ünite Tarih Konuları

11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Avrupa’da Değişim Çağı 

 • Rönesans ve Reform
 • Bilim Devrimi
 • Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı
 • XVII-XVII. Yüzyıllarda Avrupa Düşünürleri
 • Copernicus
 • Machiavelli
 • Thomas Moore
 • Immanuel Kant
 • Jean Jacques Rousseau

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Değişim

 • Avrupa’ya Akan Servet
 • Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm
 • Yeniçerilerin Sayısındaki Artış
 • Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri
 • Kapitülasyonların Sürekli Hale Getirilmesi
 • Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler
 • Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

3. Konu: Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

 • Celâli ve Suhte İsyanları
 • Yeniçeri İsyanları
 • Ekber ve Erşed Sistemi
 • Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı
 • Lâle Devri Yenilikleri
 • Matbaa ve Bilginin Üretilmesi
 • İlim ve İrfan Erleri
 • Kâtip Çelebi
 • Naima Efendi
 • Evliya Çelebi
 • Yanyalı Esad Efendi

11. Sınıf 3. Ünite Tarih Konuları

11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

2. Konu: Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

 • Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projesi
 • Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
 • XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler
 • Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar
 • Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Kurulması
 • Kırım Savaşı (1853-1856) ve Paris Konferansı (1856)
 • 30 Mart 1856 Paris Antlaşması
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)
 • Berlin Kongresi
 • 13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması
 • Berlin’de Ermeni Meselesi
 • Berlin’de Makedonya Sorunu
 • Siyasi Birliklerini Sağlayan Almanya ve İtalya
 • Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Oluşumları

3. Konu: Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

 • Vehhabilik Hareketi

4. Konu: Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

 • Boğazlar Sorunu
 • Reval Görüşmeleri ve Balkanlar
 • Londra Antlaşması
 • I. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları

11. Sınıf 4. Ünite Tarih Konuları

11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇ ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İhtilaller Çağı 

 • 1789 Fransız İhtilali
 • İhtilalin Başlaması ve Gelişimi
 • İhtilalin Sonuçları
 • Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi
 • Sırp İsyanı (1804-1817)
 • Yunan İsyanı (1820-1829)
 • Sanayi Devrimi
 • Sanayi Devrimi’nin Sonuçları
 • Yeni İhtilallere Giden Yol
 • 1830 İhtilalleri
 • 1848 İhtilalleri
 • Liberalizm
 • Kapitalizm
 • Sosyalizm
 • Marksizm
 • Mutlak Monarşiden, Anayasal Monarşiye Geçiş

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

 • Zorunlu Askerlik Sistemi
 • Osmanlı Ordusunda Modernleşme
 • Nizam-ı Cedit Ordusu
 • Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması
 • Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu
 • Osmanlı Devleti’nde Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş

3. Konu: XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 

 • Nüfus ve Nüfuz
 • Ulaşım ve Haberleşme
 • Ulus Devlet ve Vatandaş
 • Zorunlu Eğitim ve Askerlik
 • Osmanlı Devleti’nde Modern Eğitim Kurumları
 • Hendesehane
 • Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun
 • Mühendishane-i Berr-i Hümâyun
 • Mekteb-i Harbiye
 • Mekteb-i Tıbbiye
 • Mekteb-i Mülkiye
 • Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar
 • II. Abdülhamit Dönemi’nde Devlet Tarafından Açılan Okullar
 • Sosyal Devlet ve II. Abdülhamid
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

4. Konu: Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

 • Sened-i İttifak
 • Tanzimat Fermanı
 • Islahat Fermanı (1856)
 • Islahat Fermanı’nın Hazırlanışı
 • Islahat Fermanı ve İlanı
 • Islahat Fermanı’nın Devlet Yönetimine Etkileri
 • Kanun-i Esasi
 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki Hukuksal Gelişmeler
 • Osmanlı Devleti’nde Seçim
 • II. Meşrutiyet ve Siyasi Partiler
 • Üç Tarz-ı Siyaset
 • Türkçülük Fikrinin Güçlenmesinin Nedenleri

5. Konu: Osmanlı Devleti’nde Darbeler

 • 1876 Darbesi
 • 1909 Darbesi
 • 1913 Darbesi
 • Balkanlardaki Toprak Kayıpları

11. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: El Emeğinden Makineleşmeye

 • Üretim Tarzları Arasındaki Farklar

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

 • 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması
 • Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi (1838)
 • Kapitalist Avrupa’nın Sömürgeciliği

3. Konu: Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

 • Millî İktisat Politikası

11. Sınıf 6. Ünite Tarih Konuları

11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus 

 • Ulus Devlet Anlayışının Osmanlı Devleti’ne Etkisi
 • Anadolu’ya Göçler ve Sonuçları

2. Konu: Modern Hayattaki Sosyal Değişim

 • Kamuoyu
 • Popüler Kültür
 • Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konuları (Yeni Müfredata Göre)

12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinde dört, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinde altı, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinde sekiz, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinde üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinde üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinde üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinde üç, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinde iki olmak üzere toplamda 32 konu başlığı bulunmaktadır.

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabında. 12. sınıf lise tarih dersi konuları ve alt başlıkları aşağıda yer almaktadır.

12. Sınıf 1. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Mustafa Kemal’in Hayatı

 • Mustafa Kemal’in Ailesi
 • Bir Önder Yetişiyor
 • Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
 • Selanik Askerî Rüştiyesi
 • Manastır Askerî İdadisi
 • Harp Okulu ve Harp Akademisi
 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler
 • İz Bırakan Şehirler
 • Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar ve Düşünürler

2. Konu: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

 • Siyasi Durum
 • II. Meşrutiyet’in İlanı
 • Trablusgarp Savaşı
 • 1. Balkan Savaşı
 • 2. Balkan Savaşı
 • Sosyal Durum
 • Ekonomik Durum

3. Konu: I. Dünya Savaşı (1914-1918)

 • I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi
 • Savaşın Başlaması
 • İtilaf ve İttifak Devletleri
 • I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
 • Cephelerde Osmanlı Devleti
 • Kafkas Cephesi
 • 1915 Olayları
 • Kafkas İslam Ordusu
 • Kanal Cephesi
 • Çanakkale Cephesi
 • Hicaz-Yemen Cephesi
 • Irak Cephesi
 • Suriye-Filistin Cephesi
 • Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri
 • Savaş Sona Ererken
 • I. Dünya Savaşı’nda Anadolu
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılmasını Öngören Gizli Antlaşmalar

4. Konu: Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

 • Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması
 • Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler
 • Yeni Bir Dünya Hayali (Wilson İlkeleri)
 • Barışa Son Veren Barış
 • Versailles (Versay) Antlaşması
 • Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması
 • Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
 • Triannon (Tiriyanon) Antlaşması
 • Paris Barış Konferansı ve Osmanlı

12. Sınıf 2. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele’ye Hazırlık

 • Ateşkes Dönemi
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
 • Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu
 • Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
 • Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
 • Kürt Teali Cemiyeti
 • İslam Teali Cemiyeti
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası
 • Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
 • Mavri Mira
 • Etniki Eterya
 • Pontus Rum Cemiyeti
 • Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri
 • Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri
 • Millî Cemiyetler
 • Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
 • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
 • Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
 • Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
 • Misak-ı Millî
 • İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

2. Konu: Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

 • Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
 • BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
 • İstiklal Mahkemeleri

3. Konu: Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

4. Konu: Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri

 • Doğu Cephesi
 • Gümrü Barış Antlaşması
 • Güney Cephesi

5. Konu: Millî Mücadele’de Batı Cephesi

 • Düzenli Ordunun Kurulması
 • I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)]
 • İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
 • Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
 • Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
 • Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
 • II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)
 • Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
 • Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)
 • Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
 • İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri
 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)

6. Konu: Mudanya’dan Lozan’a

 • Mudanya Ateşkes Anlaşması
 • Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

12. Sınıf 3. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Türk İnkılabı

2. Konu: Atatürk İlkeleri

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • İnkılapçılık

3. Konu: Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

 • Saltanatın Kaldırılması
 • Ankara’nın Başkent Oluşu
 • Cumhuriyetin İlanı
 • Halifeliğin Kaldırılması
 • Anayasa Hareketleri
 • 1924 Anayasası
 • 1921 ve 1924 Anayasaları Arasındaki Farklılıklar

4. Konu: Hukuk Alanındaki Yenilikler

 • Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi
 • Türk Medeni Kanunu

5. Konu: Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Harf İnkılabı
 • Tarih Alanındaki Çalışmalar
 • Dil Alanındaki Çalışmalar
 • Üniversite Reformu
 • Güzel Sanatlar ve Spor

6. Konu: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

 • Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
 • Soyadı Kanununun Kabulü
 • Türk Kadınına Verilen Haklar

7. Konu: Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

 • İzmir İktisat Kongresi
 • Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
 • Tarım Alanındaki Gelişmeler
 • Denizcilik Alanındaki Gelişmeler
 • Sağlık Alanındaki Gelişmeler

8. Konu: Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemı̇

12. Sınıf 4. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler

 • I. Meclis ve II. Meclis
 • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler
 • Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)
 • Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi)
 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası

2. Konu: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

 • Türkiye-Yunanistan İlişkileri
 • Yunan Başbakanı Venizelos’un Türkiye Ziyareti
 • Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
 • 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması
 • Türkiye-Fransa İlişkileri
 • Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)
 • Balkan Antantı (1934)
 • Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)
 • Sadabat Paktı (1937)
 • Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)
 • Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
 • Atatürk’ün Ardından Ne Dediler, Ne Yazdılar?

3. Konu: İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

 • I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları
 • Milletler Cemiyetinin Kurulması (10 Ocak 1920)
 • Locarno Antlaşması (1 Aralık 1925)
 • Briand-Kellog Paktı (27 Ağustos 1928)
 • I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)
 • İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler
 • Almanya’da Nazizm
 • İtalya’da Faşizm
 • Rusya’da Bolşevik İhtilali

12. Sınıf 5. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı

 • II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
 • II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar
 • Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu

2. Konu: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

 • Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler
 • Millî Korunma Kanunu (18 Ocak 1940)
 • Varlık Vergisi (11 Kasım 1942)
 • Toprak Mahsulleri Vergisi (26 Nisan 1944)
 • İç Politika Gelişmeleri

3. Konu: II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

 • II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu

12. Sınıf 6. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı Sonrası Türkı̇ye

 • Siyasi Hayat
 • 1946 ve 1950 Yılları Arasında Kurulan Partiler
 • Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş
 • 14 Mayıs 1950 Seçimlerinin Sonuçları
 • Ekonomik Hayat
 • Sosyal ve Kültürel Hayat

2. Konu: İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

 • Doğu Bloku
 • Doğu Bloku Teşkilatları (Cominform, Comecon, Varşova Paktı)
 • Batı Bloku
 • Batı Blokunun Teşkilatları
 • Truman Doktrini
 • Marshall Planı
 • NATO’nun Kuruluşu
 • Avrupa Konseyi
 • Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye
 • Türkiye-SSCB İlişkileri
 • Türkiye ve Truman Doktrini
 • Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması
 • Türkiye’nin NATO’ya Katılması
 • Türk Askeri Kore’de

3. Konu: 1950’li Yıllarda Türkiye

 • Siyasi Hayat
 • 2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri Sonuçları
 • 27 Ekim 1957 Genel Seçimleri Sonuçları
 • Ekonomik Hayat
 • Sosyal ve Kültürel Hayat

12. Sınıf 7. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

 • Bloklar Arası Rekabet
 • Arap-İsrail Savaşları
 • Süveyş Bunalımı
 • Altı Gün Savaşı
 • Yom Kippur Savaşı
 • Camp David Antlaşmaları
 • İran-Irak Savaşı

2. Konu: 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler

 • Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı
 • Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması
 • Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”
 • Türk-Yunan İlişkileri
 • Ege Adaları Sorunu
 • Kıta Sahanlığı Sorunu
 • Batı Trakya Türk Azınlık Sorunu
 • Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü

3. Konu: 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

 • Askerî Darbeler
 • 1961 ve 1982 Anayasaları
 • Göçler ve Sosyal Hayat
 • Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
 • 24 Ocak 1980 Kararları
 • İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

12. Sınıf 8. Ünite Tarih Konuları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm ders konularını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

 • Ekonomik Krizler
 • Millî İradeye Darbeler
 • 28 Şubat Darbesi
 • 28 Şubat Kararları
 • 27 Nisan E-Muhtırası
 • 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi
 • Terörle Mücadele
 • Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler

2. Konu: 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

 • SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması
 • SSCB’nin Dağılması
 • Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 • Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
 • Yunus Emre Enstitüsü
 • Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
 • Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
 • Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler
 • 21 Kasım 1995 Dayton Barış Antlaşması
 • Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler
 • Siyonizm Sorunu ve Filistin
 • Körfez Savaşları
 • I. Körfez Savaşı
 • II. Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak’ı İşgali
 • Arap Baharı
 • 11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör
 • Irak ve Suriye’de Yaşananlar
 • Irak’taki Gelişmeler
 • Suriye’deki Gelişmeler
 • Suriyeli Mülteciler

TYT Tarih Konuları! Aradığınız “Tarih Dersi Konuları” değil de TYT Tarih Konuları ise TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (2021 Güncel Liste) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Not: Yukarıda yer alan tarih dersi konuları üzerine hazırladığımız konu anlatımlarımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.