12. Sınıf

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 8. Ünite (2021-2022)

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 8. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 8. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 8. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 8. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 8. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının sekizinci ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya, iki kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının sekizinci ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 8 kavramı yanıtladık.

Abluka Nedir?

Abluka bir ülkeyi, bir şehri, veya herhangi bir yerin dışarıyla olan bütün bağlantısını zorla kesmek.

İç Savaş Nedir?

Bir ülkenin vatandaşlarının çeşitli kutuplaşmalar nedenleriyle birbirleriyle çatışmalarıdır.

İnsani Yardım Nedir?

Bir felaket atlatmış ya da kötü bir durumda olan bir ülkeye başka bir ülkenin insanlık adına yaptığı yardımdır.

Koalisyon Nedir?

İki veya daha fazla kurumun ortak bir amaç uğruna geçici bir süreliğine birlikte çalışmalarıdır.

Millî İrade Nedir?

Halkın yönetimde söz sahibi olması anlamına gelmektedir. Demokrasinin var olduğu, cumhuriyetle yönetilen ülkelerde halk hiçbir baskı altında kalmadan isteğini ortaya koyar ve milli iradeyi sergiler.

Mülteci Kampları Nedir?

Ülkelerinden herhangi bir nedenden ötürü ayrılmak zorunda kalmış insanların barınma ihtiyaçlarını gidermek için yaratılmış geçici yerleşim alanlarıdır.

OHAL Nedir?

Olağanüstü hâl yönetimde sıkı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunda ülkenin yönetimde aldığı tavırdır. OHAL’e doğal afetler, ekonomik krizler, hastalıklar gibi bir çok durum neden olabilir.

Toplu Göç Nedir?

Bir bölgede yaşayan insanların toplu bir halde o bölgeyi terk edip başka bir bölgeye yerleşmeleridir.

 

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının sekizinci ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 5 soruyu yanıtladık.

Askerî Darbeler Türkiye’ye Hangi Alanlarda Zarar Vermiştir?

Askeri darbeler ilk önce milletin egemenliğine yani iradesine zarar veren girişimlerdir. Bu girişimler devletin siyasi düzenini değiştirmeyi hedef almakla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel her alanını kötü bir şekilde etkilemektedirler. Yanı sıra silahın gücünü devleti yönetmekte kullanmayı amaçlayan darbeciler yıllar içinde bir sürü katliamlara yol açmışlardır. Ülkemizde demokrasini gelişimini olumsuz yönde etkilemiş olan darbeler, ülkenin ekonomisine zarar vermiştir. Milletin devlete ve askeri güçlere olan inancını ve güvenini sarsan darbeler, bir kaçak yapılanmanın var olduğu endişesini halka yaşatır. Türkiye’de TBMM’ye ve halka yöneltilen silahlar halkın egemenliğini yok saymıştır. Türk ekonomisini sıkıntıya sokmalarının yanı sıra, tarihiminiz kara gerçekleri olarak yer edinmişlerdir.

Ekonomik Krizlerin Sebepleri Neler Olabilir?

Konjonktürel, organizasyon dışı nedenler ekonomik krizlere neden olabileceği gibi, organizasyon içi nedenlerde ekonomik krizlerin sebepleri arasındadır. Her zaman ekonomik nedenlerden kaynaklanmayacakları gibi, ekonomik krizler öngörülemeyen beklenmedik olaylardan ötürü de yaşanabilir. Bu olayların başında doğal afetler (sel, deprem, tsunami vb.) gibi olağandışı olaylar vardır. Bu organizasyon dışı olayların yanı sıra, siyasal, ekonomik, teknolojik ve ekolojik değişimler ekonomik krizlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Siyasal hükümetteki krizler ve değişiklikler, askeri darbeler gibi siyasal olaylar; üretim, arz talep dengesi, işsizlik ve istihdam gibi ekonomik değerlerdeki beklenmedik değişimler; bilgi ve teknolojik alanlarda yenilikler ekonomik krizlere yol açabilir. Bu gibi nedenlerin varlığı ekonomik krizlerin yaşanmasının olasılığını arttırırken, bu nedenleri yokluğu bu şansı azaltır.

Terörle Hangi Alanlarda Mücadele Yürütülür?

Türkiye stratejik konumu ve küresel gücüyle yıllar içinde birçok terörizm savaşı vermiş bir ülkedir. Tecrübeyle hareket etmesinden ötürü sadece savunma alanında değil daha birçok farklı alanda mücadelesini vermektedir. Kapsamlı ve stratejik politikalarla terörle mücadele eden Türkiye, terörün kaynağını hedef almaya çalışır. Terörle mücadelede askeri ön planda olmak üzere, siyasi, hukuki ve sosyal önlemler de alan ülkemiz başarıyla terörle mücadele etmektedir. Terörle fiziki savaşta askeri önlemler alan Türkiye gerek yurt içi gerek yurt dışı terör operasyonlarıyla terörü etkisiz hale getirmeye çalışır. Olağan Üstü Hal uygulamasının gerektiği durumlarla uygulanmasıyla hukuki önlemler alan Türkiye, terörle mücadele hakkında çıkarılan yasalarla siyasal önlemler ve yaptırımlar getirmektedir. Ve en önemlisi olarak ülkemiz halkı terörle mücadele konusunda bilinçlendirerek farkındalığı sağlar.

Türkiye’nin AB’ye Üye Olması Ne Gibi Kazanımlar Sağlayacaktır?

Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olması sosyal yaşamdan devletin yönetimine kadar her alanda değişimi ve beraberinde bir sürü kazanımı getirir. Gelişmelerin büyük bir çoğunluğu insan haklarında yaşanacak olup insanların refahını arttırmaya yönelik uygulamalar artacaktır. Türkiye insan haklarını genel olarak koruyan bir ülke olsa da bazı azınlıkların haklarının korunumu AB’ye üye olmakla birlikte sağlanabilir. Engelli vatandaşların, kadınların ve çocukların sahip olduğu hakların artması ve korunması AB’ye üye olunmasıyla sağlanacaktır. Üreticinin iş şartlarının geliştirilmesi ülkenin ekonomisinin kalkınmasına yol açarken tüketici konumundaki vatandaşların ekonomik kaygıları giderilir. Eğitimde ülkenin genç beyinlerinin Avrupa’daki eğitim kurumlarına erişimi kolaylaşırken uzun vadede ülkenin kalkınmışlığının arttırılması sağlanır. Siyasi düzensizliği ortadan kaldırarak ülkeyi sağlam temellere dayandırır.

 

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının sekizinci ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Bir Ülkenin Ekonomik Kalkınmasıyla Siyasi İstikrarı Arasında Bir Bağlantı Var Mıdır? Paylaşınız.

Bir ülkenin siyasal alandaki başarısı ve düzeni o ülkenin bütün alanlarını etkilemekte olup siyasal istikrara sahip olan ülkeler diğer alanlarda kalkınmayı başarmıştır. Bahsedilen bu alanlardan bir de ekonomik alandır. Ülkenin ekonomik alandan kalkınmasını siyasal istikrarla doğru orantılı olup düzgün ve gelişmiş ekonomi başarılı siyasal stratejilerin belirtecidir. Eğer ülkenin başındaki hükümet ekonomik alanlarda düzenlemeler yapıp hem üreticinin hep de tüketicinin refahını sağlamayı hedeflerse ekonomik kalkınmayı sağlamak adına bir adın atmış olur. Ülkenin siyasal birimlerinin hem yurtiçinde hem yurtdışında uyguladığı düzenlemeler ve takındığı tavırlar ülkenin ekonomisini belirleyen faktörlerdir. Öbür yandan, ekonomi siyasal istikrar dışında daha bir sürü faktörden etkilenmekte olup temelinde yöneticilerin bir sonraki adımına bağlı olarak değişim gösterir.

Terörle, Silahlı Güçler Dışında Nasıl Mücadele Edilebilir? Öğreniniz.

Türkiye stratejik konumu ve küresel gücüyle yıllar içinde birçok terörizm savaşı vermiş bir ülkedir. Tecrübeyle hareket etmesinden ötürü sadece savunma alanında değil daha birçok farklı alanda mücadelesini vermektedir. Kapsamlı ve stratejik politikalarla terörle mücadele eden Türkiye, terörün kaynağını hedef almaya çalışır. Terörle mücadelede askeri ön planda olmak üzere, siyasi, hukuki ve sosyal önlemler de alan ülkemiz başarıyla terörle mücadele etmektedir. Terörle fiziki savaşta askeri önlemler alan Türkiye gerek yurt içi gerek yurt dışı terör operasyonlarıyla terörü etkisiz hale getirmeye çalışır. Olağan Üstü Hal uygulamasının gerektiği durumlarla uygulanmasıyla hukuki önlemler alan Türkiye, terörle mücadele hakkında çıkarılan yasalarla siyasal önlemler ve yaptırımlar getirmektedir. Ve en önemlisi olarak ülkemiz halkı terörle mücadele konusunda bilinçlendirerek farkındalığı sağlar.

Türkiye’de Askerî Darbelerin Hepsi Aynı Yöntemlerle Mi Yapılmıştır? Araştırınız.

Askeri darbeleri silahlı kuvvetler tarafından milletin iradesine karşı yapılan her türlü başarılı ya da başarısız müdahaleler olarak tanımlarsak, yıllar içinde yöntemlerine göre bir sürü müdahale gerçekleşmiştir. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askerî darbeleri demokrasiyle göreve gelmiş hükümetleri yok sayarak zorla yönetime el koyarken 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 darbeleri direk olarak yöneticileri görevinden etmemiş ya da edememiş olup Türkiye’de demokrasinin gelişimine zarar vermiştir. 28 Şubat 1997 müdahalesi silah zoruyla gerçekleştirilirken, 27 Nisan 2007 TSK güçleri tarafından yazılı bir tehditle gerçekleşmiştir. 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 müdahaleleri halkın müdahaleleriyle engelenmiştir.

Ekonomik Sorunları Çözmek İçin Kısa Mı Yoksa Uzun Vadeli Mi Yaklaşımlar Daha Etkili Olur?

Ülkenin yöneticileri ekonomik bir problemle karşı karşıya kaldıklarında çeşitli olası stratejiler masaya yatırılır. Bu stratejilerin uzun vadeli ya da kısa vadeli olanlarının farklı etkileri olduğu gibi farklı efektifliğe sahiptirler. Kısa vadeli çözümler anlık rahatlamalar sağlarken uzun vadeli çözümlerin etkisi daha sonradan hissedilse de kalıcı ve daha efektiftir. Kısa vadeli çözümler durumu iyiye götürüyormuş gibi bir yanılsama yaşatırken uzun vadeli çözümler sorunun kökten çözümüne odaklandığı için değişimi sağlarken süreci uzatır. Öbür taraftan kısa vadeli çözümler o spesifik sorunu çözecek güçte olsa bile bu sorunun ilerde tekrarlanmayacağının garantisini ancak uzun vadeli uygulamalar verebilir. Bu nedenle yöneticilerin uzun vadeli çözümleri seçmeleri ham efektif hem stratejiktir.

Siyasi Krizler Ekonomik Krizleri Nasıl Başlatır?

Bir ülkenin düzeni siyasi istikrarındaki başarısıyla doğru orantılıdır. Düzgün siyasi politikaların uygulanması ve benimsenmesi diğer alandaki başarıları beraberinde getirir. Eğer bu siyasal düzen sağlanamazsa ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda problemler boy göstermeye başlayabilir. Ekonomi öncelikli olmakla birlikte, çeşitli problemler şiddetle yaşanır. Siyasi düzlemdeki basit bir çatışma büyük ekonomik krizlerin oluşmasına sebep olacak kıvılcıma neden olabilir. Yanlış bir politikanın izlenmesi büyük sorunlara yol açarken bu sorunların çözümü gene siyasal stratejilerle elde edilir. Bu gibi sorunlar ortaya çıkmadan ülkenin yöneticileri siyasal ayağı sağlam tutarsa bu sorunların gerçekleşme olasılığı başından düşürülür. Siyasi krizlerin ekonomik krizleri başlattığı bir gerçek olup bunun dışında bir sürü şey ekonomik krizlere neden olabilir.

Kişi Başına Düşen Yıllık Gelirin Artmasının Ekonomiye Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Kişi balına düşen yıllık gelir bir ülkenin vatandaşlarının ekonomik refahını yansıtan bir veridir. Ülkede ekonomik anlamda yapılan her uygulananın sonuçlarının yansıdığı bu verinin artması ülkenin ekonomisine olumlu bir katkı sağlamaktadır. İşsizlikle ters orantılı olup kişi başına düşen yıllık gelirin arışıyla işsizliğin azalttığı görülmektedir. Üreticiyi ve tüketiciyi direkt olarak etkileyen bu değerin artışı ülkede alım ve satımı kolaylaştırırken ekonomiyi geliştirir. Gelişen ekonomiyle uluslararası düzeyde daha iyi ilişkiler kurulur. Bu ilişkiler ülkenin saygınlığını ve başarısını arttırırken bunun geri dönütünü hem kendi içindeki gelişmelerle hem de dışarıdaki ilişkilerindeki başarısıyla kanıtlar. Ülkenin ekonomisini oluşturan vatandaşların bu olaylardan olumlu yönde etkilenmesi ülkenin ekonomisine sonunda daha da olumlu bir dönüş yaşatır.

Atatürk’ün Bu Görüşü Doğrultusunda Halkın Kendi İradesi ve Demokratik Yolla Seçtiği Yöneticilerinin Silah Gücü ile Tehdit Edilmesini Demokrasi ve İnsan Hakları Bakımından Yorumlayınız.

Darbeler silahın ve askerin fiziki gücünü kullanarak, Atatürk’ün de dediği gibi, “dünyanın en kuvvetli ilkesi” olan millet egemenliğinin yok edilmeye çalışıldığı eylemlerdir. Milletin egemenliği ve iradesi mutlak ve evrenseldir. Bu tür bir kuvvet yalnız ve yalnız o ülkenin vatandaşlarının elinde olup zorla alınmaya çalışılamaz. Bu gibi müdahaleler meydana geldiğinde vatandaşın gücü yok sayılıp ülkenin demokratik gelişimlerine zarar verilir. Atatürk’ün de belirttiği gibi bir vatanı yönetme kudreti yalnızca halka aittir. Bu kudretin halkın elinden alınması mümkün olmasa da alınması durumunda bu kudret gücünü ve değerini kaybeder. Bu güce zorla sahip olan veya olmaya çalışan her kimse milletin kudretine hakaret etmiş olur.

Siyasi Partilerin Kapatılması Demokrasi ile Bağdaşır Mı?

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezi olup fazla ve çeşitliliği durumunda milli iradenin o ülkedeki değerini yansıtır. Partilerin kapatılması ülkeyi tek parti rejimine yönlendir ve bir seçimi ortadan kaldırarak milletin iradesini yok sayar. Partiler vatandaşların fikirlerinin yansıması olarak ortaya çıkmakta olup bu fikirlerin benimsenmesi durumunda büyüyüp gelişen yapılardır. Bu yapıların kapatılması halkın sesine bir sansür niyetindedir ve demokrasiye tamamıyla aykırıdır. Demokrasiyle bağdaşmayan bu hareketin olağandışı durumlar dışında gerçekleştirilmemesi gerekirken hükümetin demokrasinin zenginleşmesi için parti kurma eyleminde kolaylık sağlaması gerekmektedir. Azlığı durumunda tek düzeliği ve sıkıntılı bir dönemi beraberinde getirirken fazlalığı durumunda farklı perspektifleri, düşünce özgürlüğünü ve demokrasiyi beraberinde getirir. Bu nedenle partiler kapatılmak yerine kurulması teşvik edilmelidir.

Darbeci Askerlerin Türk Milletinin Sembolü Olan TBMM’yi Bombalaması Nasıl Değerlendirilebilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasiyi var eden cumhuriyetin en büyük sembollerindendir. Halkın iradesiyle ülkenin yönetildiği TBMM milli iradenin merkezidir. Bu hayati merkezin darbeci güçler tarafından harap edilmesi önce milli iradeye sonra yöneticilere bir hakaret niteliğindedir. Milletin kendi iradesiyle seçip göreve getirttiği yöneticilerin çalıştığı meclisi silah zoruyla etkisiz hale getirmek ülkeye can veren bir damarı kesmek gibidir. Bu damarın kesilmesi demokrasiye ve cumhuriyete karşı işlenen büyük bir suçtur. Milletin iradesini yok sayan yönetime zorla müdahil olmaya çalışan silahlı kuvvetler TBMM’yi hedef alarak aslında amaçlarını ve isteklerini apaçık bir şekilde ifade ederler. Millet ise tüm müdahalelere rağmen iradesine kavuşmayı arzulayacağından TBMM’nin bombalanması veya harap edilmesi boşunadır.

Atatürk’ün Bu Değerlendirmesini 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Direnen Halkı Göz Önünde Tutarak Değerlendiriniz.

15 Temmuz Darbe Girişimi tarihte daha önce görülmeyen bir dayanışmayla etkisiz hale getirildi. Bu başarı yalnız o gece sokaklara çıkıp canını vatanı için veren, yaralanan ve darbeci güçlere her türlü karşı gelen halkındır. Atatürk’ün sözünde de gördüğümüz gibi vatanımız için ölmek yapılacak hiçbir şey kalmadığında yapılması mümkün olan en onurlu harekettir. Vatanı için ölmeyi göze alan kahramanlar asla maddi anlamda ölmez ve akıllarda yaşar. İnsanı duygularla, namusu ve şerefiyle kendini feda edip ölen insan vatanı tarafından hep yaşatılır, yüceltilir. Çünkü o artık bir kahramandır. Bu vatan bu kahramanları hiç unutmadı, 15 Temmuz’da ülkenin haysiyetini kendi canından önce tutan kahramanlarımız Atatürk’ün de dediği gibi unutulmayacak.

Terör Saldırılarının Medyada Tüm Detayları ile Verilmesi İnsan Psikolojisinde Nasıl Bir Etki Oluşturur?

Terör saldırıları insanlık dışı eylemler olup her çeşit insana verdiği fiziki zararın yanında bir sürü psikolojik zorlukları beraberinde getirir. Terör saldırıları 7’den 70’e herkesi etkilemekte olan dünyanın acı bir gerçeğidir. Bu olayların tüm detaylarıyla taşınması üzücü ve mental açıdan zor olsa da bunların bilinmesi, görülmesi, duyulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde gelecek nesli bu konuda tavır almasını sağlayabiliriz. Gerçekler ne kadar acı olsa da haberlerin titizlik ve şeffaflıkla iletilmesi aynı zamanda gazetecilik ve haber yapımı kapsamında önemli bir gerçektir. Vatandaşın ülkesinde yaşanan olayların tümünü detaylarıyla bilmeye hakkı olduğu bir bu konularda bilinçlenmesi bir sorumluluktur. Terörizm, psikolojik açıdan oluşturduğu yük dışında bilinçlenilmesi gereken bir konu olarak önem taşır.

Terörle Mücadele Kapsamında Ne Gibi Tedbirler Alınabilir?

Terörün sadece bir çeşidi olmadığı gibi bu insanlık dışı gerçekle mücadelede ve alınması gerekilen tedbirlerde uygulanabilecek bir sürü yöntem vardır. Terör sadece fiziki bir saldırı olmadığı gibi aynı zamanda psikolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel bir çatışmadır. Bu çatışmanı her türlü alnını okullarda öğrencilerle paylaşmak ve bilgilendirmek, bu mücadele de karşısında alacağımız her önlemi güçlendirir. Terörizmle karşı hukuki yaptırımların çoğalması gerekli yasaların çıkarılması bu mücadelenin siyasal ve hukuki ayağını oluşturur. Savunma alanlarında gerekli bütçelerin ayrılması, fiziki saldırıları olabildiğince aza indirmeyi sağlayabilir. Müttefik olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve dayanışmanın en efektif biçimde kullanılması bu mücadeledeki gücümüzü arttırıp bu ayıbı uluslar arası düzeye taşımamıza yardım eder.

XX. YY’daki Çatışmaların Çoğu Neden Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’da Görülmektedir?

Hazırlanmaktadır…

Mülteciler Meselesine Ne Gibi Çözümler Üretilebilir?

Hazırlanmaktadır…

Türkiye, Yurt Dışında Yaptığı Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle Neyi Hedeflemektedir?

Hazırlanmaktadır…

Atatürk, 1936’da Yaptığı Bu Değerlendirmesiyle İleride Orta Asya Türkleri Bağımsız Olduğunda Türkiye’nin Nasıl Bir Dış Politika İzlemesi Gerektiğini Öngörmüştür?

Hazırlanmaktadır…

Doğu Bloku’nun Dağılmasının Ardından Nüfus ve Ekonomik Kapasite Bakımından Türkiye’den Geride Olan Balkan Ülkeleri AB’ye Üye Olarak Kabul Edilirken Türkiye Neden Hâlâ Aday Ülke Aşamasında Bekletilmektedir?

Hazırlanmaktadır…

Bosna Savaşı’nda Hırvat Milislerin Özellikle Tarihi Mostar Köprüsü’ne Saldırmasını Nasıl Değerlendirirsiniz?

Hazırlanmaktadır…

Mavi Kelebeğin İzinde Belgeselini İzleyerek Düşüncelerinizi Paylaşınız.

Hazırlanmaktadır…

İşgalci İsrail Güçlerine Karşı Filistin Halkının Taş ve Sopalarla Direnişte Bulunması Filistin Bağımsızlık Mücadelesine Neler Katmıştır?

Hazırlanmaktadır…

Filistinli Mülteciler Çoğunlukla Hangi Ülkelerde Yaşamaktadırlar? Araştırınız.

Hazırlanmaktadır…

Körfez Savaşı ile Enerji Kaynakları Arasında Nasıl Bir Bağlantı Kurulabilir?

Hazırlanmaktadır…

Irak’ın BM Denetimini ve Tüm Yaptırımları Kabul Etmesine Rağmen ABD’nin Irak’a Saldırması Nasıl Açıklanabilir?

Hazırlanmaktadır…

Arap Ülkelerinde Demokratik Taleplerin 2010 Yılına Kadar Dile Getirilemeyişinin Sebepleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Muhammed Mursi’nin Mısır’ın Tarihi Boyunca Seçimle İşbaşına Gelen İlk Devlet Başkanı Olmasını Nasıl Yorumluyorsunuz?

Hazırlanmaktadır…

Tunus’ta Başlayan Arap Baharı Neden Suriye’de, Libya’da ve Yemen’de Yıkıcı Bir İç Savaşa Dönüştü?

Hazırlanmaktadır…

Fırat Kalkanı Operasyonu Yapılmasaydı Türkiye Hangi Olumsuz Sonuçlarla Karşılaşabilirdi?

Hazırlanmaktadır…

Yukarıdaki Fotoğraflara Bakarak Fransa ve Türkiye’nin Mülteci Sorununa Nasıl Yaklaştığını Açıklayınız.

(Bu soru sayfa 253’teki metne ve fotoğraflara göre yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

 

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi ders kitabının sekizinci ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Atatürk’ün Hatay Meselesi Konusundaki Görüşleri ile Günümüzdeki Türkiye-Suriye İlişkileri Arasında Nasıl Bir Benzerlik Görüyorsunuz? Kıyaslayınız.

 

Orduların Devletlerin Dış Politikasına Desteği ve Etkisi Hangi Konularda Olabilir? Tartışınız.

 

Devletler Arasında Geçmişten Günümüze Taşınan Sorunlar Nelerden Kaynaklanır ve Bu Sorunların Günümüz İlişkilerine Yansıması Neler Olabilir?

 

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Askerî Darbeler Hangi Alanlarda Ülkeye Zararlar Vermektedir?

 

Türkiye Özellikle Dış Destekli Terör Hareketlerine Maruz Kalmaktadır. Bu Hareketleri Destekleyen Devletlerin Türkiye Konusunda Amaçları Neler Olabilir?

 

Türkiye’nin Türk Coğrafyası Üzerinde İş Birliği Ve Yardımlaşmayı Organize Etmek Maksadıyla 1990’lardan Sonra Kurduğu Teşkilatlar Hangileridir?

 

Arap Baharı Hakkında Bilgi Veriniz.

 

Aşağıdaki Tabloya Göre Soruları Cevaplayınız.

Askerî Darbeler Ekonomiye Nasıl Etki Etmiştir?

 

Askerî Darbeler İnsanların Günlük Yaşam Kalitesini Nasıl Etkilemiştir?

 

Aşağıda Verilen Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

10. B
11. E
12. A
13. B
14. A
15. B
16. D
17. D


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak sitemizin yayın yapmasına destek olun. Tarayıcınızdaki reklam engelleyicisini kapatarak sitemize giriş yapabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İletişim: bilgi@derstarih.com