Avrupa Tarihi

Hristiyanlık Nedir? Hristiyan Kimdir? İlk Hristiyanlar

Hristiyanlık, Hz. İsa’nın yaşamına, öğretilerine ve vaazlarına dayanan tek tanrılı bir dindir. Hristiyan ise Hz. İsa’nın takipçilerine denir.

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık dünyada en fazla inanana sahip olan dindir. Yaklaşık iki bin yıllık tarihi ve bir buçuk milyarı aşkın müntesibiyle Hristiyanlık dünyanın önemli inanç sistemlerinden birisidir. Hristiyanların kitabı İncil’dir ve İncil’de Tanrı’nın sözleri yazar. İnsanlara öğütlerde bulunur ve neyin doğru, neyin yanlış olduğu yazılır ve Hristiyanlar, Tanrı’nın emirlerine uymaya çalışarak hayatlarını sürdürürler. Bu nedenle Hristiyanlık bir yaşam tarzı olarak görülür.

Hristiyan Kimdir?

Hristiyanlar, Hristiyanlık inancını benimsemiş kişilere denir. Hristiyan kimseler İsa Mesih‘in öğretilerine inanıp uygular. İsa Mesih, birinci yüzyılda yaşamış ve Hristiyanlığın merkezindeki kişidir ve Hristiyanlara göre Tanrı’nın Oğlu ve beklenen Mesih’tir. İsa Mesih, diğer peygamberlerden farklı olarak doğmadan önce ruhi bir varlık olarak yaşamıştır. Yaratılan ilk varlık İsa’dır. Dünya’ya gelmesinde üç adet neden vardı: İnsanlara yaratıcı hakkında doğru bilgiler vermektir. Yaşanabilecek zorluklara rağmen Tanrı’nın isteklerinin yerine getirilebileceğini göstermek, yılmamak ve kusursuz hayatını bizleri kurtarmak için feda etmektir. Hz. İsa mucizevi bir şekilde doğmuştur ve hiçbir kusuru yoktur.

Bu nedenle de günahsızdır ve başkalarının günahları yüzünden ölmüştür hatta çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Hz. İsa’nın şu an Göklerin Kralı olarak hüküm sürdüğü düşünülür. Hristiyan kelimesi aynı zamanda Mesih’in yandaşı, onu destekleyen anlamına da gelir. Günümüzde başka dinlerden Hristiyanlığa geçen insanlar da bulunmaktadır ve rahip olan kimseler de hala misyonerlik görevlerini ciddi bir şekilde yerine getirmektedirler. Kiliselerde sosyal faaliyetler adı altında gençlere ve çocuklara çeşitli kurslar ve koro çalışmaları verilmektedir. Aynı zamanda kiliselerin büyük aşevleri bulunmaktadır.

İlk Hristiyanlar Kimlerdir?

İsa Mesih, ilk Hristiyandır. Yahudilikten, Hristiyanlığa geçmiştir. Ondan etkilenen ve onun görüşlerini destekleyen kimseler de Yahudilikten, Hristiyanlığa geçiş yapar. Bu şekilde de ilk Hristiyanları oluşturan bir toplum oluşur. Hz. İsa ve yandaşlarıdır.

Hz. İsa’nın Hristiyanlığa geçmesiyle birlikte birçok kişi (Hz. İsa’ya inananlar bile) Yahudilikten başka bir inanç biçiminin bulunduğuna inanmamıştır. Hz. İsa’nın, Hristiyanlığa geçmesi ile birlikte onunla beraber Hristiyanlığa geçen kimseler herhangi bir çıkar elde etmek için Hz. İsa’nın peşinden gitmiştir yani ona inandıklarından dolayı değil. Bu durumu ispatlayan durum ise ilk Hristiyanların tamamen fakir kesimden oluşmasıdır. İlk inananların başında “On İkiler” adı verilen bir idareci görevi gören bir grup bulunmaktaydı.

Yahudilikten, Hristiyanlığa geçen birçok kişinin tepkisini çeken durum kadınlarla erkeklerin aynı statüde bulunacak olması olmuştur. Hatta bunu kanıtlayabilecek bir örnek de Hz. İsa’nın ölümünden sonra kabrine sadece kadınların gelmesi şeklinde yorumlanmıştır.

İlk Hristiyanlar Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıkmışlardır?

Hz. İsa tarafından Yahudi dininden sonra ve ondan bağımsız bir biçimde kurulan Hristiyanlığın temelleri, Filistin yakınlarındaki Çelil bölgesinde, Kefernahum yakınında yer alan bir tepede yaptığı konuşma ile ortaya çıkmıştır ve bu konuşma Hristiyanlık tarihinde adlandırılmıştır. İsmi Dağda Verilen Öğüt’tür..

On İki Havari
İlk Hristiyanlar

12 Havari Hakkında Bilgi

12 Havari kimlerdir? sorusunu yanıtlayarak hayatları hakkında bilgi verelim. Havariler, Hz. İsa’nın kendisine yardımcı olması için seçtiği kişilerdir. Hz. İsa bu iş için on iki kişi seçmiştir. Havari sözcüğü, genel olarak Hristiyanlığı yaymak isteyen (Hz. İsa’nın öğrencileri) öğrenciler için kullanılsa da çoğunlukla havari sözcüğü On İki Havari’yi anlatmak için kullanılır. Hz. İsa kendisine inanan kişiler içinden on iki adet kişi seçmiştir. Bu kişiler içerisinden bazıları kardeştir. Hz. İsa üç tane havariyi kendisi özel olarak yetiştirmiştir. Bir tanesi dışında hepsi öldürülmüştür. Çünkü o zamanlar hüküm süren Yahudilik dininden ayrılarak başka bir dinin, inancın da var olduğunu yaydıkları için anarşist damgası yemişlerdir. Bu nedenle de şehit olmuşlardır.

Hz. İsa’nın vefatı sonrası havariler açısından oldukça sıkıntılı bir dönem başlamıştır. Bir taraftan Roma yönetimi bir taraftan da Yahudiler isyankar, fitneci ve sapkın diye adlandırdıkları Hz. İsa bağlılarına yönelik kovuşturma, takibat başlatmışlardır.

12 Havari;

1. Petros Simun (Petrus)

Hz. İsa’nın özel olarak eğittiği havarilerden biridir. Hz. İsa tarafından kendisine diğer havarilerin önderliği verilmiştir.

2. Andreas (Andreas)

Petrus’un kardeşidir ve esir alındığı zaman Hristiyanlığı terk etmediği için işkence edilerek öldürülmüştür. Balıkçıdır.

3. Yakovos (Büyük Yakup)

Yuhanna’nın kardeşidir. Yakalanıp infaz edilmeye götürüldüğü bir sırada onun cesaretinden etkilenen bir gizli tanık, ona iman eder ve onunla birlikte idam edilmeyi ister. Romalılar da onun bu istediğini yerine getirip birlikte idam ederler.

4. Yoannis (Yuhanna)

On iki havariden öldürülmeyen ve geriye kalan tek havaridir. Kendi eceliyle ölmüştür.

5. Filipos (Filippus)

Hz. İsa’nın seçtiği ilk havaridir. Asya bölgesinin misyoneridir. Misyoner, Hristiyan olmayan toplumlarda dini yayan kişilere denir.

6. Vartolomeos (Bartalmay)

Birçok ülkede vaaz vermiştir ve bu ülkelerin içinde Hindistan’da vardır. Ona tahammül edemeyen, dayanamayan insanlar tarafından işkence edilerek öldürülmüştür.

7. Thomas (Kuşkucu Tomas)

Lakabı “Kuşkucu Tomas” tır. Hz. İsa’nın dirilmesi müjdesini Yunanistan’da ve Hindistan’da yaymıştır. Bu sırada da putperestlerin dikkatlerini kendine çektiği için onu idam etmişlerdir.

8. Matheos (Matta)

Eski bir vergi görevlisidir ve havari olduktan sonra misyoner olmuştur. Hz. İsa’nın doğumunu Etiyopya’da paylaşmıştır.

9. Yakovos o Mikros (Küçük Yakup)

Lakabı “Küçük Yakup” tur. En uzun yaşayan havarilerden biridir. Kudüs’teki kiliseyi yönetmek için atanmıştır ve toplam 94 yıl yaşamıştır.

10. Yudas (Yahuda)

Hz. İsa’ya ihanet ederek onu yakalatmış ve sonrasında da vicdan azabından dolayı intihar etmiştir.

11. Simon o Kananitis (Yurtsever Simun)

Lakabı “Kenanlı Simun” dur. Moritanya’da (Afrika’nın batı sahili) Hz. İsa’nın dirilmesi müjdesini yayar.

12. Yudas İskariotis (Katil Yahuda)

Hz. İsa’ya ihanet ederek onun yakalanmasını sağlamıştır. Daha sonra vicdan azabından intihar etmiştir.

Mathias (Mattiya)

Yahuda yerine seçilen 13. havaridir.

Hristiyanların İlk Dönemleri

Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlık iki şekilde yayıldı. Yahudiler arasında Hristiyanlık bir de Yahudi olmayanlar arasında Hristiyanlık olarak… Hristiyanlık genel olarak Avrupa’da köylü ve köleler arasında yayıldı. Çünkü Hristiyanlık ezilen sınıfın kurtarıcısı haline gelmişti. Aynı zamanda da bu inançtan pay çıkarmaya çalışanlar da mevcuttu yani kısaca Hristiyanlık ilk dönemlerinde oturmamıştı. Hristiyanlık bir inançtan başka bir şeye dönüşmüştür. Hristiyanlığı benimsemiş olan bazı Romalılar, Roma vatandaşı olmalarını kullanarak Hristiyanlığın yayılmasında öncü rol üstlenmişlerdir yani yine Hristiyanlıktaki eşitlik ilkesine dikkat edilmemiştir. Uğrunda mücadele ettiklerini bile tanımadan hareket etmeleri bu yargıya varmamızı sağlar.

İlk Hristiyanların Roma’dan Gördükleri Baskılar

İlk Hristiyanlar Roma idaresi tarafından birçok kez zulme uğramıştır. Değişen inançlarla birlikte artık hükümet dini kullanarak insanları kullanamamışlardır. Bu nedenle de gereğinden fazla tepki göstermişlerdir. Hristiyanlığa inananları yakalayıp Yahudiliğe geri gelmesi için işkence yapmışlarıdır. Yahudiliğe geri gelmeyenleri de cani bir şekilde öldürmüşlerdir. Öldürülenler arasında on iki havarilerden Andreas’da vardır. Roma idaresi genel olarak insanların uyanmasına tahammül edememiştir.

Bu durum ile ilgili dehşet verecek bir benzetme kullanılmıştır; “Geceleri gökyüzü Hristiyan şehitlerin bedenleriyle yakılan ateşlerle aydınlanmış ve sokaklar azizlerin kanlarıyla kıpkırmızı olmuştur.” Roma idaresi karşısına çıkabilecek her türlü engeli kaldırmaya hazırdı. Bu nedenle de birçok Hristiyan sadece inançlarından ötürü şehit edilmiştir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak İznik Konsili Nedir? Alınan Kararlar Nelerdir? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir Yorum

  1. Hristiyanlık Hz. İsa ile gelsede gerçekten yayılması yüzyıllar sonra olmuştur İslamiyetin yayılışı gibi hızlı ve toplu bir şekilde olmamıştır bunun nedeni hristiyanlığın o dönemde doğru anlatılamaması olabilir Hz. İsaya havarisi dahi ihanet ediyor bunu ilk defa öğrendim ne olursa olsun şuan en çok mensubu bulunan din bu gerçek bir inanış yayımımıdır yoksa imparatorlukların hükmetme politikasının bir sonucumudur bilinmez yinede önemli ve aydınlatıcı bir yazı dizisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.