8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükTarih Konu Anlatımları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2023-2024)

8. sınıf inkılap tarihi dersinin toplam 7 ünitesinde yer alan 150 konu başlığının ders notlarını hazırladık. Tüm konularıyla 8. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı bu yazımızda.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 8. Sınıf İnkılap Tarih Dersi Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 8. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesinde on dört, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Uyanış ünitesinde otuz üç, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinde yirmi altı, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinde kırk üç, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan Demokratikleşme Çabaları ünitesinde altı, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ünitesinde on sekiz, 8. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinde on olmak üzere toplamda 150 konu başlığı bulunmaktadır 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 8. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı;

8. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan Bir Kahraman Doğuyor ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti

19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler

Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Osmanlı Devleti’nin Dağılmasını Önlemeye Yönelik Fikir Akımları

2. Konu: Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

Selânik ve Mustafa Kemal

Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu

Selânik Mülkiye Rüştiyesi

Selânik Askeri Rüştiyesi

Manastır Askeri İdadisi

İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi

3. Konu: Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Selânik’e Dönüş ve 31 Mart Olayı

İlk Askeri Başarı: Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşları ve Sofya

8. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Uyanış ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: I. Dünya Savaşı (1914-1918)

Savaşın Nedenleri

Savaşın Başlaması ve Gelişmesi

2. Konu: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler

Kafkas Cephesi

Kanal Cephesi

Çanakkale Cephesi

Irak Cephesi

Suriye-Filistin Cephesi

Hicaz-Yemen Cephesi

Yardım Cepheleri

İtalya ve Abd’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi

Wilson İlkeleri

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

3. Konu: Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması ve Uygulanması

İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu

4. Konu: Kuvâ-yı Millîye Hareketi

Cemiyetler

5. Konu: Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi

Millî Mücadele Yolundaki İlk Adım: Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Havza Genelgesi

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Amasya Görüşmeleri

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi

6. Konu: Misakı Millî’nin Kabulü (28 Ocak 1920) ve Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

İstanbul’un Resmen İşgali

Büyük Millet Meclisinin Açılması

7. Konu: Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar

Büyük Millet Meclisinin İsyanlara Karşı Aldığı Tedbirler

8. Konu: Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

8. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi

Güney Cephesi

Maraş Savunması

Urfa’nın Kurtuluşu

Antep Savunması

2. Konu: Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi

Düzenli Ordunun Kurulması

I. İnönü Savaşı

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Londra Konferansı

Afganistan’la Dostluk Antlaşması

İstiklal Marşı’nın Kabulü

Moskova Antlaşması

II. İnönü Savaşı

Kütahya-Eskişehir Savaşları

3. Konu: Maarif Kongresi (15-21 Temmuz 1921)

4. Konu: Başkomutanlık Yasası ve Tekalif-i Millîye Emirleri

5. Konu: Sakarya Meydan Savaşı’ndan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na Mustafa Kemal

Sakarya Meydan Savaşı

Kars Antlaşması

Ankara Antlaşması

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Mudanya Ateşkes Antlaşması

6. Konu: Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

7. Konu: Millî Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları

8. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılapçılık

2. Konu: Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması

Ankara’nın Başkent Oluşu

Cumhuriyetin İlanı

Halifeliğin Kaldırılması

1924 Anayasası

3. Konu: Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi

4. Konu: Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Harf İnkılabı ve Millet Mekteplerinin Açılması

Türk Tarih Kurumu

Türk Dil Kurumu

Çağdaş Üniversite Reformu

Güzel Sanatlar ve Spor

5. Konu: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişiklik

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Uluslararası Takvim, Saat, Rakam ve Ölçü Birimlerinin Kabulü

Soyadı Kanunu

Türk Kadınına Verilen Haklar

6. Konu: Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

Türkiye İktisat Kongresi

Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar

Sanayi, Ticaret ve Denizcilik Alanında Gelişmeler

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve Türkiye’ye Etkileri

7. Konu: Atatürk ve Sağlık

8. Konu: Cumhuriyetin Türk Milletine Kazandırdıkları ve Atatürk’ün Gösterdiği Hedefler

9. Konu: Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar

Millî Tarih Bilinci

Bağımsızlık ve Özgürlük

Millî Egemenlik

Millî Kültür ve Millî Kültürün Geliştirilmesi

Çağdaşlaşma

Millî Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü

8. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan Demokratikleşme Çabaları ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk Dönemi’nde Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar

Halk Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası

2. Konu: Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

3. Konu: Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler

8. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlke ve Amaçları

Tam Bağımsızlık

Gerçekçilik ve Akılcılık

Mütekabiliyet (Karşılıklılık)

Barış

Millî Menfaatleri Esas Alma

Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

2. Konu: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler

Lozan Barış Antlaşması’nın Türk Dış Politikasına Etkileri

Yabancı Okullar Sorunu

Dış Borçlar

Musul Sorunu

Nüfus Mübadelesi

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi

Balkan Antantı

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

Sadabat Paktı

3. Konu: Hatay’ın Türkiye’ye Katılması

8. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

8. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk’ün Ölümü ve Ölümünün Yansımaları

Atatürk’ün Ölümünün Yurt İçi Yansımaları

Atatürk’ün Ölümünün Yurt Dışı Yansımaları

2. Konu: Atatürk’ün Eserleri

3. Konu: Atatürk’ün II. Dünya Savaşı Öncesi Tespitleri ve Girişimleri

4. Konu: II. Dünya Savaşı ve Savaşın Türkiye’ye Etkileri

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri

5. Konu: Türkiye’nin Çok Partili Hayata Geçişi

Bir Yorum

  1. güzel ama yetersiz bence ben bu yıl yani 2022 lgs sine gireceğim ve inkılap dersi için en iyi siteler arasında görmüyorum sizi çünkü biraz uzun yazmışsınız ve de slayt ekleseniz daha ilyi olur çünkü öğrencilerin yani bence inkılap dersi için çalışırken konu analtımdansa slayt ihtiyacı oluyor bence sizda güzel renkli slaytler eklerseniz işimize yarıyabilir teşekürler…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.