Dünya Tarihi

LaVeyan Satanizm Nedir? Felsefesi ve İlkeleri

Bu yazımızda LaVeyan Satanizm nedir? LaVeyan Satanizm neden ve nasıl ortaya çıktı? LaVeyan satanist kimdir? LaVeyan Satanizmin ilkeleri nelerdir? LaVeyan satanizmin özellikleri nelerdir? sorularını yanıtladık.

LaVeyan Satanizm Nedir?

Şu ana kadar yazılan bilgiler teistik satanizm olarak da geçen, şeytanı liderleri olarak düşünen satanizmdir. Bu satanizm, dünya genelinde satanizm denince akla gelen inanış biçimidir. Bir din olarak sınıflandırabilir. Hıristiyanlık, İslam, Yahudilik gibi dinlerde olduğu gibi toplu olarak ya da bireysel olarak yapılan ibadetleri, içerir. Şeytan’ın “öğretileri” olarak anılabilecek bazı kurallar takip edilir ve emirler yerine getirilir. Ancak bu inanç şeklinin dışında satanizm başlığı altında incelenebilecek farklı bir din daha vardır.

Aslında bu dini, din olarak nitelendirmek yanlış olur. Bir dinden çok felsefe olan ateistik satanizm, birçok açıdan satanizmden ayrılmaktadır. Çoğu kaynakta modern satanizm veya LaVeyan satanizm olarak da geçmektedir. Günümüzde en etkili, en fazla yaygınlığa sahip ancak bir o kadar geleneksel satanizm olarak adlandırabileceğimiz ilk satanizm ile karıştırılan bir felsefedir. Anton Szandor LaVey tarafından ortaya atılan bir düşünce sonucunda yazılmış bir kitap sonucunda ortaya çıkan ve organize bir teşkilata dönüşen bir satanist grubudur. Bu grup, LaVey’in yazmış olduğu “The Satanic Bible” (Satanist İncil) kitabını takip etmektedir.

LaVeyan Satanizm Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?

LaVey’in böyle bir din yaratma girişiminde bulunmasının sebeplerini yaşamından ve söylediklerinden rahatça anlayabiliriz. “LaVey, bizim uzun konuşmalarımızdan birinde bir şeyi hatırladı ve şunları söyledi: “Ben cumartesi gecesi âlem yaparken yarı-çıplak vaziyette dans eden kızların arkasından şehvet düşkünlüğü gösteren bazı kimseleri, pazar sabahı aileleri ve çocukları ile birlikte kilise mahfillerinde oturmuş Tanrı’nın kendilerini bağışlamasını ve onları şehevi arzulardan temizlemesini isterken görüyordum. Ve yine bir sonraki cumartesi gecesi âlemde veya diğer bazı sefahat yerlerinde tekrar eski hallerine döndüklerini gördüm. İşte o zaman Hıristiyan kilisesinin insanları ikiyüzlülüğe sevk ettiğini ve insanın şehevi yapısının ortaya çıkabileceğini ve bu noktada, insan ne kadar temizlenirse temizlensin veya insana doğru yolu gösteren ve insanın kurtuluşunu esas alan herhangi bir din tarafından ne kadar kamçılanırsa kamçılansın, hiç önemli olmadığını anladım.” alıntısında da bu söylemlerinden birini görebiliriz.

LaVey, Hıristiyanlığın insanları tatmin etmek ve insanların bu dini içselleştirmesi için yeterli olmadığı kanısına vardığını bir örnek üzerinden anlatmıştır. Bunun üzerine Hıristiyanlık, Yahudilik veya İslam’dan farklı bir din çıkarmak amacının LaVey tarafından güdüldüğünü Wolfe’un şu sözünde görebiliyoruz: “Bununla beraber LaVey, Hıristiyanlığın ve onun Yahudilik’ten devraldığı mirasının anti tezi olarak hizmet edecek bir din oluşturma yolunda olduğunu o zaman fark edememişti. LaVey’in oluşturmaya teşebbüs ettiği bu din, aslında Hıristiyanlık veya Yahudilik’ten daha eski bir dindi. Fakat böyle bir din asla resmileştirilmemiş, bir düşünce ve ayin bütünlüğü içerisinde düzenlenmemişti. Ki, yirminci yüzyıl medeniyeti içerisinde bunun gerçekleştirilmesinde LaVey’in rolü olacaktı.”  Yani LaVeyan satanizmin asıl amacı burada da anlaşılabildiği üzere Hıristiyanlığa karşı olarak çıksa da özünde bütün dinlere karşı bir başkaldırıdır.

Bir Felsefe Olarak LaVeyan Satanizm

LaVey, kitabında onu dinleyen insanlara şu sözlerle seslenmiştir: “Bana ve bana tâbi olanlara göre Şeytan; kırmızı bir kıyafete bürünmüş, boynuzları ve kuyruğu olan, kendi gerçek sevki tabiilerine uyan günahkâr insanları tırmıklamak (dürtmek) üzere elinde saman tırmığı tutan klişeleşmiş bir yaratık olmayıp insanların içyüzünü kavramaya henüz yeni başladıkları karanlık güçlerdir” LaVey’e göre şeytan fiziksel olarak tanımlanabilecek bir varlık olmayıp, insanların içlerinde hissettikleri kötü düşünceler, hayvani dürtüler veya onun tabiriyle karanlık güçlerdir. Bu görüş, LaVeyan satanizm öğretisini geleneksel satanizmden ayıran temel görüştür. Kendisine göre Tanrı diye bir varlık yoktur ve cennet, cehennem inancı içerisinde de değildir.

İnsanların ne yapacağı konusunda gücü olan, bir kurtarıcı ya da bir bitirici işlevi görecek olan tek varlık insan aklıdır. Tanrı’ya inanmayan birinin tanrının yarattığı söylenilen bir fiziksel varlık olarak tanımlanan şeytana inanması da beklenemez. Ancak 20. yüzyıl içerisinde, dine karşı olduğunu bu kadar kesin belirtebileceği tek sembol dinlerin neredeyse hepsinde Tanrı’nın karşısında olan şeytan sembolüdür. LaVeyan satanizm öğretisinin dayandığı birkaç prensip söz konusudur. Bu prensipler sembolizm, modernizm, bireycilik, ateizm, hedonizm, natüralizm ve hümanizm olmak üzere yedi başlık altında incelenebilir. Modern satanizm, şeytanı bir sembol olarak kullanır. Her ne kadar “satanizm” ismini taşısa da İncil’de anlatılan şeytan ile pek bir bağıntısı yoktur. Bu nedenle sembolizm, modern satanizmin büyük bir kısmını oluşturur. Ayrıca, geleneklerin hepsinin birer safsata ve engel olduğunu söyleyerek insanları yeni şeyler keşfetmeye, modernleşmeye teşvik eder. Bu yönüyle de adından da anlaşılabileceği üzere modernliği, modernizmi temsil eder.

LaVeyan Satanist Kimdir?

Bir modern satanist, kendi yaşamına göre kendi kurallarını kendisi oluşturur. “The Satanic Bible” sadece birkaç küçük sınırlama ve birçok öneri sunar. “Kendini ve kendi düşüncelerini göster ve bırak senin zihin meşguliyetiyle dolu geçen hayatından gerçek sen doğsun!” alıntısında da bu bireyciliği görebiliriz. LaVey’in tanrının varlığına inanmadığı da göz önünde bulundurulursa ateizmin bu dinin bir prensibi olmasına hiç şaşmamak gerekir. Ancak modern satanizme göre ateizm dinsizlik değil, inançsızlık ya da tanrı varlığına inanmamak olarak tanımlanır.

Hedonizm, kişinin kendisi için yaşaması, yaptığı her şeyi kendi iyiliği için yapmasıdır. Natüralizm ise tüm varlıkların doğal bir şekilde yaratıldığına inanmak demektir. Bu iki prensip de ateistik satanizm için olmazsa olmazlardır. Hümanizm, merkezini insanın oluşturduğu dünya görüşünü ve düşünceyi ifade eder. Bu prensip, insanların hayatlarını doğaüstü yaratıklara, varlıklara adamayıp, kendilerine adadıklarını anlatır. Yukarıda bahsedilen tüm prensipler, tek bir amaca hizmet eder: Modern satanizm, insanın bazı öneriler doğrultusunda kendi hayatını şekillendirdiği, kendisi için yaşadığı ve davrandığı bir felsefedir.

LaVeyan Satanizmin İlkeleri

Modern satanizmin dayandığı unsurların yanı sıra içerdiği dokuz ilke vardır. Anton Szandor LaVey’in oluşturduğu 9 Satanik İlke şunlardır:

  1. Şeytan; yasaklar yerine hoşgörüyü temsil eder.
  2. Şeytan; dinsel hayatlar ve boş umutlar üzerine yaşanmış boş bir hayat yerine canlı varlığı temsil eder.
  3. Şeytan; iki yüzlü bir şekilde kendini aldatmak yerine saf hikmeti temsil eder.
  4. Şeytan; nankör kimselere boş yere harcanan çaba ve sevgi yerine hak edenlere karşı verilen sonsuz sevgi ve şefkati temsil eder.
  5. Şeytan; öbür yanağını çevirmek yerine intikam almayı temsil eder. (Turning the other cheek: Hz. İsa’nın Matta, 5/39’da geçen sözüne atıfta bulunulmaktadır: But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. Fakat ben size derim ki kötüye karşı koyma ve senin sağ yanağına vurursa sen de öbür yanağını çevir.)
  6. Şeytan; ruhsal vampirler ile meşgul olmak yerine sorumluya karşı sorumluluğu temsil eder.
  7. Şeytan; insanı, tamamen başka bir hayvan gibi temsil eder. Çünkü insan, aklı ve zekâsı sayesinde gelişerek tüm hayvanların en kötüsü haline gelmiştir.
  8. Şeytan; fiziki, zihni veya heyecan uyandıran tüm günahları temsil eder.
  9. Şeytan; tüm yıllar boyunca onun çalışmasını sağladığı için kilisenin en iyi arkadaşı olmuştur.

LaVeyan Satanizmin Özellikleri

Bu ilkelerde, aslında tüm dinlerde Tanrı inancının dayandırıldığı noktanın şeytandan korku olduğuna vurgu yapılmış, şeytan olmazsa kimsenin Tanrı gibi bir varlığa inanma gereksinimi duymayacağı söylenmiştir.

Bu ilkelere uyulduğu müddetçe insanın istediğini yapmasına izin veren ateistik satanizm, özgürlüğü açısından diğer dinlerden ayrılmaktadır. Diğer dinlerce günah olan davranışları insanın vicdanına bırakmış ve eğer yapılan işten alınan zevk hissedilen vicdan azabından daha fazlaysa yapılması serbest bırakılmıştır. Ayrıca sevgi ve nefret anlayışı bakımından da diğer dinlerden ayrılmaktadır. Eğer herkesi ve her şeyi sevmeye çalışırsanız bir süre sonra sevgi ve seçim duygunuzun köreleceğini söyleyen LaVey, herhangi bir şeyin çok özgürce kullanıldığında gerçek anlamını yitirdiğini belirtmiştir. Bu nedenle sevgiyi hak eden kişiler tam anlamıyla sevilmeli, bu duygu gereksiz yerlerde harcanmamalıdır. Bunun yanında düşmanınıza ve sevgiyi hak etmeyen kimselere de asla öbür yanağınızı çevirmemeniz gerektiğini söyler. Eğer herkesi sevmeye çalışırsanız, siz sadece sizin sevginize layık olan kimselere karşı duygularınızı azaltmış olursunuz. Bastırılmış nefret duygusu da pek çok duygusal ve bazen fiziksel rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Bu nedenle iki duyguyu da hak edenlere karşı hissetmek en doğrusu olacaktır.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Satanizm Nedir? Satanizmin Tarihi başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.