12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 6. Ünite (2022-2023)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 6. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 6. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 6. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 6. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının altıncı ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının altıncı ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 11 kavramı yanıtladık.

Bloklaşma Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Çoğunluk Sistemi Nedir?

Çoğunluk sistemi çok partili siyasi düzenlerde uygulanan bir çeşit seçim sistemidir.

Ekonomik Yardım Nedir?

Ekonomik olarak yeterli seviyede bulunmaya kişilere verilen maddi desteğe ekonomik yardım denir.

Kutuplaşma Nedir?

Bir toplum içinde birbirlerine karşı zıt düşüncelere sahip olan gruplara ayrılmaya kutuplaşma denir.

Liberalizm Nedir?

Bireysel özgürlük ile alakalı bir dünya görüşü ya da siyasi felsefeye liberalizm denmektedir.

Seçim Sistemleri Nedir?

Kanuni şartlara uygun ve kendilerine bir temsil yetkisi verebilecek kişilerin bütün vatandaşlar ya da vatandaşların bir kısmı tarafından tercih edilme işlemine denen sisteme seçim sistemi denir.

Siyasal Seçimler Nedir?

Siyasal seçim ise seçim sistemi ile yapılan seçim işlemine denmektedir.

Soğuk Savaş Nedir?

Soğuk Savaş, 1947 ile 1991 yılları arasında iki süper güç olan SSCB ve ABD arasındaki askeri ve siyasi gerginliğe denmektedir.

Uluslar Arası Güvenlik Örgütleri Nedir?

Sosyal güvenlik ile alakalı ulusal kuruluşları ve kurumları bir araya getiren uluslararası teşkilata uluslararası güvenlik örgütü denmektedir.

Yabancı Sermaye Nedir?

Belli şirketlerin ya da kişilerin başka bir ülkeye yaptıkları sermaye katkısına yabancı sermaye denmektedir.

Yayılmacılık Nedir?

Yayılmacılık, uygarlıkların belirli bir ana kaynaktan yayılmalar ve göçler sonucunda oluştuğunu gösteren bir görüştür.

 

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının altıncı ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 5 soruyu yanıtladık.

Soğuk Savaş Kavramı Size Ne Çağrıştırıyor?

Soğuk kelimesi daha çok sakinliği ve durgunluğu temsil ettiğinden Soğuk Savaş bana çok da hareketli olmayan bir savaşı çağrıştıyor. Soğuk Savaş döneminin baş kahramanları olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de zaten bu dönemde hiç doğrudan birbirleriyle savaşmamışlardı. Başka devletler arasındaki anlaşmazlıklara dahil olarak dolaylı yollardan birbirleriyle savaşmışlardır. Aralarındaki bu gerilime bu yüzden soğuk denmektedir. Başka devletleri kuklalarıymış gibi kullanarak birbirleriyle savaşmışlardır. Aralarındaki bu gerilimi tasvir etmek için de soğuk kelimesi kullanılmıştır.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na Fiilen Katılmadığı Hâlde Ekonomik Sıkıntı Çekmiş Midir?

Türkiye, fiilen II. Dünya Savaşı’na katılmasa da II. Dünya Savaşı dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan biri olduğundan dolayı savaşın getirdiği ağır koşullar ekonomik koşulları da Türkiye için oldukça zorlaştırmıştır. Türkiye savaştan olumsuz etkilenmemek amacıyla ülke bütçesinin çoğunu da savunmaya ayırmıştır ve ülkede kısmi seferberlik ilan etmiştir. Hatta Türkiye savaştan ekonomik olarak olumsuz etkilenmemek için belli yükümlülükler ve vergiler de getirmiştir. Ancak yapılan bu uygulamalar esnasında yapılan haksızlıklar, suistimaller ve tutarsızlıklar beraberinde büyük şikayetlere neden olmuştur.

II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Yaşanan Gelişmelerin Türk Siyasal Hayatına Etkileri Neler Olmuştur?

II. Dünya Savaşı’nı İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi demokrasi ile yönetilen ülkeler kazanmıştır. Türkiye de bu grup da yer almak istediğinden çok partili sisteme geçiş sürecini hızlandırdı ve demokrasiye ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Böylece çok partili sisteme geçiş yapıldı ve tek partili yönetime son verilmiş oldu. Bu olayın sonucunda CHP dışında da siyasi partilerin kurulması gerektiği açıklandı. Sonrasında da ilk olarak Milli Kalkınma Partisi kuruldu ancak bu parti siyasi hayatta çok fazla etkin olmadı ancak bu partinin kuruluşu çok partili sisteme geçildiğinin göstergesi olmuştur.

II. Dünya Savaşı Sonrasında Müttefik Devletler Arasında Neden Bir Ayrışma Yaşanmış Olabilir?

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Mihver Devletler olan Almanya, İtalya ve Japonya ideolojik olarak ayrı fikirlere sahip olduklarından aralarında ayrışma yaşanmış olabilir. Mesela Almanya’nın benimsediği ideoloji olan Nazizim Alman ırkının diğer tüm ırklardan daha üstün olduğunu savunmaktadır. Bu yüzden de bu durumda Almanya, müttefikleriyle fikir ayrılığına düşmüş olabilir çünkü Japonya ve İtalya Almanya’yı daha üstün bir ırk olarak görmeyi reddetmiş olabilirler. Bu durumdan dolayı Mihver Devletleri’nin aralarındaki anlaşmazlık çıkmış olabilir ve bu yüzden bir ayrışma yaşamış olabilirler.

Türkiye, Coğrafi Olarak Kendisine Uzak Olan Kore Savaşı’na Neden Asker Göndermiş Olabilir?

Türkiye’nin kendisine göre coğrafi olarak çok uzakta yer alan Kore Savaşı’na asker gönderme sebebi dönemin hükümeti olan Demokrat Parti, Sovyetler Birliği’nin tehdidine karşılık olarak NATO’ya katılabilme fırsatıydı. Çünkü eğer bu savaşta Türkiye Sovyetler Birliği’ne karşı hareket ederse NATO’ya katılabilme şansı doğardı. Bu yüzden de savaşta Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği Güney Kore’ye yardım etti. Bu savaşta böylece Türk askerleri Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle beraber Çin’e, Sovyetler Birliği’ne ve Kuzey Kore’ye karşı savaşmış oldu.

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının altıncı ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Bir Ülkede Tek Partili Hayattan Çok Partili Hayata Geçildiğinde İnsanların Günlük Hayatında Neler Değişmiş Olabilir?

Bir ülkede tek partili hayattan çok partili hayata geçilmesi o ülkede birçok şeyin değiştiği anlamına gelmektedir. Bu durum da doğal olarak insanların günlük hayatına yansımıştır ve insanların günlük hayatlarında da değişiklik yaşanmıştır. Mesela artık insanlar daha demokratik ir hayat yaşamaya başlamışlardır. Böylece insanlar düşüncelerini daha açık, net ve rahat bir şekilde söylemeye başlamışlardır. Ayrıca çok partili hayata geçişle beraber insanlar daha fazla özgürleşmişlerdir. Yani günlük hayatta yaptıkları faaliyetlerde daha özgür olmuşlardır ve artık düşüncelerini paylaşırlarken herhangi bir baskı hissetmemeye başlamışlardır.

Cumhuriyet ve Demokrasi Birbirini Nasıl Tamamlamaktadır? Araştırınız.

Cumhuriyet ile demokrasi fazlasıyla birbirleriyle ilişkilidirler. Eğer bir ülkenin devlet şekli cumhuriyet olup yönetim şekli demokrasi değilse o ülke tam bir cumhuriyet değildir. Demokrasi, cumhuriyetin ne olduğunu görmemizi sağlayan en önemli unsurdur. Demokrasi yönetimi sayesinde cumhuriyet bir değer kazanır. Ayrıca cumhuriyetin olmadığı bir yerde demokrasi de asla olmaz. Aslında demokrasi ve cumhuriyet iç içedir ve tam olarak birbirlerini tamamlamaktadırlar. Demokrasinin olmadığı yere cumhuriyet, cumhuriyetin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Bu yüzden bu iki değer birbirlerini tamamlar.

Dönemin Siyasi Partileri İsimlerini Seçerken Nelere Dikkat Etmiş Olabileceklerini Dönemin Şartlarını Göz Önünde Tutarak Değerlendiriniz.

(Bu Soru Sayfa 177’deki Tabloya Göre Yanıtlanmıştır.)

Dönemin siyasi partileri isimlerini seçerlerken daha çok halkın dikkatini çekebilecek isimleri tercih etmiş olabilirler. Mesela özellikle milliyetçi değerleri içeren bir isim kullanmış olabilirler ya da partinin vaatlerini ifade eden bir isim seçmiş olabilirler. Çünkü halkın oyunu almak çok önemli olduğundan her oyu toplamak için farklı şeyler denenebilir. Mesela belli bir bölgenin düşünce yapısına uygun bir isim seçilirse o bölgedeki oylar o parti için toplanabilir. Yani temel olarak parti isimleri işin asıl hedefin halkın ilgisini çekmek olduğu söylenebilir.

Liberal Ekonomi ile Devletçi Ekonomi Anlayışlarını Karşılaştırınız.

Devletçi ekonomi, ticari ve ekonomik olan işletmelerin devletin olduğu ve devletin onlara sahip olduğu bir anlayıştır. Liberal ekonomi ise ekonominin bireyin kendisi tarafından alınan kararlarla işletmesi anlayışına denmektedir. Devletçi ekonomi anlayışında ekonomiyi dolaylı yoldan da olsa devlet planlarken liberal ekonomi anlayışında kişi kendi ekonomisini kendisi özgür bir şekilde planlar. Ayrıca liberal ekonomi anlayışı açık pazarları ve serbest ticareti de destekler, bu yüzden liberal ekonomi, korumacılık ile çelişse de tarihte feodalizm veya merkantilizm gibi ideolojilere karşı olarak tepki çıktığından liberal ekonomi anlayışını benimseyen kişi sayısı hiç de azımsanacak seviyede değildir.

Dörtlü Takrir Olarak da Bilinen Önergede İmzası Bulunan Milletvekilleri, Türkiye’nin Artık Çok Partili Siyasi Hayata Geçme Zamanının Geldiğini Düşünmüşlerdir. Onları Bu Düşünceye Sevk Eden Gelişmeler Nelerdir?

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kazanan taraftaki ülkelerin hepsinde çok partili siyasi hayat olduğunu gören bazı milletvekilleri, Türkiye’nin de çok partili siyasi hayata geçme zamanının geldiğini düşünmektedirler ve bu yüzden bu önergeyi imzalamışlardır. Sonrasında da Dörtlü Takrir Önergesi’ne imza atan milletvekilleri tarafından da Demokrat Parti kurulmuştur. Böylece de çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Yani aslında bu milletvekilleri çok partili sisteme geçiş yapma fikrine iten şey II. Dünya Savaşı’nın sonuçları olmuştur, buna bağlı olarak kazanan tarafı örnek almak istemişlerdir.

CHP ve DP Seçim Afişlerine Bakarak Bu Partilerin Seçimde Belirlediği Önceliklerini Kıyaslayınız.

(Bu Soru Sayfa 178’deki Afişlere Göre Yanıtlanmıştır.)

Verilen bu afişlere bakıldığında CHP’nin Atatürk’ü ve İnönü’yü bir koz olarak kullandığı görülmektedir. Afişlerinde vaatlerine dair hiçbir şey yokken sadece Atatürk’ün ve İnönü’nün eskiden CHP’nin başında olduklarını belirtmişler. Öte yandan DP ise afişinde demokrasiyi öne çıkarmıştır ve “Söz milletindir.” diyerek vaatlerinin ve amaçlarının neler üzerine olduklarını göstermektedirler. Yani bu afişlere bakarak CHP’nin önceliğinin sadece oy almak olduğunu görebiliriz. Öte yandan DP’nin afişine bakarak demokrasinin ve halkın ön planda olduğunu ve partinin de önceliğinin bu olduğunu görebiliriz.

Kırsal Kesimden Büyük Kentlere Yapılan Göçlerin Ortaya Çıkardığı Genel Sıkıntıların Neler Olabileceği Üzerinde Tartışınız.

Kente göç düzensiz şehirleşme, altyapı yetersizliği, işsizlik ve suç oranlarında artış gibi sorunlara sebep olmuş olabilir. Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti yüksek kente göç oranlarıyla başa çıkacak düzgün şehirleşme için yeterli teknik bilgi ve maddi kaynağa sahip değildi. Bu yetersizlikler altyapının eksikliğine, dolayısıyla da yaşam kalitesinde azalışa sebep olmuşlardır. Aşırı göç sonucunda olan yüksek iş talebini karşılamak zor olduğundan halkta işsizlik artmıştır. Yoğun nüfuslu alanlarda güvenlik altyapısının yetersizliği sonucu suç ve cinayet oranları artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kentleşmeye başladığı zamanlarda hızlı kente göç bu sorunların dışında kişiler üzerinde kültürel şok, yabancılaşma ve depresyon gibi pek çok başka psikolojik rahatsızlığa sebep olmuş olabilir.

Dönemin Şiir Anlayışını Yansıtan Garip Akımı Temsilcilerinden Orhan Veli Kanık’a Ait Yukarıda Verilen Şiiri Okuduğunuzda Dönemle İlgili Ne Gibi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz?

(Bu Soru Sayfa 180’deki Şiire Göre Yanıtlanmıştır.)

Orhan Veli Kanık’ın Kuyruklu Şiir adlı bu şiirinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında belirgin olan sosyal ve ekonomik sınıf farkları gösterilmektedir. Şair karşılaştırma yaparak farklı sosyoekonomik sınıfların yaşamlarını ve yaşadıkları zorluklar ile düşünce şekillerini yansıtmıştır. İkisi de kedi -yani Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı- olmasına rağmen bir kedi ciğercinin kedisi, diğer kedi ise sokak kedisidir. Ciğercinin kedisi zengin bir arka plandan gelen kişiyi ve bu kişinin yaşam tarzını sergilemektedir. Bu kedi kalaylı kap gibi pahalı nesnelere sahiptir ve hayatta kalmak dışında düşünebilecek konforu vardır. Bunun aksine sokak kedisi kendini zar zor doyurmakta ve yemek dışında bir şey düşünememektedir. İki kedi birbiriyle ilişkili olsa da uyum sağlayamamaktadırlar.

ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünyanın Her Yerine Müdahale Etmek İstemesinin Nedeni Neler Olabilir?

Dünya sahnesinde İkinci Dünya Savaşı’na kadar çok büyük bir rol oynamayan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkelerinin savaşın sonundaki zayıflamış hallerinden yararlanarak süper güç konumuna gelmiştir. Amerika’nın dünya geneline müdahalesinin birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden ilki ticaret kontrolü ve şirket çıkarlarıdır. Ne kadar fazla ülkeyle ticari ilişki kurulursa o kadar fazla kar eden Amerikan şirketleri Amerika’nın dünya marketlerini kontrolünde tutmasından yararlanmaktadır. İkinci sebep yine bir öncekiyle bağlantılı olarak Komünizm’in yayılmasını engellemektir. Komünizm millileştirmeyi yanında getirir, bu da Amerikan şirketlerinin farklı ülkelerdeki kontrolünü kaybetmesi anlamına gelmektedir. Amerikan halkının da din ve özgürlük üzerine kurulu milliyetçi görüşleriyle beraber buna benzer sebepler Amerika’nın politikasında belirleyici olmuştur.

Devletler Tek Başlarına Mı Yoksa İttifaklar Kurarak Mı Dış Politikada Daha Güçlü Olurlar?

Devletler çoğu durumda ittifaklar kurarak dış politikada güçlü olurlar. Bir devlet hem askeri hem de ekonomik olarak ne kadar güçlü diğer devletlerle ittifak içerisindeyse dünya sahnesinde o kadar tanınır. Buna örnek olarak Soğuk Savaş sürecinde batı ülkelerinin kurduğu NATO ve Avrupa Birliği gibi ittifaklar ve bunlara karşı Doğu Bloku’nun oluşturduğu Varşova Paktı ve Cominform gibi organizasyonlar verilebilir. Bu organizasyonlar sayesinde güçsüz ülkeler arkalarındaki diğer ülkeler sayesinde güvenlik sağlayabilir. Askeri birliklerin sağladığı güvenliğin yanı sıra ekonomik birlikler hızlı ekonomik gelişimi sağlayabilir. Avrupa Birliği’ndeki ticaret anlaşmaları sayesinde ülkeler özgürce ticaret yapabilmiş, böylece olabilen en optimal şekilde gelişebilmişlerdir. İttifakların sağladıkları avantajlar günümüzde hala görülebilmektedir.

Nükleer Silahlar Dünyayı Yeni Savaşların Eşiğine Mi Getirdi Yoksa Daha Büyük Savaşların Çıkmasını Mı Önledi?

Nükleer silahlar hem yeni savaş risklerinin ortaya çıkışına sebep olmuş hem de büyük devletler arasında savaş çıkmasını engelleyici etkiye sahip olmuştur. Nükleer silahlar yüzünden ortaya çıkan büyük bir savaş olmasa da nükleer silahların geliştirilmesi ülkeler arasında yüksek gerginliklere sebep olmuştur. Bunların arasında İran – Amerika, Amerika – Sovyetler Birliği ve Pakistan – Hindistan arasındaki gerilimler yer almaktadır. Bu gerilimlere rağmen Soğuk Savaş sürecinde iki süper güç arasında hiç direkt çatışma yaşanmamasının sebebi de nükleer silahlardır. Nükleer silahların devletleri karşılıklı yok olma riski içine sokması savaşların başlamasını engellemiştir. İki süper güç de nükleer savaşın kendileri için de yok olma anlamına geldiğini bildiği için nükleer silah kullanmamak üzerine politika izlemişlerdir. Nükleer silah sahibi ülkeler bu güçlerini onlara saldırı yapılmasını engelleyen bir korkutucu öğe olarak kullanmaktadır.

II. Dünya Savaşı’nın Sebep Olduğu Yıkımın Batı Demokrasisindeki Olumsuz Etkilerini Yorumlayınız.

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkım Batı demokrasilerini hem ekonomik hem de politik açıdan olumsuz etkilemiştir. Yüksek maddi ve can kayıpları veren Avrupa ülkeleri yeniden gelişmek için uzun bir süreçten geçmek zorunda kalmış, Amerika’ya bağımlı hale gelmişlerdir. Savaş sonrası düşünce biçimi ve yeni güç dengeleri demokrasiyi politik açıdan da zedelemiştir. Almanya gibi pek çok demokrasi sahibi ülke Sovyetler Birliği’nin etki alanına girerek demokrasilerini kaybetmişlerdir. Sovyetler Birliği’nden direkt olarak etkilenmeyen Amerika gibi ülkelerde ise devlete ihanet adı altında Komünist politikacılar yargılanmış ve düşünce özgürlüğü kısıtlanmıştır. Senatör McCarthy’nin etkisiyle gündeme oturan Kızıl Tehlike pek çok suçsuz insanın sadece kendi düşüncelerini belirttikleri için idam edilmesine sebep olmuştur.

SSCB Tehdidine Karşı Batı Savunmasında Türkiye ve Yunanistan’ın Önemli Olmasının Nedenleri Neler Olabilir?

Türkiye ve Yunanistan’ın Amerika’nın Sovyetler Birliği’ne karşı politikasındaki öneminin pek çok sebebi olsa da bu sebeplerden en büyükleri coğrafi sebeplerdir. Türkiye boğazların kontrolüne sahipken Yunanistan Ege Denizi’nin kontrolüne sahiptir. Bu yollar Rusya’nın sıcak denizlere direkt açılışının en kolay olduğu yollardır. Amerika’nın Rusya’nın sıcak denizlere inişini zorlaştırması dünya genelindeki deniz hakimiyetini sağlaması için önemlidir. Bunun yanı sıra Yunanistan ve Türkiye Amerika’nın Rusya’ya en yakın dostlarındandır ve Türkiye’nin Rusya’ya yakınlığı Amerika’ya askeri üstünlük sağlamaktadır. Amerika Türkiye’ye füze ve diğer silahlarını yerleştirerek Rusya’yı menzili içinde tutmayı başarmıştır. Balkanların tamamı Komünizm etkisi altındayken Yunanistan’ı da kaybetmek Amerika için stratejik bir yenilgi olacağından bu iki ülke özellikle korunmuştur.

İngiltere Başbakanı Churchill SSCB İçin “Demir Perde” Tabirini Kullanarak Neyi Anlatmaya Çalışmıştır?

Winston Churchill’in bahsettiği demir perde Doğu ve Batı blokları arasındaki sosyal, ekonomik, politik ve bilgi esaslı ayrımı belirtmektedir. Sovyetler Birliği dış dünyaya bilgi aktarımını keserek iç politikası hakkında bilinmezlik yaratmıştır. Doğu ve Batı arasındaki ayrım o kadar nettir ki adeta bir demir perde sınırların arasına çekilmiştir. Arkasında ne olduğu görülmeyen demir perde hem insan hem bilgi geçişini engellemekte, Sovyetler Birliği’nde gerçekleşen insan hakları ihlalleri ve askeri hazırlıkları gizlemektedir. Bu demir perde Soğuk Savaş boyunca iki blok arasındaki ayrımı belirtmek için kullanılmıştır. Soyut bir konsept olarak başlayan demir perde sınırlar arasında yapılan fiziki ayrımların arttırılması ve Berlin Duvarı’nın inşaatı ile somutlaşmıştır.

ABD’nin Dış Politikası Açısından Türkiye ve Yunanistan’ın Önemi Nedir?

Bu sorunun cevabı “SSCB Tehdidine Karşı Batı Savunmasında Türkiye ve Yunanistan’ın Önemli Olmasının Nedenleri Neler Olabilir?” sorusu ile aynıdır. Türkiye ve Yunanistan’ın Amerika’nın Sovyetler Birliği’ne karşı politikasındaki öneminin pek çok sebebi olsa da bu sebeplerden en büyükleri coğrafi sebeplerdir. Türkiye boğazların kontrolüne sahipken Yunanistan Ege Denizi’nin kontrolüne sahiptir. Bu yollar Rusya’nın sıcak denizlere direkt açılışının en kolay olduğu yollardır. Amerika’nın Rusya’nın sıcak denizlere inişini zorlaştırması dünya genelindeki deniz hakimiyetini sağlaması için önemlidir. Bunun yanı sıra Yunanistan ve Türkiye Amerika’nın Rusya’ya en yakın dostlarındandır ve Türkiye’nin Rusya’ya yakınlığı Amerika’ya askeri üstünlük sağlamaktadır. Amerika Türkiye’ye füze ve diğer silahlarını yerleştirerek Rusya’yı menzili içinde tutmayı başarmıştır. Balkanların tamamı Komünizm etkisi altındayken Yunanistan’ı da kaybetmek Amerika için stratejik bir yenilgi olacağından bu iki ülke özellikle korunmuştur.

Doğu Bloku’nun Dağılmasına Rağmen NATO’nun Hâlâ Varlığını Sürdürmesinin Sebepleri Nelerdir?

Her ne kadar Varşova Paktı dağılmış olsa da Rusya hala güçlü bir ordu varlığına sahiptir. Doğu Avrupa’da yeniden Rusya yayılmacılığı ile karşı karşıya kalmak istemeyen Amerika NATO’nun dağılmasını desteklememiştir. Bunun yanı sıra NATO’nun üyelere sağladıkları götürdüklerinden daha fazladır ve birliğin dağıtılmasına sebep olacak net bir neden yoktur. İşlevini halen yerine getirmeye devam eden NATO dağılma ihtiyacı duymamış, gücünü Afganistan gibi başka ülkelerde kullanarak Birleşmiş Milletler’in etkili çalışmayan barış güçlerinin yerini almıştır. NATO hala üyelerini dış saldırılardan korumakta ve savaş olasılıklarını azaltmaktadır. Eski Varşova Paktı üyelerinin de NATO’ya katılımı ile Rusya’nın karşı koyamayacağı bir güç haline gelmiştir. Yakın zamanda dağılması öngörülmemektedir.

ABD’nin Türkiye’nin NATO’ya Katılmasını İstemesiyle Türkiye’nin NATO’ya Katılmak İstemesinin Gerekçeleri Aynı Mıdır?

Amerika’nın Türkiye’nin NATO’ya katılmasını istemesinin sebepleri ile Türkiye’nin katılma sebepleri aynı sorun üzerine odaklansa da farklı açılardan görülmektedir. İki ülke de Sovyetler Birliği’ne karşı duydukları korkudan ötürü üyeliği desteklemişlerdir. Amerika Rusya’nın boğazları kontrol ederek güç kazanmasından korkmakta ve Türkiye’nin komünizme düşmesi sonucunda domino etkisiyle Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerinin de Sovyetlere katılmasını engellemek istemektedir. Türkiye’nin NATO’ya katılmasındaki asıl sebep ise Sovyetler Birliği tarafından işgal edilme şansını azaltmak istemesidir. İkinci Dünya Savaşı’nda Amerika’nın yanında bulunan Türkiye Amerika destekçisi Demokrat Parti yönetiminde NATO’ya katılarak Batı bloğuyla ilişkilerini sağlamlaştırmış, kendini korumaya almıştır. Daha önce Karadeniz bölgesinde gerçekleşen işgallerden ötürü Rusya’ya güven duymayan Türkiye’nin bu pozisyonu alması beklenmedik değildir.

Kore Savaşı’na Katılmış Bir Türk Askerinin Ailesine Yazdığı Mektubu Okuyarak, Savaşın Asker Üzerindeki Duygusal Etkisini Tartışınız.

Ailesinden ayrılmak zorunda kalan asker bu durumdan dolayı üzgün ve ailesine özlem duymaktadır. Buna rağmen Kore’ye iyi bir amaç uğruna gittiğini düşünmekte ve sonunda iyi şeyler başararak döneceğine inanmaktadır. Bu asker gibi pek çok asker Türkiye’den Kore’ye güzel niyetler ile gitmiş ve orada Koreliler ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Bu tür anılar hakkında Ayla gibi pek çok film ve diğer sanat eserleri bulunmaktadır. Tabii ki her asker savaşa duygulu ve mutlu şekilde gitmemiştir ancak yine de milliyetçilik ve güç duygularının birleşimi pek çok askerin Kore’ye umut ile gitmesine sebep olmuştur. Bahsedildiği gibi askerler giderken üzgün olsalar da geri dönecekleri günün hayalleri ile görevlerini yerine getireceklerdir.

Marshall Planı Doğrultusunda Yapılan Ekonomik Yardımların Türk Ekonomisine Etkilerini Tartışınız.

Her ne kadar Türkiye Marshall Yardımları’ndan çok yüksek bir miktar elde eden ülkelerden olmasa da yardımlar ekonomide anlık bir rahatlamaya sebep olmuşlardır. Bu ekonomik yardımların hem olumlu hem olumsuz etkileri olmuştur. Olumlu etkilere örnek olarak açlık ve yoksullukta azalma ve İkinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu yokluktan sonra temel ihtiyaçların karşılanmasında destek verilebilir. Bunun aksine olumsuz örnek olarak Amerika’ya ekonomik bağımlılık ve inovasyonda yavaşlama verilebilir. Türkiye ihtiyaç duyduğu teknolojik parçalar ve işlenmiş gıda öğünlerini Amerika’dan ucuza temin edebildiği için yerel üreticiler bu ürünlerde yatırımlardan kaçınmışlardır. Süt tozu gibi ürünlerin gelişi hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemiş, küçülen süt sektörü Amerika’ya bu ürünlerde bağımlılığa sebep olmuştur.

Bir Vatandaşın Mektupla Başbakana Ulaşabilmesi Halk ile Yönetici İlişkileri Açısından Nasıl Bir Etki Yaratır? Tartışınız.

Vatandaşın başbakana mektup gibi basit bir araçla ulaşabilmesinin birçok faydası vardır. Bu faydaların başına devlet ve halk arasındaki kopukluğun azalması gelir. Başbakan birinci elden halkın sorunlarını görebilmekte, böylece yaptığı hareketlerde ve verdiği kararlarda daha dikkatli ve adil olabilmektir. Başbakanın bu kadar ulaşılabilir olması aynı zamanda halkın demokrasiye olan inancını arttırmakta ve toplumsal mutluluk ve güven ortamını oluşturmaktadır. Halk ve devlet arasındaki iletişimin koptuğu pek çok devlet diktatörlük benzeri rejimlerin etkisi altına girmektedir. Bunun aksine örnek olarak direkt demokrasi olan İsviçre gibi ülkelerdeki toplumun demokrasiye güven oranlarının yüksekliği gösterilebilir. Toplum devleti ne kadar kolay etkileyebiliyor ise o kadar sağlıklı bir demokrasi oluşmaktadır.

Yabancı Sermayenin Bir Ülkeye Yatırım Yapmasının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Neler Olabilir?

Yabancı yatırımcının ülke ekonomisine etkileri yatırımın yapılma koşullarına bağlı olarak hem olumlu hem olumsuz olabilir. Olumlu etkilere örnek olarak ekonomik gelişme, iş imkanları, refah artışı ve yatırımın düzgün kullanılması durumunda yerel inovasyon verilebilir. Eğer yatırımcının yatırımı monopoli yaratmayacak şekilde kullanılırsa getirilen para ve bilgi gelecekte yeni şirketlerin kurulması için kullanılabilir. Bu tür ülkelere Singapur örnek verilebilir. Bunun aksine kötü kullanılan yabancı yatırımlar yatırımcının bir sektörün tamamını yarışmada geçmesi ve tüm küçük şirketleri iflas ettirerek monopoli kurması anlamına gelebilir. Eğer tüm sektörler yabancı yatırımcılar tarafından kullanılırsa ülke ekonomik olarak özgür olamaz ve hızlı gelişemez. Yabancı yatırımcının zorunda tuttuğu refah seviyesi ve çalışma koşullarına bağlı kalmak zorunda kalır. Bu tür ülkelere Bangladeş örnek verilebilir.

Dönemin Sosyal ve Ekonomik Koşullarının Sanatsal Faaliyetlere Nasıl Yansıdığını Araştırıp Tartışınız.

2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’sinin sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları sanatı büyük bir miktarda etkilemiştir. Köyden kente geçiş ile yabancılaşma artmış, yazarlar yalnızlık ve aylaklık gibi modernizmle bağdaşan konuları ele almaya başlamışlardır. Bu senelerde Batı stili Türk edebiyatı hızla gelişmiştir. Önce Garip akımının, sonra da İkinci Yeni akımının ortaya çıkışıyla Türk edebiyatı yeni ve daha önce bu dilde denenmemiş teknik ve konularla karşılaşmıştır. Tek partili dönemden çıkış ile devleti eleştirmek mümkün olmuş, bazı edebi eserler bu konuya odaklanmıştır. Müzik alanında Amerikan etkisi Jazz ve Rock ‘n Roll ile hissedilmeye başlanmıştır. Bunların yanı sıra Sinema sektörü hızla gelişmiş, Yeşilçam sinemasının temelleri atılmıştır.

Aşağıdaki Resmi İnceleyerek Koreli Küçük Kız Ayla’nın Hikâyesinden Türk Askerinin Savaşta Bile Yaşattığı İnsani ve Millî Değerleri Yorumlayınız.

Ayla Filmi
Koreli Küçük Kız Ayla (Kim Eunja)

(Bu Soru Sayfa 193’teki Metne ve Resme Göre Yanıtlanmıştır.)

Her ne kadar savaş ortamında olsa da Türk askeri her zaman ahlaki ve insani değerlere verdiği önemi göstermiştir. Kore’de savaşan Türk askeri Süleyman Dilbirliği anne ve babası ölen Kim Eunja’yı koruması altına almış, 15 ay boyunca Kore’de Ayla adını verdiği küçük kıza bakmıştır. Normalde savaşta çoğu zaman kendi ülkesinin çocuklarını bile ölüme göndermeye hazır olan pek çok devlet varken Türk askeri başka halkların çocuklarına babalık yapmış, milli değerlerimizi ve ahlaki standartlarımız dünyanın gözleri önüne sermiştir. Bu deneyim hem Ayla hem de Süleyman için o kadar önemli olmuştur ki 60 yıl sonra tekrar Güney Kore’de bir araya gelerek hasret gidermişlerdir. Ayla Türk halkının tamamını ailesi olarak gördüğünü söylemiştir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi ders kitabının altıncı ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Yukarıdaki Parçayı İnceleyip DP Döneminde Takip Edilen Ekonomi Politikası Hakkında Değerlendirme Yapınız.

Tarıma önem verilmiştir. Demokratik Parti tarımsal gelişimi sağlamak için devletin sahip olduğu toprakların bir kısmını dağıtmış, meraların da bir kısmını ekin alanına çevirmiştir. Tarımda makineleşme için de büyük adımlar atılarak üretim hızlandırılmıştır.

II. Dünya Savaşı Sonrasında Ülkenin Ekonomik Kalkınması İçin Sizce Ne Gibi Farklı Önlemler Alınabilirdi?

Amerika’daki ikinci sanayi devriminin ardından üretim ve teknoloji dünyada çok daha hızlı gelişmeye başlamış ve tarımın yanı sıra birçok alan ortaya çıkmıştır. Bu değişimin içine girebilmek için teknoloji eğitimleri verilip ileride Türkiye’nin kendi makinelerini üretmesi sağlanabilirdi. Tarım için modern tarım teknolojilerinin doğru ve verimli kullanımı için yurt dışına çiftçiler gönderilip dönünce ülkede eğitim verebilirlerdi.

Yabancı Uzmanların Türkiye’de Sanayi Yerine Tarım Alanında Yatırım Yapılmasını Önerme Sebepleri Nelerdir?

Sanayi için gereken ekonomik altyapı ve eğitim tarım için olduğu kadar güçlü değildi. Ayrıca halihazırda topraklarımız verimli ve tarıma uygundu. Var olan potansiyeli kullanmak daha mantıklıydı.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

II. Dünya Savaşı’nda ABD ve SSCB Müttefik Devletler Olmalarına Rağmen Savaştan Sonra Bu İki Devletin Karşı Karşıya Gelmelerinin Nedenleri Nelerdir?

İki ülkede birbirini ve yönettikleri blokları birbirine tehdit olarak görmüştür. Batı ülkelerindeki anti komünist kapitalist sistem, Sovyetlerin komünist ve liberal olmayan sosyoekonomik yapısıyla çakışmıştır.

II. Dünya Savaşı’ndan Sonra SSCB’nin Türkiye’den İstekleri Karşısında Türkiye Nasıl Bir Politika Takip Etmiştir?

Sovyetler Türk Dostluk Antlaşması’nı yenilemeyi reddetmiş, buna ek olarak toprak ve üs istemişlerdir.

Varşova Paktı’nın Kurulma Amacı Nedir?

Sosyalist ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve siyasi bir birlik oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

1945-1960 Yılları Arasında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Yaşanan Değişiklikler Nelerdir?

NATO’ya ve Birleşmiş Milletler’e üye olunmuştur. Bağdat Paktı kurulmuştur. Osmanlı’dan kalan borçlar kapatılmıştır. Köy Enstitüleri ve Halkevleri kapatılmış, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu çıkarılmıştır.

Demokrat Partinin Kurulmasının Türk Siyasal Hayatındaki Önemini Açıklayınız.

Çok partili siyasi hayata geçirilerek demokratik değerler güçlendirilmiştir. Kurulduğundan dört yıl sonraki seçimleri kazanarak 27 yıllık tek partili dönemi kapatmıştır.

Aşağıdaki Tabloda II. Dünya Savaşı Sonrası Doğu Bloku ve Batı Bloku Tarafından Kurulan Kuruluşlar Yer Almaktadır. Tabloya Göre Soruları Cevaplayınız.

Tablodaki Kuruluşların Etkinlik Sahalarına Bakarak Her İki Blokun Birbirleriyle Mücadelede Hangi Alanlarda Daha Çok Rekabet Ettikleri Söylenebilir? Neden?

Tablodaki kuruluşlara bakıldığında bu kuruluşların genel olarak siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda rekabet ettiğini görebilirsiniz çünkü bu üç alan bir devletin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bu yüzden de her blok her biri için bir kuruluş açmıştır. Böylece her iki blok da her alanda birbirleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelebilmiştir. Bu iki blok da bu alanlardaki rekabetlerine göre hangilerinin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışmışlardır. Bu yüzden de her iki bloğun da üç alanda da iyi olması gerekir.

Her İki Blokun Birbirleriyle Mücadelede Kurdukları Kuruluşlardan Hangisi Diğerlerinden Daha Öne Çıkmış Olabilir? Neden?

Her iki bloğun da askeri alandaki kuruluşları olan NATO ve Varşova Paktı diğer alanlardaki kuruluşlardan daha öne çıkmış olabilir çünkü askeri çok önemli bir alandır. Örneğin kendi ülkenizi savunmak için veya başka bir yere saldırmak için askeri gücünüzün çok iyi olması lazım ve eğer bir savaş kaybedersiniz ülkeniz sonu bile gelebilir, bu yüzden askeri çok önemlidir. O dönemlerdeki doğu ve batı bloğu arasındaki gerilimi de düşündüğümüzde askeri alandaki kuruluşların diğerlerinden daha çok öne çıktığını düşünebilirsiniz.

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

11. E
12. B
13. C
14. B
15. D
16. A
17. E
18. C
19. B
20. D


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları destek@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

İlgili Yazılar
Yorum Yapın

İlk Siz Haberdar Olun!
E-posta adresinizi girin, yeni içeriklerimiz e-posta adresinize gelsin.